Förordning (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd

SFS nr
1965:799
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:856
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
jordbruksnämnd. Förordning (1977:511).

Uppgifter

2 § Nämnden är central förvaltningsmyndighet för ärenden om pris- och
marknadsreglering på jordbrukets och fiskets områden samt svarar för
den ekonomiska försvarsberedskapen på livsmedelsområdet.

Nämnden är huvudman för skördeskadeskyddet samt tillsynsmyndighet över
regleringsföreningar och liknande sammanslutningar på jordbrukets och
fiskets områden och över Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter
och ägg.

Nämnden har tillsyn över Lantbrukshälsan AB, såvitt avser bolagets
handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket.
Taxa för anslutning till företagshälsovården fastställs av nämnden.
Förordning (1985:618).

3 § Det åligger nämnden särskilt att

1. handha den pris- och marknadsreglerande verksamheten på jordbrukets
och fiskets områden och därmed sammanhängande frågor om avsättning
inom och utom landet av jordbrukets och fiskets produker,

2. handha råvaruprisutjämning för industrier som använder jordbruks-
eller fiskeprodukter i sin framställning av färdigvaror,

3. svara för den ekonomiska försvarsberedskapen i fråga om livsmedel,
fettråvaror, foder, utsäde, handelsgödsel och bekämpningsmedel, dock
att inköp och lagerhållning av sådana varor i beredskapssyfte ankommer
på nämnden endast i den omfattning som regeringen bestämmer,

4. planera för och, efter regeringens förordnande, handha regleringar
av användning och förbrukning av livsmedel, livsmedelsråvaror och
jordbruksförnödenheter,

5. handha utredningar som hänför sig till nämndens uppgifter
beträffande pris- och marknadsreglering, prisutjämning och ekonomisk
försvarsberedskap,

6. handha utredningar och regleringar som hänför sig till varuutbytet
med utlandet och till landets medverkan i internationella
organisationer såvitt avser livsmedel, livsmedelsråvaror och
jordbruksförnödenheter,

7. svara för klassificeringen av kött. Förordning (1985:878).

4 § Nämnden skall samråda med näringslivets organisationer inom
nämndens verksamhetsområde.

I fråga om beredskapsplanläggning skall nämnden i den omfattning som
behövs samråda med andra myndigheter samt med allmänna och enskilda
institutioner, sammanslutningar och företag. Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar skall hållas underrättad om beredskapsplanläggning
på det ekonomiska försvarets område. Förordning (1977:511).

5 § Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnden staten såväl vid
som utom domstol.

Organisation

6 § Ledamöter av nämnden är en generaldirektör, som är nämndens
ordförande, och de övriga ledamöter som regeringen utser särskilt.

Vid handläggning av ärende som rör fiske ingår i nämnden ytterligare
en ledamot, som regeringen utser särskilt. Förordning (1976:569).

7 § Generaldirektören är chef för nämnden.

Inom nämnden finns en administrativ avdelning, en produktavdelning,
en beredskapsbyrå, en internationell byrå och en utredningsbyrå. Den
administrativa avdelningen består av en prisutjämningsbyrå, en allmän
sektion, en ekonomisektion och en personalsektion. Produktavdelningen
består av en animaliebyrå, en vegetabiliebyrå och en fisksektion.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef. En av avdelnings
cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Varje byrå förestås
av en byråchef. Förordning (1982:762).

8 § Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalför
teckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och
sakkunniga. Förordning (1977:511).

9 § Till nämnden är knuten jordbruksnämndens konsumentdelegation med
uppgift att bistå nämnden med råd och upplysningar, att till nämnden
framföra synpunkter och önskemål beträffande jordbrukspolitikens
utformning och grunderna för fiskets prisreglering med särskild hänsyn
till förbrukarsidans intressen samt att bidraga till förståelse inom
förbrukarsidan för och insikt i jordbrukets och fiskets problem och
ställning. Delegationen får upptaga överläggningar med nämnden i
frågor som bedömes vara av större vikt eller ha prejudicerande verkan.

Till nämnden är vidare knutet ett beredskapsråd med uppgift att för
nämndens räkning verkställa utredningar samt bedöma forskningsresultat
och projekt som berör ersättningsproduktionen inom livsmedelsområdet.
Beredskapsrådet skall också på begäran av nämnden bistå denna med råd
i beredskapsfrågor.

Regeringen utser ledamöter och suppleanter i delegationen samt
ordförande och ersättare för honom. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, nämnden utser ledamöter och suppleanter i
rådet samt ordförande och ersättare för honom. Förordning (1980:518).

Ärendenas handläggning

10 § I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter enligt 6 §,
avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum.
Förordning (1985:618).

11 § I pleniärenden är nämnden beslutför när generaldirektören och
minst halva antalet ledamöter som får delta i ärendets avgörande är
närvarande. Vid handläggningen av ett ärende som rör fiske bör den
ledamot som avses i 6 § andra stycket vara närvarande. När ett ärende
av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan
generaldirektören och minst halva antalet ledamöter som får delta i
ärendets avgörande. Vid behandling av ett ärende som rör fiske bör den
ledamot som avses i 6 § andra stycket delta. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut,
som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum.
Förordning (1986:784).

12 § Vid behandling i plenum av ärende som berör lantbruksstyrelsens
eller fiskeristyrelsens verksamhetsområde, får chefen för styrelsen
eller den han sätter i sitt ställe närvara med rätt att yttra sig och
få sin mening antecknad men ej att deltaga i nämndens beslut.
Förordning (1977:511).

13 § Ärende, som ej skall avgöras i plenum, avgöres av general
direktören ensam. Förordning (1977:511).

14 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören. Förordning (1977:511).

15 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
visst ärende eller viss grupp av ärenden.

16 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den
tjänsteman generaldirektören bestämmer. Förordning (1976:569).

17 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större
vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande
vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1977:511.

18 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
avdelning, byrå eller sektion dit ärendet hör eller på särskilt
förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut
får medges att ärende som handlägges enligt 14 § avgöres utan
föredragning.

Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Chef för avdelning, byrå eller sektion får närvara när ärende som hör
till eller berör hans avdelning, byrå eller sektion föredrages av
annan.

Chefen för administrativa avdelningen skall, även om ärendet ej hör
till hans avdelning, närvara när ärende är av rättslig natur eller
särskild vikt ligger på dess formella behandling. Förordning
(1977:511).

19 § Vid sammanträde med nämndens konsumentdelegation föres protokoll.
Förording (1969:374).

20 § har upphävts genom förordning (1986:784).

21 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet.
Förordning (1977:511).

22 § Generaldirektören, chef för avdelning, byrå eller sektion eller,
efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra
förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning
(1977:511).

Tjänstetillsättning

23 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Nämndens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänst som avdelningschef och byråchef tillsättes av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som
avdelningschef, byråchef, avdelningsdirektör eller byrådirektör i
nämnden.

Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av
generaldirektören. Förording (1977:511).

Övriga bestämmelser

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:
601) lämnas av nämnden i fråga om avdelningschef, som ej är
generaldirektörens ställföreträdare, och i fråga om byråchef.
Förordning (1976:569)

25 § har upphävts genom förordning (1986:784).