Isbrytarkungörelse (1966:121)

SFS nr
1966:121
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1149
Upphävd
2001-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:173

1 § Genom statens isbrytarverksamhet kunna fartyg som äro lämpade för
vintersjöfart erhålla bistånd med isbrytning och arbeten som äga
samband därmed i enlighet med vad som sägs i 2–4 §§.

2 § I svenska kustfarvatten och på sjövägarna dit utföres isbrytning
mellan öppet vatten till havs och farvatten som äro skyddade för
havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

I den omfattning sjöfartsverket bestämmer utföres brytning av svårare
is i Vänern, Mälaren och Ångermanälven.

Vid issvårigheter som icke lämpligen kunna bemästras utan statlig
isbrytarhjälp utföres undantagsvis och under begränsad tid isbrytning
åt den befolkning vid rikets kuster som är i väsentlig mån beroende av
sjövägarna.

För isbrytarverksamhet enligt första–tredje styckena utgår icke
särskild avgift. Kungörelse (1969:318).

3 § Isbrytning i samverkan med Danmark, Finland och Norge sker i
enlighet med vad därom särskilt överenskommits.

4 § När det kan ske utan åsidosättande av uppgift som anges i 2 §
eller som föranledes av överenskommelse enligt 3 §, får isbrytning
utföras på beställning och mot ersättning enligt taxa som fastställes
av Kungl. Maj:t eller, i den omfattning Kungl. Maj:t bestämmer, av
sjöfartsverket. Kungörelse (1969:318).

5 § Ledningen av statens isbrytarverksamhet utövas av sjöfartsverket
med biträde av statens isbrytardirektör. Kungörelse (1969:318).

6 § har upphävts genom kungörelse (1969:318).

7 § Sjöfartsverket får för isbrytarverksamheten upprätta
iskontor och utse isbrytarombud. För arbete vid iskontoren får
verket efter överenskommelse med Försvarsmakten anlita dess
personal. Om det finns särskilda skäl, får även civil personal
anställas.

Instruktion för iskontor eller isbrytarombud meddelas av
Sjöfartsverket. Förordning (1994:173).

8 § För statens isbrytarverksamhet används dels
statsisbrytarna, dels fartyg som Sjöfartsverket hyr, dels, efter
överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten,
fartyg som Försvarsmakten disponerar. Förordning (1994:173).

Vad som är föreskrivet för statsisbrytarna gäller i tillämpliga delar
fartyg som hyrs eller som Försvarsmakten disponerar.
Förordning (1994:173).

9 § För bemanningen av statsisbrytarna svarar Försvarsmaken. I
den mån sjöfartsverket begär det, handhar försvarets materielverk
drift och vård av statsisbrytarna. Förordning (1994:173).

10 § Isflygspaning och annan flygning för statens
isbrytarverksamhet utförs av Försvarsmakten efter
överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten.

Om det finns särskilda skäl får Sjöfartsverket hyra luftfartyg för
ändamålet. Förordning (1994:173).

11 § Ytterligare föreskrifter rörande statens isbrytarverksamhet
meddelas av sjöfartsverket. Kungörelse (1969:318).