Förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

SFS nr
1966:115
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1966-03-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:425
Upphävd
1990-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt bestämmelserna i denna förordning äger kommun och
landstingskommun få statsbidrag till kostnader för driften av
gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning. Därjämte äger kommun få
statsbidrag till kostnader för praktisk lärarutbildning vid skolenhet
med gymnasieskola.

I fråga om gymnasieskola lämnas statsbidrag endast för linjer och
specialkurser som anordnas enligt gällande bestämmelser. För gymnasial
lärlingsutbildning finns föreskrifter om statsbidrag i förordningen
(1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning.

Statsbidrag utgår i fråga om kommunal högskoleutbildning för allmän
utbildningslinje och påbyggnadslinje samt enligt regionstyrelsens beslut
för lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje och enstaka
kurs. Förordning (1984:627).

1 a § Förordningen gäller inte för kommunal högskoleutbildning inom
vårdområdet. Förordning (1982:609).

2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte till kostnader med
anledning av tjänstledigheter för personalutbildning och andra ändamål
som avses med föreskrifterna i förordningen (1982:608) om statsbidrag
till lokal skolutveckling m. m.

Statsbidrag till kostnader för reservlärare och för vissa åtgärder
enligt trygghetsavtalet för icke-statliga lärare (Tra-L) m.m. lämnas
enligt förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa
trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i
kommunal utbildning. Förordning (1984:627).

3 § Med kommun jämställas landstingskommun och kommunalförbund mellan
kommuner.

Med landstingskommun jämställes kommunalförbund mellan
landstingskommuner eller mellan en eller flera landstingskommuner och en
eller flera kommuner som ej ingå i landstingskommun.

Med redovisningsår förstås tiden den 1 juli-den 30 juni. Förordning
(1971:349).

Grunder för statsbidrag

4 § Statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskola och kommunal
högskoleutbildning utgår med belopp som motsvarar lönekostnaderna för
skolledare, biträdande skolledare, huvudlärare, lärare och
institutionsföreståndare vid gymnasieskolan enligt grunder som anges i
5-8 §§.

Utöver vad som följer av de bestämmelser som avses i första stycket
utgår statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskola och kommunal
högskoleutbildning för vissa särskilda ändamål med belopp och enligt
grunder som anges i 8 b-13 §§. Förordning (1981:451).

5 § Statsbidrag för lönekostnad lämnas för sådana avlöningsförmåner som
fastställs under medverkan av regeringen ellermyndighet som regeringen
bestämmer och som utgår för undervisning eller annan tjänstgöring enligt
timplan, kursplan, annan föreskrift eller särskilt medgivande. För
kommunal högskoleutbildning gäller timramar som regeringen bestämmer
särskilt.

Beträffande skolledare och biträdande skolledare lämnas statsbidrag för
lönekostnad för undervisning och annan tjänstgöring inom ramen för deras
ordinarie arbetstid. Statsbidrag lämnas inte till lönekostnad för deras
övertid. Om skolledare eller biträdande skolledare fullgör mindre
undervisning än som svarar mot den nedre gränsen för
undervisningsskyldighet enligt gällande föreskrifter, skall avdrag göras
på statsbidraget till lönekostnaden för skolledaren eller biträdande
skolledaren med ett belopp som motsvarar statsbidraget till
lönekostnaden för den som i stället fullgör undervisningen.
Skolöverstyrelsen skall meddela närmare föreskrifter om hur avdraget
skall beräknas.

Statsbidrag för lönekostnad lämnas inte för inbyggd utbildning enligt 8
kap. 13 § skolförordningen (1971:235) och 23 kap. 2 §
högskoleförordningen (1977:263).

Med avlöningsförmån förstås

lön,

kallortstillägg,

vikariatstillägg,

tjänstledighetstillägg,

semesterlönetillägg,

semestertillägg,

avlöningsförstärkning,

uppdragstillägg,

tjänstgöringstillägg,

övertidstillägg,

fyllnadslön,

semesterersättning,

arvode för arvodestjänst och tilläggstimmar,

arvode för prov eller prövning som bestrids av kommunen,

avlöning till den som fullgör handledd praktik,

begravningshjälp. Förordning (1982:609).

