Virkesmätningslag (1966:209)

SFS nr
1966:209
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1005
Upphävd
2015-03-01

1 § Virkesmätning, som avser sågtimmer av barrträd eller massaved och
som är ämnad att ligga till grund för beräkning av vederlag för
virket, skall utföras enligt föreskrifter som skogsstyrelsen meddelar.

Konungen äger förordna att visst slag av virke skall undantagas från
tillämpningen av denna lag eller att lagen skall omfatta även virke av
annat slag än som anges i första stycket.

2 § Med virkesmätning avses i denna lag bestämmande av virkets
stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt bedömande av virkets
beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning.

3 § Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 1 §, dömes till
böter.