Förordning (1965:786) med instruktion för statens bakteriologiska laboratorium

SFS nr
1965:786
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1241
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan den 3 december 1965 (nr 600) skall, med
undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på statens bakteriologiska
laboratorium.

Uppgifter

2 § Laboratoriet har till uppgift att inom humanmedicinens
mikrobiologiska och epidemiologiska områden utföra
praktiskt-vetenskapliga undersökningar, framställa och tillhandahålla
sera, ympämnen och andra bakteriologiska preparat, följa det epidemiska
läget och vidtaga eller föreslå erforderliga åtgärder, bedriva
vetenskaplig forskning samt undervisning och utbildning.

3 § Det åligger laboratoriet särskilt att

på uppdrag av läkare eller hälsovårdsmyndighet utföra diagnostiska
undersökningar av prov dels från personer, som misstänkas lida av
epidemisk eller annan infektionssjukdom eller som kunna antagas vara
behäftade med smitta av sådan sjukdom eller misstänkas lida av
reumatiska, allergiska och andra sjukdomstillstånd, föranledda av
immunologiska rubbningar utan känd infektiös orsak, eller vissa
ämnesomsättningsrubbningar, dels, om undersökningen ej lämpligen bör
utföras på annat laboratorium, från vatten, livsmedel eller annat
material, som misstänkes innehålla smittämne,

fortlöpande pröva metoderna för diagnostiska undersökningar och för
framställning av bakteriologiska preparat, så att de motsvara
vetenskapens och den tekniska utvecklingens krav,

genom vetenskaplig forskning samt praktiska laboratorie- och
fältundersökningar söka vinna insikt om hur epidemiska sjukdomar bäst
bekämpas,

hålla beredskap mot epidemiska sjukdomar, fortlöpande underrätta
socialstyrelsen om det epidemiska läget och omedelbart meddela styrelsen
om åtgärd från dess sida finnes nödvändig,

biträda socialstyrelsen och myndigheterna inom krigsmakten i frågor av
betydelse för den civila och militära beredskapen,

varje år före den 1 november till chefen för socialdepartementet avge
berättelse om sin verksamhet under det senaste budgetåret. Kungörelse
(1974:627).

4 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökningar och
preparatberedningar, som begäras av socialstyrelsen, och om möjligt även
åt undersökningar, som begäras av annan statlig myndighet.

Undersökning eller preparatberedning på socialstyrelsens uppdrag skall
planeras och genomföras i samråd med styrelsen.

Planläggningen av mera omfattande epidemiologiska fältundersökningar
samt av arbetet med att följa det epidemiska läget skall utföras efter
samråd med socialstyrelsen.

Vid utbruten eller befarad epidemi skall laboratoriet fullgöra vad
socialstyrelsen begär, även om andra uppgifter åsidosättas. Kungörelse
(1970:32).

5 § Laboratoriets forskning skall noga avgränsas från eller, om det är
lämpligt, samordnas med andra institutioners. Även i övrigt bör
laboratoriet samarbeta med andra institutioner som ha likartade
arbetsuppgifter.

6 § Om medel finnas tillgängliga och övriga arbetsuppgifter icke
hindras, bör efter laboratoriets prövning även andra forskare än sådana
som äro anställda vid laboratoriet beredas tillfälle till forskning vid
laboratoriet inom dess verksamhetsområde.

7 § För utförda undersökningar och tillhandahållna preparat utgår
ersättning, om ej annat föreskrives.

Grunder för ersättning fastställas av laboratoriet efter samråd med
riksrevisionsverket och överses varje år i samma ordning.

Organisation

8 § Laboratoriet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro
laboratoriets föreståndare, tillika professor, och föreståndaren för
statens veterinärmedicinska anstalt samt högst sju andra ledamöter, som
regeringen utser särskilt.

Av de särskilt utsedda ledamöterna utses en efter förslag av
universitetskanslersämbetet, en efter förslag av socialstyrelsen och en
efter förslag av Sveriges industriförbund.

Regeringen förordnar en av de särskilt utsedda ledamöterna att vara
styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För de särskilt utsedda ledamöterna utses suppleanter i samma ordning
som ledamöterna. Förordning (1975:623).