5 a § I fråga om statsbidrag till de skolledningsresurser som beräknas
för kommunal högskoleutbildning enligt 24 kap. 12 § högskoleförordningen
(1977:263) gäller följande.

Statsbidrag för lönekostnader för skolledare och biträdande skolledare
samt för specialfunktioner lämnas enligt grunderna i 5 § med så stor del
av kostnaderna som motsvarar den kommunala högskoleutbildningens andel
av gymnasieskolans och den kommunala högskoleutbildningens sammanlagda
skolledningsresurser. Förordning (1988:18).

6 § Ingår i tjänst vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna
förordning tjänstgöring vid

annan sådan skola,

statlig skola,

grundskola eller

kommunal högskoleutbildning i annan kommun och för vilken statsbidrag
utgår enligt denna förordning

utgår statsbidrag för hela lönekostnaden för tjänsten för den skola där
tjänsten är inrättad.

Är sådan tjänstgöring vid grundskola som avses i första stycket anordnad
för hel termin, avdrages från lönekostnaden för motsvarande
kalenderhalvår ett belopp som utgör produkten av

dels halva arvodet för veckotimme enligt beteckningen AT, arvodesgrupp
10, ålderstilläggsklass 0, beräknat på det belopp som gäller vid
utgången av kalenderhalvåret enligt tjänsteförteckningsavtal för
undervisningsområdet (TFU) den 12 juni 1975 eller enligt motsvarande
framtida sådant avtal,

dels ett tal som motsvarar det antal veckotimmar tjänstgöringen
omfattade vid terminens början,

dels talet 21 delat med det tal som motsvarar det antal veckotimmar som
utgör full tjänstgöring på motsvarande tjänst vid grundskola. Förordning
(1982:609).

7 § Ingår i tjänst vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna
förordning tjänstgöring vid kommunal vuxenutbildning eller vid annan
skola än någon av följande skolformer, nämligen gymnasieskola, statlig
skola, grundskola eller kommunal högskoleutbildning i annan kommun och
för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning, utgår statsbidrag
för den skola där tjänsten är inrättad med så stor del av den
sammanlagda lönekostnaden för tjänsten som svarar mot förhållandet
mellan tjänstgöringen vid denna skola och den tjänstgöring som
sammanlagt ingår i tjänsten. Förordning (1977:490).

8 § Ingår tjänstgöring vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt
denna förordning i tjänst vid grundskola eller vid annan icke-statlig
skola för vilken statsbidrag ej utgår enligt förordningen, utgår
statsbidrag för förstnämnda slag av skola med motsvarande tillämpning
av, i fråga om tjänst vid grundskola, bestämmelserna i 6 § och, i fråga
om tjänst vid annan skola, bestämmelserna i 7 §. Förordning (1973:359).

8 a § upphävd genom förordning (1980:711).

8 b § Statsbidrag till kostnader för undervisning i hemspråk och
studiehandledning på hemspråket enligt 8 kap. 4 a § skolförordningen
(1971:235) utgår för 0,75 lärarveckotimmar för varje elev som deltager i
sådan verksamhet under läsåret. Bidraget utgår med belopp som för varje
veckotimme motsvarar timarvodet enligt beteckningen CT, arvodesgrupp 7,
ålderstilläggsklass 0.

Vid tillämpning av första stycket beaktas elevantalet under den första
hela kalenderveckan i november och den sista hela kalenderveckan i mars
under redovisningsåret, varvid medeltalet elever lägges till grund för
beräkningen.

Timarvode som anges i första stycket beräknas enligt
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) den 12 juni 1975
med senare ändringar eller enligt motsvarande framtida avtal. Förordning
(1977:490).

