Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

SFS nr
1966:2
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1966-01-21

Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit
gott kungöra, att sedlar på fem kronor av ny typ, godkänd av
fullmäktige, komma att från riksbanken utlämnas i allmänna rörelsen
från och med dag som fullmäktige bestämma.

Den nya sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.

/k/ Storlek: /-k/

Sedeln är 110 mm lång och 68 mm bred.

/k/ Tryck: /-k/

Sedelns /k/ framsida /-k/ upptager ytterst till vänster en talong,
omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Denna är i övrigt,
frånsett ytterkanterna, försedd med tryck.

Upptill på sedeln äro tryckta orden SVERIGES RIKSBANK.

På högra delen av tryckytan finnes en bild av Gustav Vasa i halvprofil
med ansiktet vänt åt vänster; till höger om bilden är texten GUSTAV
VASA 1523-1560 lodrätt inplacerad.

På vänstra delen av tryckytan finnes en rosett i konstgravyr,
omfattande en vase belagd med valörsiffran 5. I tryckytans båda nedre
och dess högra övre hörn är placerad valörsiffran 5. Omedelbart under
bilden av Gustav Vasa och rosetten i konstgravyr löper ett band med
texten Fem KRONOR. Därunder äro tryckta två namn i faksimile på
ornament i konstgravyr.

Tryckytan täckes i övrigt av diagonala våglinjer.

Upptill på talongen finnes en konstgraverad rosett, som i sitt
mittparti innehåller valörsiffran 5. Nedtill på talongen äro sedelns
tryckår och nummer angivna.

Trycket är i violett färg. Våglinjer, rosetter och övriga ornament äro
dock i grön och orange färg. Tryckår och nummer äro i röd färg.

Sedelns /k/ baksida /-k/ upptager till höger en talong, på vilken
upptill och nedtill är placerad valörsiffran 5. Ytan upptager i övrigt
i konstgravyr utförda, stiliserade bilder av till vänster en spelande
tjäder och till höger en gran. Nedtill på den sålunda dekorerade ytan
och upptill på sedeln äro placerade konstgraverade ornament. Nedtill
till vänster finnes valörsiffran 5.
Trycket är i blå och rödbrun färg.

/k/ Papper: /-k/

Papperet är gult och försett med vattenmärken bildande ett rutnät av
diagonala våglinjer med siffran 5 inlag i rutorna.

I papperet äro inlagda oregelbundet spridda blå och röda fibrer.