9 § Föreståndaren är chef för laboratoriet.

Inom laboratoriet finnas åtta avdelningar, bakteriologiska avdelningen,
virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen,
produktionsavdelningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska
avdelningen, tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen.

Var och en av bakteriologiska, virologiska, immunologiska och kemiska
avdelningarna samt produktionsavdelningen förestås av en tjänsteman i
professors ställning, epidemiologiska avdelningen av en statsepidemiolog
i professors ställning, tekniska avdelningen av en
avdelningsföreståndare och ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör.
Kungörelse (1974:627).

10 § Hos laboratoriet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger laboratoriet anlita experter
och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

11 § Av styrelsen avgörs

1) viktigare författningsfrågor,

2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4) frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 17 eller SK 42
eller antagande av annan personal med motsvarande löneställning,

5) frågor om läkarundersökning, disciplinär bestraffning, åtalsanmälan,
flyttningsskyldighet eller avstängning från tjänstgöring,

6) frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag,

7) frågor om semester eller annan ledighet för laboratoriets
föreståndare,

8) fråga om annan ledighet än semester för chef för avdelning eller
motsvarande under mer än 45 dagar varje år,

9) fråga om tillstånd, som avses i 24 §,

10) fråga om ersättningsgrunder enligt 7 §,

11) fråga om sådant medgivande som avses i 6 §,

12) andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen. Förordning
(1979:322).

12 § Styrelsen är beslutför när minst fem av ledamöterna, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden och föreståndaren, äro närvarande.
När ärende av större vikt handlägges, böra om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förena sig
eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Om
omröstning i fråga som avses i 11 § 5 gälla särskilda bestämmelser.

Är styrelseärende så brådskande att styrelsen icke hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan minst
hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
föreståndaren. Kan ärendet icke lämpligen avgöras på detta sätt, må
föreståndaren besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Kungörelse (1970:32).

13 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
föreståndaren.

14 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan
tjänsteman än föreståndaren att avgöra ärende eller grupp av ärenden som
icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
föreståndaren.

15 § I föreståndarens frånvaro må ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av laboratoriet meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på
föreståndartjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(1975:623)

16 § Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på föreståndaren
för den avdelning dit ärendet hör eller på särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att
ärende som handlägges enligt 14 § avgöres utan föredragning.

Laboratoriets föreståndare må själv övertaga beredning och föredragning
av ärende.

Föreståndare för avdelning äger närvara när ärende som hör till hans
avdelning föredrages av annan.

17 § Om någon som närvarit vid den slutliga handläggningen av ärende
eller föredraganden har skiljaktig mening skall denna antecknas.

18 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må föreståndaren utan
föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

19 § Laboratoriets föreståndare, föreståndare för avdelning eller, efter
beslut av laboratoriets föreståndare, annan tjänsteman äger infordra
förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos laboratoriet.

Tjänstetillsättning

20 § Föreståndaren förordnas av regeringen för högst sex år.

De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas för högst
tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

Tjänst i lägst lönegrad F 25 samt tjänst som laborator och professor
tillsätts av regeringen efter förslag av laboratoriet.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av laboratoriet.
Förordning (1979:322).

21 § Behörig till tjänst som föreståndare för bakteriologiska,
virologiska eller immunologiska avdelningen är den som är legitimerad
läkare och äger, dels styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad
erfarenhet i ämne, som tillhör tjänstens verksamhetsområde, dels
skicklighet att handleda forskare och meddela undervisning i sådant
ämne, dels styrkt arbetsledande och administrativ förmåga. Laboratoriet
får ge sökande tillfälle att avlägga lärarprov.

Behörig till tjänst som föreståndare för kemiska avdelningen är den som
äger styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne, som
tillhör tjänstens verksamhetsområde, samt skicklighet att handleda
forskare och meddela undervisning i sådant ämne. Bestämmelserna i första
stycket om lärarprov samt arbetsledande och administrativ förmåga gälla
även för tjänst som föreståndare för kemiska avdelningen.

Behörig till tjänst som föreståndare för produktionsavdelningen är den
som äger styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i
mikrobiologi samt styrkt arbetsledande och administrativ förmåga.