9 § Handhar annan än lärare verksamhet under timmar till förfogande vid
gymnasieskola, utgår statsbidrag för varje sådan timme och klass med
belopp motsvarande det högsta timarvode som är tillämpligt för lärare
vid gymnasieskolan.

10 § Till ersättning åt föreläsare vid kommunal högskoleutbildning eller
specialkurs i gymnasieskolan eller på tvåårig linje, med undantag av
tvåårig ekonomisk linje, tvåårig social linje och tvåårig teknisk linje
i gymnasieskolan, utgår statsbidrag med 75 procent av kostnaden, dock
med högst 25 kronor för föreläsningstimme när resekostnadsersättning och
traktamente icke utgår till föreläsare och högst 50 kronor när sådan
ersättning utgår.

Statsbidrag enligt första stycket utgår dock ej för föreläsare vid
gymnasieskolutbildning inom sådan gymnasieskola eller sådan skolenhet
med gymnasieskola som omfattar huvudsakligen utbildning för industri och
hantverk.

11 § Upphör att gälla genom förordning (1981:514).

12 § Upphör att gälla genom förordning (1981:451).

12 a § För inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handels-
och kontorsyrken i gymnasieskolan har en kommun rätt till statsbidrag
med visst belopp per elev och undervisningstimme inom timplanens ram som
skolöverstyrelsen för varje redovisningsår fastställer för berörd
studieväg och berört yrkesinriktat ämne.

Det belopp som fastställs skall utgöra summan av tänkta kostnader per
elev och undervisningstimme för lön, materiel och lokaler enligt
beräkningsgrunderna i 12 b-12 d §§. Därvid får summan avrundas.
Förordning (1980:532).

12 b § Beräkningsgrund för lönekostnadsdelen enligt 12 a § andra stycket
är timarvodet för undervisningstimme enligt beteckningen CT,
arvodesgrupp 8, ålderstilläggsklass 8, i tjänsteförteckningsavtal för
undervisningsområdet (TFU) den 28 juni 1983 med senare ändringar eller
motsvarande framtida avtal.

För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timarvodet med det tal
som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller grupp
enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning (1984:627).

12 c § Materielkostnadsdelen enligt 12 a § andra stycket beräknas med
utgångspunkt i de grunder som vid utgången av juni 1982 gällde för
statsbidrag till kostnader för anskaffande av första uppsättningen
stadigvarande undervisningsmateriel enligt förordningen (1980:714) om
statsbidrag till kostnader för hörselteknisk utrustning m.m. inom viss
kommunal utbildning. Därvid skall hänsyn tas till om mer än en klass
eller grupp kan använda materielen. Vidare skall den bidragsgrundande
anskaffningskostnaden delas upp på kostnad per år med hänsyn till
materielens normala användningstid.

Omräkning till timersättning sker på grundval av det totala antalet
undervisningstimmar per läsår som materielen normalt kan användas för
undervisning.

För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timersättningen med
det tal som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller
grupp enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning
(1982:609).

12 d § Beräkningsgrund för lokalkostnadsdelen enligt 12 a § andra
stycket är hälften av en som ett riksgenomsnitt antagen årlig kallhyra
för lokaler som är avsedda för en klass eller grupp och som har normal
standard.

Omräkning till timersättning sker på grundval av det totala antalet
undervisningstimmar per läsår som lokalerna kan användas för
undervisning.

För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timersättningen med
det tal som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller
grupp enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning
(1980:532).

12 e § Statsbidraget enligt 12 a § är avsett för den ersättning som
kommunen betalar företagen och institutionerna för de utbildningsplatser
som de tillhandahåller.

Kommunen får dock använda viss del av bidraget per elev och
undervisningstimme, upp till ett belopp som skolöverstyrelsen
fastställer, för samverkan mellan gymnasieskolan och företagen och
institutionerna samt för tillsyn över och uppföljning av den inbyggda
utbildningen. Detta högsta belopp skall bestämmas till en tiondel av
bidragets lönekostnadsdel, varvid avrundning får ske. Förordning
(1980:532).

