Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

SFS nr
1965:777
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1204
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
riksförsäkringsverket. Förordning (1983:838).

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om den
allmänna försäkringen och handhar den verksamhet i övrigt som åligger
verket enligt lag eller annan författning eller särskilda
bestämmelser.

3 § Det åligger verket särskilt att

fullgöra de uppgifter som enligt lagstiftning om allmän försäkring och
om allmänna barnbidrag ankomma på verket,

fullgöra de uppgifter som enligt lagarna (1975:380 och 1979:84) om
delpensionsförsäkring ankommer på verket, varvid verket har att
utfärda närmare föreskrifter för verkställigheten av dessa lagar,

fullgöra de uppgifter som enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän och motsvarande
äldre författningar ankomma på verket,

handlägga ärenden om uppbörd av arbetsgivaravgifter från staten,

handlägga ärenden om uppbörd av övriga arbetsgivaravgifter som avser
år 1984 eller tidigare år,

handlägga ärenden om åtgärder till förebyggande och hävande av
invaliditet,

förvalta verkets fonder. Förordning (1984:775).

4 § Inom sitt verksamhetsområde företräder verket staten såväl vid som
utom domstol, om annat ej föreskrives särskilt.

Organisation

5 § Verket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, en överdirektör och
minst fem andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

För de ledamöter som regeringen utser särskilt finns suppleanter till
det antal regeringen bestämmer. Förordning (1975:482).

6 § Generaldirektören är chef för verket. Överdirektören är
generaldirektörens ställföreträdare.
Inom verket finns en administrativ avdelning, en tillsynsavdelning, en
utvärderingsavdelning samt en ombudsenhet. Dessutom finns tre från
avdelningsindelningen fristående byråer: avgiftsbyrån, yrkesskadebyrån
och ADB-centralen. Inom avdelningarna finns byråer och fristående
sektioner.

Varje avdelning samt ombudsenheten förestås av en avdelningschef.
Varje byrå förestås av en byråchef. På ombudsenheten finns
socialförsäkringsombud. Vad i denna instruktion sägs om byråchef
gäller också socialförsäkringsombud.

Hos verket finns överläkare och biträdande läkare samt övertandläkare
och biträdande tandläkare. Förordning (1986:427).

7 § Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt särskilda
föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger verket anlita experter och
sakkunniga. Förordning (1979:713).

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1) viktigare författningsfrågor,

2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter samt viktigare frågor om de allmänna
försäkringskassornas organisation,

3) frågor om anslagsframställning och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

4) frågor om tillsättning av sådan tjänst hos allmän försäkringskassa
som tillsätts av verket,

5) frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6) andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1984:775).

9 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst tre andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:879).

10 § har upphävts genom förordning (1978:568).

11 § har upphävts genom förordning (1978:568).

12 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
generaldirektören ensam. Förordning (1978:568).

13 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på generaldirektören.

14 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
visst ärende eller viss grupp av ärenden.

15 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöras generaldirektörens åligganden av den
avdelningschef generaldirektören bestämmer.

16 § I generaldirektörens och överdirektörens samtidiga frånvaro må ej
fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan
deras medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket
meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:482).

17 § Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för den
avdelning eller byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges
att ärende som handlägges enligt 13§ avgöres utan föredragning.

Generaldirektören må själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Avdelningschef eller byråchef äger närvara när ärende som hör till
hans avdelning eller byrå föredrages av annan. Förordning (1978:568).

18 § har upphävts genom förordning (1986:879).

19 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

20 § Generaldirektören, överdirektören, avdelningschef, byråchef
eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman äger
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket.

Tjänstetillsättning

21 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter
utses för samma tid.

Tjänster som avdelningschef, överläkare, övertandläkare, byråchef och
socialförsäkringsombud tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av verket.
Förordning (1986:427).

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket även i fråga om tjänster som nämns i 21 §
tredje stycket. Förordning (1986:879).

Övergångsbestämmelser

1984:775

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 §, två veckor efter
den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i
Svensk författningssamling och i övrigt den 1 januari 1985.