Behörig till tjänst som statsepidemiolog är den som är legitimerad
läkare och äger, dels styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad
erfarenhet i ämne, som tillhör den epidemiologiska avdelningens
verksamhetsområde, dels skicklighet att handleda forskare och meddela
undervisning i sådant ämne, dels praktisk erfarenhet av
fältepidemiologiskt arbete. Bestämmelserna i första stycket om lärarprov
samt arbetsledande och administrativ förmåga gälla även för tjänst som
statsepidemiolog.

För behörighet till tjänst som laborator fordras att ha dels sådan
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och sådan förmåga i övrigt som
krävs för att tjänsten skall kunna skötas väl, dels beprövad erfarenhet
i ämne, som tillhör tjänstens verksamhetsområde. Laborator vid
parasitologiska sektionen skall därjämte vara legitimerad läkare.
Bestämmelserna i första stycket om lärarprov samt arbetsledande och
administrativ förmåga gälla även för tjänst som laborator.

Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänst som laborator gäller
graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av
betydelse med hänsyn till tjänstens verksamhetsområde och beskaffenhet i
övrigt.

Särskild vikt skall fästas dels vid vetenskaplig skicklighet som har
visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av
forskning, dels även vid pedagogisk skicklighet som har visats genom
handledning av forskare, vetenskaplig undervisning eller utarbetande av
läromedel för sådan undervisning. Förordning (1975:623).

22 § Innan laboratoriet avger förslag om tillsättning av tjänst som
föreståndare för bakteriologiska, virologiska, immunologiska eller
kemiska avdelningen eller för produktionsavdelningen eller av tjänst som
statsepidemiolog eller laborator, skola yttranden inhämtas av minst tre
sakkunniga om de sökandes vetenskapliga kompetens och skicklighet.

De sakkunniga utses av laboratoriet efter samråd, i fråga om sökande med
huvudsakligen medicinisk utbildning med medicinska fakulteten vid
karolinska institutet eller, i förekommande fall, veterinärhögskolans
lärarkollegium, i fråga om sökande med huvudsakligen teknisk utbildning
med tekniska fakulteten vid tekniska högskolan i Stockholm, i fråga om
sökande med huvudsakligen farmacevtisk utbildning med farmacevtiska
fakulteten vid universitetet i Uppsala samt i fråga om sökande med
huvudsakligen kemisk eller annan naturvetenskaplig utbildning med
Stockholms universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. De
sakkunniga skola avge skriftliga yttranden inom tre månader efter det de
fått del av ansökningshandlingarna. Laboratoriet uppför därefter – i
fråga om tjänsten som statsepidemiolog efter samråd med socialstyrelsen
– på förslag högst tre sökande, som funnits behöriga till tjänsten, i
den ordning de anses böra komma i fråga. Kungörelse (1974:627).

Övriga bestämmelser

23 § Föreståndare för avdelning skall meddela undervisning enligt
särskilda bestämmelser.

24 § Tjänsteman vid laboratoriet må icke utan tillstånd i varje särskilt
fall för egen eller annans räkning driva eller ha del i eller vara
anställd hos företag, vars verksamhet faller inom laboratoriets
arbetsområde, och ej heller åtaga sig uppdrag av kommun eller enskild i
ärende som handlägges eller kan komma att handläggas vid laboratoriet.
Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om tjänst som tillsättes av
regeringen och av laboratoriet i fråga om annan tjänst. Är fråga om
uppdrag av kortvarig natur, äger laboratoriet meddela tillstånd även om
tjänsten tillsättes av regeringen.

Tjänsteman vid laboratoriet må icke utan dess tillstånd utöva enskild
läkar- eller veterinärpraktik, som faller inom laboratoriets
arbetsområde. Förordning (1975:623).

25 § Bestämmelserna i 18 § första stycket statstjänstemannalagen den 3
juni 1965 (nr 274) skola gälla den som innehar eller uppehåller tjänst
som laboratoriets föreståndare eller föreståndare för avdelning.
Kungörelse (1974:627).

26 § Bestämmelserna i 32 § statstjänstemannastadgan den 3 december 1965
(nr 601) om chef för central förvaltningsmyndighet äga tillämpning på
laboratoriets föreståndare. Kungörelse (1974:627).