Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

SFS nr
1966:120
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1966-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1711
Upphävd
1994-03-01

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna kungörelse avser postverkets inrikes
rörelse.

Postverket är, med de inskränkningar som sägs i 3 § och om ej annat är
särskilt avtalat, ansvarigt,

dels enligt bestämmelserna i 4–7 c §§ för assurerade och
rekommenderade försändelser och oassurerade paket,

dels för medel som postverket har hand om i sin betalningsförmedlande
verksamhet.

Anm. Detta innebär bl. a. att postverket inte ansvarar för vanliga
brev, dvs. brev som inte har varit assurerade eller rekommenderade.

Postverkets ansvarighet gäller så länge försändelse eller medel är i
verkets vård.

Om postverkets ansvarighet under beredskapstillstånd och krig gäller
vad därom är särskilt stadgat. Postverkets Kungörelse (1984:799).

2 § För postverkets ansvarighet i postutväxlingen med utlandet och i
den utrikes betalningsförmedlingen gäller vad som överenskommits i
internationella avtal. Har försändelse till utlandet gått förlorad
eller skadats eller har sådan försändelses innehåll helt eller delvis
förkommit och har förlusten eller skadan inträffat inom Sverige, utgår
dock ersättning enligt de bestämmelser som gäller för postverkets
inrikes rörelse, om det är förmånligare för den som är
ersättningsberättigad. Efter samma grunder utgår ersättning när
försändelse från utlandet skadats eller dess innehåll helt eller
delvis förkommit inom Sverige. Postverkets Kungörelse (1984:799).

3 § Postverket är fritt från ansvar

a) när förlust eller skada orsakats genom avsändarens eller
adressatens fel eller försummelse,

b) när förlust eller skada är en följd av försändelsens egen
beskaffenhet,

c) när förlust eller skada orsakats av försening under
postbehandlingen med undantag av de i 7 a–7 c §§ angivna fallen,

d) när fråga är om indirekt skada eller utebliven vinst,

e) när fråga är om vara vars befordran med post är förbjuden,

f) när förlust av postgiromedel i andra än under a) angivna fall
orsakats genom fel eller försummelse av kontoinnehavaren,

g) när förlust av medel som innestår på postgirokonto orsakats av att
arbetstagare hos kontoinnehavaren gjort sig skyldig till brottsligt
förfarande med blankett för utbetalning eller girering som utlämnats
till kontoinnehavaren. Postverket är fritt från ansvar även om
förlusten inte orsakats genom fel eller försummelse av
kontoinnehavaren vid omhänderhavandet av blanketten,

h) när ersättningsanspråk inte framställts inom föreskriven tid.
Postverkets Kungörelse (1984:799).

bestämmelser om försändelser och medel

4 § Har assurerad försändelse gått förlorad eller skadats eller har
dess innehåll helt eller delvis förkommit, utgår ersättning med belopp
som svarar mot förlusten eller skadan, dock högst assuransbeloppet.
Kan värdet av försändelsen ej fastställas skall det anses vara lika
med assuransbeloppet.

5 § Har rekommenderad försändelse gått förlorad eller skadats eller
har dess innehåll helt eller delvis förkommit, utgår ersättning med
belopp som svarar mot skadan eller förlusten, dock högst 500 kronor.
Kan värdet av försändelse ej fastställas skall det anses ha utgjort
500 kronor. Postverkets Kungörelse (1983:346).

6 § Har oassurerat paket gått förlorat eller skadats eller har dess
innehåll helt eller delvis förkommit, utgår ersättning med belopp som
svarar mot förlusten eller skadan, dock högst 5 000 kronor.
Postverkets Kungörelse (1983:346).

7 § Har postförskottsförsändelse lämnats ut utan att adressaten har
erlagt postförskottsbeloppet, helt eller delvis, är avsändaren
berättigad till ersättning med det belopp som inte har redovisats.
Postverkets Kungörelse (1984:799).

7 a § Har innehållet i assurerad eller rekommenderad försändelse eller
oassurerat paket skadats till följd av försening utgår ersättning
enligt 4–6 §§. Postverkets Kungörelse (1984:799).

