Lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.

SFS nr
1966:172
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:1023
Upphävd
1990-01-01

1 § Den som driver rederirörelse eller yrkesmässigt fiske och som har
slutit skriftligt avtal om leverans av skepp avsett för stadigvarande
bruk i rörelsen, har, utan hinder av punkt 2 av anvisningarna till 41 §
kommunalskattelagen (1928:370), vid beräkning av rörelsens nettointäkt
rätt till avdrag för avskrivning på det ej fullgjorda köpekontraktet med
sammanlagt högst 30 procent av det avtalade priset. Vad som avses med
skepp framgår av sjölagen (1891:35 s. 1).

Avdrag enligt första stycket medges även den som driver luftfartsrörelse
och som har slutit skriftligt avtal om leverans av luftfartyg avsett för
stadigvarande bruk i rörelsen.

Skattskyldig som har medgetts avdrag för avsättning till investerings
fond enligt förordningen (1954:40) om särskild investeringsfond för
avyttrat fartyg m.m., har rätt till avdrag enligt första eller andra
stycket med högst det belopp varmed 30 procent av det avtalade priset
överstiger beloppet av fondavsättningen vid beskattningsårets utgång.

Vid beräkning av värdeminskningsavdrag enligt kommunalskattelagen skall
avdrag enligt första eller andra stycket anses ha medgetts enligt punkt
2 av anvisningarna till 41 § nämnda lag. Lag (1979:1148).

2 § Har skattskyldig fått avdrag enligt 1 § och överlåts kontraktet,
skeppet eller luftfartyget eller andel av sådan tillgång utan vederlag
skall som intäkt av rörelse tas upp ett belopp motsvarande det lägsta av
egendomens marknadsvärde vid överlåtelsetillfället och det i
köpekontraktet avtalade priset. Vad nu sagts gäller också om
överlåtelsen har skett till ett pris som är lägre än marknadsvärdet och
dessutom väsentligt understiger det i köpekontraktet avtalade priset.

Avdrag enligt 1 § medges inte om den skattskyldige har flyttat
utomlands. Avdrag medges inte heller om fast driftställe för
förvärvskälla, i vilken ingår egendom som avses i första stycket, har
flyttats utomlands. Har avdrag medgetts för tidigare beskattningsår
skall ett belopp motsvarande avdraget tas upp som intäkt av rörelse för
det beskattningsår då flyttningen ägde rum.

Första och andra styckena tillämpas inte i fråga om

1) överlåtelse eller flyttning utomlands som har skett senare än fem år
efter leveransen av skeppet eller luftfartyget,

2) svenskt aktiebolag vars aktier noteras på börs eller är föremål för
liknande notering eller dotterföretag till sådant bolag,

3) den som har licens enligt förordningen (1978:517) om licens för
yrkesfiske eller är medlem i fiskelag som har sådan licens, såvida
köpekontraktet avser ett skepp som är avsett att användas eller som
används för yrkesmässigt fiske.

Föreligger synnerliga skäl får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer medge undantag från första eller andra stycket.
Bryter skattskyldig mot villkor, som har uppställts vid medgivandet,
skall taxering ske enligt första eller andra stycket på samma sätt som
vid eftertaxering för det beskattningsår som medgivandet avser. Lag
(1979:1148).

3 § har upphört att gälla genom lag (1979:1148).

Övergångsbestämmelser

1969:631

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970 och tillämpas första gången
på beskattningsår, för vilket taxering i första instans verkställes år
1970.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid eftertaxering för år 1969
eller tidigare år.

1973:28

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya
bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången vid 1973 års taxering.

1979:1148

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången
vid 1981 års taxering. Äldre bestämmelser i 1 § första stycket samt 2 §
första och tredje styckena tillämpas dock alltjämt i fråga om avtal om
leverans av fartyg och luftfartyg som har slutits före utgången av år
1979.

1989:1023

1. Bestämmelserna i 1 § den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid
1991 och tidigare års taxeringar såvitt avser skriftliga avtal slutna
före den 14 november 1989.

Motsvarande gäller även i fråga om skriftliga avtal slutna senast den 31
december 1990 mellan det tillverkande företaget och annat företag om det
tillverkande företaget före den 14 november 1989 ingått ett skriftligt
avtal om framtida uthyrning av det skepp eller det luftfartyg som det
senare slutna skriftliga avtalet avser. Det skriftliga avtalet om
framtida uthyrning får dock ha slutits senast den 31 december 1990 om
avtalet grundas på utnyttjandet av en option i ett före den 14 november
1989 ingånget skriftligt avtal. Med tillverkande företag likställs annat
företag i den koncern som det tillverkande företaget tillhör.

2. Har avdrag medgetts enligt den upphävda lagen skall bestämmelserna i
2 § lagen tillämpas även vid senare års taxeringar. Beskattning skall
fr.o.m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Lag
(1990:672).