Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

SFS nr
1966:265
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1185
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på etnografiska museet. Förordning (1984:457).

Uppgifter

2 § Museet har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt
forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska.

3 § Det åligger museet särskilt att

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika
samlingar som anförtrotts museet,

hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva
och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

driva och stödja forskning i de ämnen som tillhöra museets
verksamhetsområde.

3 a § Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som
inte hör till verksamheten vid historiska museet eller stiftelsen
Nordiska museet. Som sådant åligger det museet att inom detta område

verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer
på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess
omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på
regional nivå. Förordning (1987:717).

Organisation

4 § Museet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro museidirektören
och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland ledamöterna
förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande. Förordning (1975:1231).

5 § Museidirektören är chef för museet.

Hos museet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger museet anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 § Av styrelsen avgöras

1) frågor om allmänna riktlinjer för museets verksamhet,

2) viktigare författningsfrågor,

3) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

4) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5) frågor om tillsättning av tjänst i lägst F 11,

6) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning, om ej annat följer av 17 §,

7) viktigare frågor om utlåning eller deposition av föremål som tillhör
museet,

8) andra frågor som museidirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning
(1975:1231).

7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:925).

8 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
museidirektören ensam.

9 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än museidirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
museidirektören.

10 § När museidirektören är hindrad att utöva sin tjänst, fullgöras hans
åligganden av den tjänsteman museidirektören bestämmer.

11 § I museidirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd som
rubbar eller ändrar av museet meddelade föreskrifter eller tillämpade
grunder.

Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på
museidirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(1975:1231).

12 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på museidirektören
eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut kan medges att ärende som handlägges enligt 9 § avgöres
utan föredragning.

Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

13 § har upphävts genom förordning (1986:925).

14 § Ordföranden, museidirektören eller, efter beslut av museidirektören,
annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i
ärende hos museet.

Tjänstetillsättning

15 § Tjänsten som museidirektör tillsättes av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

De ledamöter av styrelsen som regeringen utser särskilt förordnas för
högst tre år. Ordförande förordnas för samma tid.

Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av museet.
Förordning (1975:1231).

Övriga bestämmelser

16 § har upphävts genom kungörelse (1970:777).

17 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
museidirektör. Förordning (1982:386).

18 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören.
Förordning (1982:386).