13 § Statsbidrag för särskilda kostnader för inbyggd utbildning inom
kommunal högskoleutbildning lämnas för varje redovisningsår med högst 10
800 kronor för utbildning för husligt arbete, högst 28 900 kronor i
fråga om utbildning för industri och hantverk och högst 17 500 kronor
för utbildning för handels- och kontorsyrken.

Statsbidraget beräknas särskilt för varje företag eller motsvarande.
Angivna belopp lämnas när företaget för utbildning under ett läsår om 40
veckor tar emot minst åtta studerande från en studerandegrupp vid
kommunal högskoleutbildning. Om antalet studerande är lägre, lämnas
statsbidrag för varje studerande med en åttondel av beloppet. Omfattar
utbildningen kortare tid än 40 veckor, lämnas statsbidrag med ett i
förhållande till utbildningstiden minskat belopp. Förordning (1984:627).

14 § Upphör att gälla genom förodning (1981:451).

Rekvisition och utbetalning

14 a § Rekvisition och utbetalning av statsbidrag för gymnasieskola och
sådan kommunal högskoleutbildning, som anordnas på allmän
utbildningslinje eller påbyggnadslinje, sker enligt 15-17 a §§.

Om rekvisition och utbetalning av statsbidrag för sådan kommunal
högskoleutbildning, som anordnas på lokal utbildningslinje, individuell
utbildningslinje eller enstaka kurs, meddelar regeringen särskilda
bestämmelser. Förordning (1977:490).

15 § En kommun får rekvirera statsbidrag enligt 5-8, 9, 10 och 12 a §§
hos skolöverstyrelsen för varje månad.

Skolöverstyrelsen skall betala ut rekvirerat belopp snarast möjligt.
Utbetalning får dock inte ske förrän efter den månad bidraget avser. Om
särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen utanordna ett lägre
belopp än det som har rekvirerats. Förordning (1982:609).

16 § Upphör att gälla genom förordning (1981:514).

17 § Statsbidrag enligt 8 b och 13 §§ rekvireras för varje
redovisningsår av kommunen hos skolöverstyrelsen före den 1 september
närmast efter redovisningsårets utgång. Skolöverstyrelsen skall betala
ut statsbidraget snarast möjligt.

Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition
även om den inte har kommit in i föreskriven tid. Förordning (1981:451).

17 a § Vid rekvisition av statsbidrag skall kommunen upptaga kostnaderna
för kommunal högskoleutbildning fördelade på de olika
yrkesutbildningssektorerna och skilda från kostnaderna för
gymnasieskolan. Därvid skola kostnaderna fördelas i förhållande till
tjänstgöringens omfattning vid gymnasieskolan och sådan kommunal
högskoleutbildning som anordnas inom allmän utbildningslinje eller
påbyggnadslinje. Förordning (1977:490).

Revision

18 § I en kommuns räkenskaper skall de belopp som ligger till grund för
rekvisition av statsbidrag enligt 5-10, 12 a och 13 §§ redovisas
särskilt. Beloppen skall redovisas särskilt med avseende på dels
gymnasieskolan, dels de skilda yrkesutbildningssektorerna inom den
kommunala högskoleutbildningen såvitt gäller utbildning inom allmän
utbildningslinje eller påbyggnadslinje, dels sådan högskoleutbildning
som avser lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje eller
enstaka kurs.

Kommunen svarar för revisionen av dessa räkenskaper. Om kommunens
revisorer framställer anmärkningar mot dem, skall kommunen snarast
möjligt delge skolöverstyrelsen anmärkningarna. Förordning (1980:532).

19 § Skolöverstyrelsen och riksrevisionsverket äga för granskning av
tillämpningen av denna förordning hos kommun taga del av räkenskaper och
övriga handlingar samt företaga de undersökningar som fordras i övrigt.

