Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:894) om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete

SFS nr
1965:894
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1430
Upphävd
1992-01-01

Åtnjuter tjänsteman, på vilken statens allmänna
tjänstepensionsreglemente den 28 maj 1959 (nr 287) är tillämpligt och
för vilken avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av Kungl.
Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer, tjänstledighet med
C-avdrag för att vid statlig institution bedriva forskningsarbete med
anslag från statligt forskningsråd eller annan statlig myndighet eller
från enskild person eller stiftelse, tillgodoräknas
tjänstledighetstiden honom för kvalifikationstids- och
tjänstårsberäkning enligt reglementet som om tjänstledigheten
åtnjutits för offentligt uppdrag.

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den
9 november 1962 (nr 570) om tillgodoräkning i löne- och
pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av
forskningsarbete skall upphöra att gälla.