Instruktion (1966:165) för auditör

SFS nr
1966:165
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-05-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

1 § Auditör skall utöver vad som följer av militära rättegångslagen
(1948:472)

1. biträda även en annan bestraffningsberättigad befattningshavare än
den som han skall lämna biträde enligt 18 § militära rättegångslagen
med handläggning av militära mål vid en avdelning ur ett förband, om
avdelningen befinner sig utanför sin ordinarie förläggningsort och det
skulle medföra avsevärd omgång att anlita någon annan auditör,

2. lämna råd och anvisningar i frågor om verkställighet av straff och
sammanläggning av fritidsstraff samt i andra rättsliga angelägenheter,

3. utöva allmän tillsyn över handläggningen av militära mål som
ankommer på den bestraffningsberättigade befattningshavare som
auditören biträder. Förordning (1980:1046).

2 § Av särskilda bestämmelser följer att en auditör är skyldig att
dels avge yttrande i frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan
beträffande tjänstemän som inte är underkastade ansvar såsom krigsmän,
dels yttra sig i ärenden om avskedande, avstängning eller
läkarundersökning, dels om det påkallas närvara då någon yttrar sig
muntligt enligt 14 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.
Förordning (1980:1046).

3 § Auditör och vice auditör med tjänstgöring i försvarsmaktens
fredsorganisation eller vid svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst
förordnas efter förslag av överbefälhavaren.

Innan överbefärlhavaren avger förslag, skall yttrande inhämtas från
den hos vilken auditören eller vice auditören skall förordnas samt
från den hovrätt inom vars domkrets auditören eller vice auditören
skall tjänstgöra. Förordning (1980:1046).

4 § Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i försvarsmaktens
krigsorganisation förordnas av överbefälhavaren sedan denne inhämtat
yttrande från den hovrätt inom vars domkrets den som avses bli
förordnad utövar sin yrkesverksamhet eller är bosatt. Yttrande behöver
dock inte inhämtas under beredskapstillstånd eller krig.

Förordnande av auditör eller vice auditör i krigsorganisationen skall
anmälas till cheferna för justitie- och försvarsdepartementen.

Tjänst som auditör eller vice auditör i krigsorganisationen tillsättes
utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan. Beslut om tillsättning
av sådan tjänst anslås inte enligt 10 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601).

Bestämmelserna i 5-9 §§ gäller inte auditör eller vice auditör i
krigsorganisationen. I stället gäller de särskilda föreskrifter som
överbefälhavaren meddelar. Förordning (1980:1046).

5 § När auditör är hindrad att utöva sin tjänst utövas den av vice
auditören. Äro flera vice auditörer förordnade bestämmer
överbefälhavaren hur auditörens åligganden skola fullgöras vid
förhinder för honom.

6 § Överbefälhavaren beslutar om ledighet för auditör. Är vice
auditören icke hindrad att utöva auditörstjänsten bestämmer dock
auditören om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för
sig själv under sammanlagt högst tre månader varje år.

7 § När auditör ämnar begagna sig av semester eller annan ledighet,
som icke beslutats av överbefälhavaren, och när han återinträder i
tjänst, skall han anmäla detta till den hos vilken han är förordnad.

8 § Auditör skall hålla den hos vilken han är förordnad underrättad om
var och när han träffas. Vice auditör skall hålla auditören
underrättad härom.

9 § Fordras vikarie för auditör eller är auditörstjänsten ledig och
finnes icke vice auditör eller är denne hindrad att utöva
auditörstjänsten, förordnar överbefälhavaren lämplig person att
uppehålla tjänsten. Förordnande får meddelas endast den som är behörig
att inneha tjänsten och icke för längre tid än sex månader i följd.
Annat vikariat tillsättes i samma ordning som tjänsten.

10 § Fråga om anställnings upphörande enligt 7 kap. 9 § lagen
(1976:600) om offentlig anställning prövas av överbefälhavaren.
Förordning (1980:1046).

11 § Föreskrifterna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall tillämpas på den som innehar eller uppehåller en
tjänst som auditör eller vice auditör. Förordning (1980:1046).

12 § Talan mot överbefälhavarens beslut föres hos regeringen genom
besvär, om annat ej är föreskrivet.

I fråga om sådant förslag till tjänstetillsättning som tillkännages
genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde.
Detta gäller även beslut om vikariat som tillsättes i samma ordning
som tjänsten.