Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;

SFS nr
1965:852
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1965-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:892
Upphävd
1994-01-01

1 § Bestämmelserna i 62 § tredje stycket uppbördslagen den 5 juni 1953
(nr 272) om förutsättningarna för antagande av ackordsförslag samt i
66 § första stycket och 67 § andra stycket samma lag om avskrivning
gälla även annan skatt än sådan som avses i 1 § första stycket
uppbördslagen, även om det ej är särskilt föreskrivet.

Med skatt förstås i denna förordning statsmedel som i riksstaten
hänföres till bevillning med undantag av postmedel och andra tullmedel
än tull.

2 § Behörig att antaga ackordsförslag eller avskriva skatt enligt 1 §
är, om annat ej föreskrivits, den centrala beskattningsmyndigheten
eller, om sådan ej finnes, länsstyrelsen. Mot beslut i sådant ärende
får talan ej föras. Lag (1971:654).

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av Konungen.