Kommun är skyldig att på anfordran insända de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning
(1977:490).

20 § Statsbidrag utgår till kostnader för sjukförsäkringsavgift och
folkpensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett
belopp som motsvarar sammanlagt 10,9 procent av statsbidraget för
lönekostnad enligt 5–8 och 8 b §§.

Bidrag enligt första stycket utbetalas av skolöverstyrelsen vid slutet
av varje kalenderhalvår efter rekvisition av kommunen såvitt gäller
sådan kommunal högskoleutbildning som anordnas på allmän
utbildningslinje eller påbyggnadslinje. Bidrag som beräknas på
lönekostnad enligt 8 b § rekvireras och utbetalas dock i den ordning som
anges i 17 §.

Bestämmelserna i 17 a § skall tillämpas. Förordning (1989:709).

20 a § Statsbidrag utgår till kostnader för tilläggspensionsavgift
enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som motsvarar
följande procent av statsbidraget för lönekostnad enligt 5–8 och 8 b §§
för varje angivet redovisningsår:

Procent Redovisningsår

10,1 1986/87
10,4 1987/88
10,8 1988/89
12,0 1989/90

Bidraget skall rekvireras och utbetalas i den ordning som anges i 17 §.
Därvid skall bestämmelserna i 17 a § tillämpas. Förordning (1989:709).

21 § Åsidosätter kommun vad som enligt lag, förordning eller annan
författning åligger kommunen i fråga om gymnasieskolan eller den
kommunala högskoleutbildningen, äger skolöverstyrelsen efter anmälan av
länsskolnämnden besluta att högst tio procent av det sammanlagda
statsbidraget enligt denna förordning för redovisningsåret skall
innehållas i avvaktan på att rättelse sker. Vinnes ej rättelse, äger
skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall avdragas
från statsbidraget. Förordning (1977:490).

21 a § Föreskrifter om minskning med 2 eller 20 procent av vissa
statsbidrag enligt denna förordning finns i förordningen (1981:449) om
minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Särskilda
föreskrifter gäller om minskning av sådana statsbidrag som
regionstyrelsen beslutar om för lokal utbildningslinje, individuell
utbildningslinje och enstaka kurs inom kommunal högskoleutbildning.
Förordning (1982:609).

21 b § Vid tillämpningen av denna förordning skall iakttas
föreskrifterna i förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag
för undervisning och statsbidrag. Förordning (1985:588).

22 § Skolöverstyrelsen fastställer de formulär som fordras för
tillämpningen av denna förordning. Förordning (1982:609).

Övergångsbestämmelser

1984:627

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Föreskrifterna i 13 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga
om statsbidrag som avser tiden före den 1 juli 1984.

Statsbidrag för inbyggd utbildning i gymnasieskolan enligt de äldre
bestämmelserna i 13 § skall rekvireras enligt 17 § första stycket. Om
särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition av
statsbidrag enligt de äldre bestämmelserna även om den inte har kommit
in i föreskriven tid. Skolöverstyrelsen får dock inte pröva
rekvisitioner som kommer in efter utgången av mars 1985. En sådan
rekvisition skall skolöverstyrelsen i stället med eget yttrande lämna
över till regeringen för prövning.

1987:743

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Genom förordningen upphävs

förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss
kommunal utbildning, såvitt gäller statsbidrag till undervisningen i den
kommunala och landstingskommunala gymnasieskolan,

förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan,

förordningen (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever
i gymnasieskolan,

förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i
gymnasieskolan,

förordningen (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan,

förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa
kommuners gymnasieskolor,

förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande
till elevantal,

förordningen (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan,

förordningen (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för
årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan,

förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m. m.,

förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning,

förordningen (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar
i gymnasieskolan,

förordningen (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa
yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan,

förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning
och statsbidrag,

förordningen (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering
i gymnasieskolan,

förordningen (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i
gymnasieskolan,

förordningen (1986:578) om utbildning för döva och gravt hörselskadade i
Örebro kommuns gymnasiskola,

förordningen (1986:579) om utbildning för hörselskadade i Örebro kommuns
gymnasieskola,

3. Föreskrifterna i förordningen (1984:41) om timreduktioner i
gymnasieskolan i förhållande till elevantalet skall, för de fall det i
andra förordningar hänvisas till dessa föreskrifter, fortfarande gälla i
fråga om andra huvudmän för gymnasieskola än kommuner och
landstingskommuner.

