Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

SFS nr
1966:264
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:582
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
2 och 16 § samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion,
tillämpas på naturhistoriska riksmuseet.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan styrelsens
ordförande, vid tillämpning av 15 § verksstadgan museidirektören samt
i övrigt

i fråga om museiavdelningen museidirektören,

i fråga om forskningsavdelningen, med undantag för laboratoriet för
isotopgeologi, prefekten,

i fråga om laboratoriet för isotopgeologi den professor som förestår
laboratoriet. Förordning (1975:1230).

Uppgifter

2 § Museet har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om
samt forskningen rörande växt- och djurvärlden, jordens uppbyggnad och
historia samt människans biologi och naturmiljö.

3 § Det åligger museet särskilt att

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de
samlingar som anförtrotts museet,

hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva
och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av
museets verksamhet. Kungörelse (1973:408).

3 a § Inom ämnesområdet isotopgeologi åligger det museet särskilt att
fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med riksantikvarieämbetet
och statens historiska museum, universitetet i Stockholm och Sveriges
geologiska undersökning.

Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra undersökningar äver
för annan myndighet än som anges i första stycket och för enskild. För
sådan undersökning utgår ersättning enligt grunder som fastställas av
museet efter samråd med riksrevisionsverket och efter hörande av
nämnden för isotopgeologi. Kungörelse (1973:408).

Organisation

4 § Museet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en ordförande
och sex andra ledamöter. För varje ledamot finnes en suppleant.
Ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande. Förordning (1975:349).

5 § Inom museet finnas två avdelningar, en museiavdelning och en
forskningsavdelning. Inom museiavdelningen handläggas även museets
administrativa ärenden.

Museiavdelningen förestås av en museidirektör. Hos
forskningsavdelningen finnes en prefekt.

För ämnesområdet isotopgeologi finns inom forskningsavdelningen ett
laboratorium för isotopgeologi. Laboratoriet förestås av professorn i
meneralogi och isotopgeologi vid museet. Kungörelse (1973:408).

6 § Hos museet äro i övrigt anställda professorer och andra tjänstemän
enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och
tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger museet anlita experter och
sakkunniga.

7 § Till forskningsavdelningen är knutet ett kollegium som rådgivande
organ med uppgift att behandla frågor om arbetet vid
forskningsavdelningen, dispositionen av avdelningens lokaler och
materiel, fördelningen av arbetsuppgifter mellan tjänstemännen samt
förslag till anslagsframställning hos riksdagen.

Kollegiet består av prefekten, som är kollegiets ordförande,
professorerna samt förste intendenter vid avdelningen. Förordning
(1984:577).

7 a § Verksamheten vid laboratoriet för isotopgeologi ledes närmast
under styrelsen av en nämnd för isotopgeologi. Det åligger nämnden
särskilt att

till styrelsen avge förslag i frågor som rör inriktningen av
laboratoriets verksamhet,

svara för en ändamålsenlig planläggning av laboratoriets verksamhet,

till styrelsen avge förslag till anslagsframställning hos riksdagen
och yttrande i fråga om anställning av personal för laboratoriet.

Nämnden består av professorn i mineralogi och isotopgeologi vid museet
som självskriven ledamot och sju andra ledamöter. Av de icke
självskrivna ledamöterna utses två av styrelsen, varav en efter
förslag som skall avges av samtliga universitet med undantag av
universitetet i Stockholm, en av riksantikvarieämbetet och statens
historiska museum, en av universitetet i Stockholm, två av Sveriges
geologiska undersökning och en av Svenska gruvföreningen.

Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.

För nämnden gälla i övrigt 14 a och 14 b §§. Kungörelse (1973:408).

8 § Professor svarar för viss del av samlingarna, driver forskning
inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt ombesörjer
undervisning, handleder studerande och förrättar examination i den
omfattning och i den ordning som universitetskanslersämbetet bestämmer
efter samråd med styrelsen. I fråga som rör professorn i mineralogi
och isotopgeologi skall styrelsen därvid inhämta yttrande från nämnden
för isotopgeologi. Kungörelse (1973:408).

Ärendenas handläggning

9 § Ärende avgöres av styrelsen om ej annat följer av 23 §.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
ordföranden, museidirektören, prefekten eller annan tjänsteman att
avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet
att prövningen bör ankomma på styrelsen.

Genom beslut av styrelsen får överlämnas åt nämnden för isotopgeologi
att avgöra ärende eller grupp av ärenden inom nämndens
verksamhetsområde.

Överlämnande enligt andra eller tredje stycket får inte avse ärenden
om skiljande från annan anställning än provanställning. Sådant
överlämnande får inte heller avse ärenden om skiljande från uppdrag
eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning eller, i fråga om museidirektören eller professorer,
sådant besked som avses i 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601). Förordning (1986:127).