7 b § Har särskilda kostnader orsakats av försening av assurerad eller
rekommenderad försändelse eller oassurerat paket eller av att
betalningshandling fördröjts under postbehandlingen, utgår ersättning
för sådana kostnader, dock högst 500 kronor. Postverkets Kungörelse
(1984:799).

7 c § Har postverket inte kunnat visa att assurerad eller
rekommenderad försändelse eller oassurerat paket utlämnats inom sex
veckor, räknat från den dag då försändelsen reklamerats hos
postverket, utgår ersättning som om försändelsen gått förlorad.
Postverkets Kungörelse (1984:799).

8 § Berättigad till ersättning enligt 4–6 och 7 a–7 c §§ för
försändelse som gått förlorad är försändelsens avsändare. När
försändelse tagits emot av adressaten eller när avsändaren i fråga om
förkommen försändelse inte kan anträffas, är adressaten berättigad
till ersättningen. Postverkets Kungörelse (1984:799).

9 § Har försändelse som avses i 4–6, 7 a och 7 c §§ gått förlorad
eller har dess innehåll helt förkommit, skadats eller förstörts eller
har betalningsuppdrag inte fullgjorts och är postverket av sådan
anledning ersättningsskyldigt, återbetalas erlagda postavgifter, dock
inte assurans- eller rekommendationsavgift.

Vid delskada eller delförlust återbetalas postavgift för
ersättningsleverans av skadad eller saknad del eller för reparation av
skadat föremål. Postverkets Kungörelse (1984:799).

Anmälan av ersättningsanspråk

10 § Anspråk på ersättning enligt 4–7 c och 9 §§ skall skriftligen
anmälas hos postverket inom ett år från den dag då försändelsen
avlämnades till postbefordran.

Anspråk på ersättning för medel som inte blivit i behörig ordning
redovisade skall skriftligen anmälas hos postverket inom två år från
utgången av den månad under vilken inbetalning skedde eller uppdrag om
girering eller kontant utbetalning bokfördes på postgirokonto.

Till framställning om ersättning bör fogas kvitto på inköp, faktura
eller annan handling som styrker värdet av förlusten eller skadan. För
saknad försändelse, betalningshandling eller medel som inte redovisats
bör inlämningskvittot visas upp. Postverkets Kungörelse
(1984:799).

Beräkning av ersättningen

10 a § Ersättning för förlust eller skada enligt 4–6 och 7 a och 7 c
§§ betalas med det belopp som svarar mot innehållets värde på
inlämningsorten vid den tid, då försändelsen mottogs till
postbefordran.

Ersättning för skada utgår i förekommande fall med belopp, som svarar
mot värdeminskningen. Vid skiljaktiga meningar om värdet av skadan, t.
ex. vid skada på konstalster, antikviteter eller samlarobjekt gäller
det belopp, som bestäms av sådan opartisk värderingsman, som förordnas
av handelskammare.

Om skadad försändelse till fullo ersatts övergår äganderätten till
postverket. Postverkets Kungörelse (1984:799).

Förfarandet i vissa fall då saknad försändelse kommer till
rätta

11 § Enligt 4–6 och 7 c §§ kan ersättning utbetalas på grund av att
försändelse gått förlorad eller dess innehåll helt eller delvis
förkommit. Den som får ersättning i sådana fall kan skriftligt begära
att bli underrättad, om det saknade skulle komma till rätta inom ett
år från dagen då ersättningen betalades ut. Den som fått sådan
underrättelse kan inom en månad få tillbaka det som kommit till rätta
mot att ersättning i motsvarande mån betalas tillbaka. I annat fall
förfogar postverket över det tillrättakomna. Postverkets Kungörelse
(1984:799).

Ersättning efter skälighetsprövning

12 § Ersättning kan av postverket i särskilda fall medges utöver vad
som skulle ha utgått med tillämpning av bestämmelserna i denna
kungörelse eller av internationella avtal. Närmare föreskrifter härom
är meddelade i allmänna poststadgan.