4. Om det i en författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts
genom en bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya
bestämmelsen, om inte annat följer av punkten 3.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

6. Om skolöverstyrelsen före den 1 juli 1986 med stöd av då gällande
föreskrifter har medgett en landstingskommun att i sin gymnasieskola
anordna en studieväg som inte kan anses höra till något av de områden
som anges i 3 kap. 2 § får landstingskommunen, utan hinder av nämnda
paragraf, bedriva utbildning på studievägen så länge behov föreligger,
om regeringen inte föreskriver annat.

7. Påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller en
länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får intill utgången
av juni 1989 anordnas i sin utformning vid utgången av juni 1986 utan
hinder av 5 kap. 14 § första stycket och 10 kap. 10 och 24 §§.

8. För påbyggnadsutbildningar, vilkas utformning skolöverstyrelsen eller
en länsskolnämnd har fastställt före den 1 juli 1986, får utan hinder av
17 kap. 21 § för undervisning intill utgången av juni 1989 beräknas
allmänna timresurser som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för
delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av
juni 1986.

9. Om en årskurs av en linje eller en specialkurs som omfattar två eller
annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs
har startat i början av vårtermingen 1987, skall beräkning av allmänna
timresurser för undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med
utgångspunkt i elevantal och andra förhållanden den 15 september 1987
enligt bilaga 9.

Om i annat fall en årskurs av en specialkurs som omfattar två eller
annat jämnt antal terminer eller första årskursen av en treterminskurs
har startat före den 1 juli 1987 och avslutas under redovisningsåret
1987/88 skall beräkning av allmänna timresurser för undervisning under
redovisningsåret göras med utgångspunkt i förhållandena den femte
undervisningsdagen under redovisningsåret enligt bilaga 9. Detsamma
gäller om tredje terminen av en treterminskurs, en specialkurs som
omfattar minst en termin men är kortare än två terminer har startat före
och avslutas efter den 1 juli 1987.

Om en specialkurs som är kortare än en termin har startat före och
avslutas efter den 1 juli 1987, skall allmänna timresurser för
undervisning under redovisningsåret 1987/88 göras med utgångspunkt i
förhållandena den femte undervisningsdagen redovisningsåret enligt
bilaga 9.

10. Om en sommarkurs för invandrarungdom startar före och avslutas efter
den 1 juli 1987, skall de vid kursens början gällande föreskrifterna om
timunderlag för undervisning och statsbidrag tillämpas på hela kursen.

11. För en LA-kurs vars timplan styrelsen för skolan har fastställt före
den 1 januari 1987 med stöd av skolöverstyrelsens föreskrifter skall för
redovisningsåret 1987/88 som allmänna timresurser beräknas så många
lärarveckotimmar som motsvarar timunderlaget, inbegripet timmar för
delning av klass, enligt timplanen i dess utformning vid utgången av år
1986, om inte länsskolnämnden bestämmer annat.

För andra LA-kurser med timplaner som fastställts av styrelsen för
skolan bestämmer länsskolnämnden hur många lärarveckotimmar som skall
beräknas för undervisning under redovisningsåret 1987/88.
Länsskolnämnden skall därvid tillämpa de grunder som gäller för
påbyggnadsutbildningar enligt 17 kap. 21 §.

1988:18

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1989:709

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

2. Bestämmelserna i 20 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från
och med den 1 juli 1989.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid
före den 1 juli 1989.

1990:425

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.