10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:924).

11 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på museidirektören
eller prefekten eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut kan medges att ärende som
handlägges enligt 9 § andra stycket avgöres utan föredragning.

Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Museidirektören och prefekten äga, även när de ej äro föredragande,
närvara vid sammanträde med styrelsen och deltaga i styrelsens
överläggningar men ej i dess beslut.

12 § har upphävts genom förordning (1986:924).

13 § Ordföranden, museidirektören, prefekten eller, efter beslut av
ordföranden, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos museet.

14 § Kollegiet sammanträder på kallelse av prefekten så ofta ärendena
fordrar det eller när minst två av ledamöterna gör framställning om
det för uppgivet ändamål. I kollegiets överläggningar och beslut
deltar som ledamöter även intendenter inom avdelningen vid
handläggningen av ärenden som rör deras verksamhet.

Museidirektören, förste intendenter vid museiavdelningen och
avdelningsdirektören har rätt att närvara vid sammanträden med
kollegiet och delta i överläggningarna. I kollegiets beslut får de
dock delta endast i fråga om ärenden som rör deras verksamhet.
Förordning (1984:577).

14 a § Vid handläggning av ärenden som avses i 7 a § första
stycket är nämnden för laboratoriet för isotopgeologi beslutför,
när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra
ledamöter, bland dem professorn i mineralogi och isotopgeologi,
är närvarande.

Nämnden får överlämna åt ordföranden eller åt en tjänsteman vid museet
att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som avses i 7 a §
första stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen
bör ankomma på nämnden i dess helhet. Förordning (1986:924).

14 b § Ärenden som avses i 7 a § första stycket avgörs efter
föredragning som ankommer på professorn i mineralogi och isotopgeologi
eller på en särskilt förordnad föredragande. Nämnden för isotopgeologi
får medge att ett ärende som handläggs enligt 14 a § andra stycket
avgörs utan föredragning.

Ordföranden i museets styrelse, ordföranden i nämnden för
isotopgeologi, museidirektören, prefekten eller, efter beslut av
ordföranden i museets styrelse, en annan tjänsteman får infordra
förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden som avses i 7 a §
första stycket. Förordning (1986:924).

Tjänstetillsättning

15 § Styrelsens ordförande och övriga ledamöter förordnas för högst
tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

Icke självskrivna ledamöter i nämnden för isotopgeologi förordnas för
högst fyra år.

Tjänsten som museidirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Prefekten utses av styrelsen tills vidare för högst tre år bland dem
som innehar ordinarie eller extra ordinarie tjänst vid museet.
Förordning (1984:577).

16 § Om tillsättning av tjänster som professor eller biträdande
professor gäller 107–133 och 135 §§ universitetsförordningen
(1964:461) i deras lydelse omedelbart före den 1 juli 1975 i
tillämpliga delar. Förordningens bestämmelser om
universitetskanslersämbetet, konsistorium, rektorsämbete, fakultet
eller sektion och dekanus skall därvid avse styrelsen. Denna skall
bereda professorerna vid forskningsavdelningen tillfälle att väcka
förslag om kallelse och att yttra sig, innan styrelsen slutligt
behandlar en fråga om att kalla eller utse sakkunnig eller
specialsakkunnig eller om att upprätta förslag till en tjänst.
Förordning (1984:577).

17 § Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av museet.

18 § Behörig till en tjänst som förste intendent är den som har avlagt
doktorsexamen i ett ämne, tillhörande museets verksamhetsområde, eller
som har motsvarande kunskaper.

För behörighet till en tjänst som förste intendent vid
museiavdelningen krävs även pedagogisk skicklighet. Förordning
(1984:577).

Övriga bestämmelser

19 § I samband med att tjänst som professor blir ledig skall
styrelsen avge förslag till regeringen huruvida tjänsten bör
återbesättas, erhålla ändrat ämnesinnehåll, ersättas med annan tjänst
eller indragas.

Förslag enligt första stycket avges senast två år innan innehavaren av
tjänsten uppnår den för honom gällande pensioneringsperiodens nedre
gräns eller, om tjänsten blir ledig på annan grund än uppnådd
levnadsålder, snarast möjligt. Förordning (1975:349).

20 § Om partiell tjänstebefrielse för professor gäller 71 §
universitetsförordningen i tillämpliga delar, varvid bestämmelserna om
konsistoriet och universitetskanslersämbetet avse styrelsen, om läsår
kalenderår och om termin halvår. Förordning (1975:1230).

21 § Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras
åligganden.

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av museet även i fråga om museidirektören och
professorerna. Förordning (1984:577).

23 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
museidirektör eller en tjänst som professor. Förordning (1984:577).

24 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören
och professorerna. Förordning (1984:577).