Lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

SFS nr
1966:293
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1128
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke
beredas sluten psykiatrisk vård med stöd av denna lag, om sådan vård är
oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till
att han

a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt
eller till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur
stånd att rätt bedöma sitt behov av vård, dels kan få sitt tillstånd
avsevärt förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om vården
uteblir,

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet
eller fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv,

c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv,

d) till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt
störande levnadssätt eller

e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av
lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).

Med psykisk sjukdom jämställes i denna lag psykisk abnormitet, som icke
är psykisk sjukdom eller utgöres av hämning i förståndsutvecklingen. Lag
(1982:782).

2 § Vård enligt denna lag bereds på sjukhus som drivs av staten,
landstingskommun eller kommun som ej tillhör landstingskommun. Vård får
efter regeringens bestämmande beredas även på annan vårdinstitution. Vad
i denna lag sägs om sjukhus gäller även sådana institutioner.

Med överläkare förstås i denna lag chefsöverläkare som avses i 14 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denne får uppdra åt erfarna läkare
med specialistkompetens inom psykiatrin att fullgöra uppgifter som
enligt denna lag ankommer på överläkare.

För behandling av vissa frågor enligt denna lag finnas
utskrivningsnämnder med de verksamhetsområden regeringen bestämmer och
en för riket gemensam psykiatrisk nämnd. Lag (1990:602).

Intagning

3 § Intagning på sjukhus med stöd av denna lag grundas på vårdintyg
eller på domstols förordnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Intagning
på grund av omständighet som avses i 1 § första stycket e) får ske
endast enligt domstols förordnande enligt nyssnämnda bestämmelse. Lag
(1982:782).

4 § Vårdintyg får utfärdas endast i omedelbar anslutning till personlig
undersökning av den som intyget avser.

Undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig
anledning därtill.

Undersökningsläkaren skall se till att vårdintyget sänds till det
sjukhus där intagningen avses ske. Lag (1982:782).

5 § Vårdintyg skall, om annat ej följer av 7 § andra stycket, innehålla
dels uttalande att sannolika skäl föreligger för att den som intyget
avser lider av psykisk sjukdom och för att sluten psykiatrisk vård är
oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till
någon eller några av de i 1 § första stycket a) – d) angivna
omständigheterna, dels redogörelse för sjukdomen och de omständigheter i
övrigt som föranleder vårdbehovet.

Regeringen får förordna att vårdintyg vid krig eller krigsfara icke
behöver innehålla redogörelse som avses i första stycket. Lag
(1982:782).

6 § Behörig att utfärda vårdintyg är legitimerad läkare. Från detta krav
får socialstyrelsen medge undantag om särskilda skäl föreligger.
Vårdintyg med åberopande av omständighet som avses i 1 § första stycket
a) får dock utfärdas endast av läkare som har specialistkompetens inom
gruppen psykiska sjukdomar eller erhållit socialstyrelsens tillstånd att
utfärda vårdintyg av detta slag.

Vårdintyg får ej godtas för intagning på en klinik där den läkare som
har utfärdat intyget tjänstgör.

Om fråga uppkommer att bereda vård enligt denna lag av en patient som på
egen begäran är intagen för psykiatrisk vård på sjukhus, får undantag
göras från bestämmelsen i andra stycket, om det skulle uppstå betydande
olägenhet av att anlita annan läkare.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna i 11 och 12 §§
förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.
Lag (1986:1154).

7 § Föreligga sannolika skäl för att någon lider av psykisk sjukdom och
är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, äger
polismyndighet omhändertaga honom, om fara är i dröjsmål.

Friges den omhändertagne icke omedelbart, skall polismyndigheten genast
föranstalta om undersökning som avses i 4 § första stycket. Utfärdas
vårdintyg, skall polismyndigheten genast föranstalta om att den
omhändertagne tas in på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. I fall som
avses i denna paragraf behöver vårdintyget icke innehålla annat än
uttalande att sannolika skäl föreligger för att den omhändertagne på
grund av psykisk sjukdom är i behov av sluten psykiatrisk vård och för
att han är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv jämte en
redogörelse för de iakttagelser på vilka läkaren grundar sin
uppfattning.

Sker intagning enligt 8 §, skall polismyndigheten senast andra dagen
efter dagen för intagningen tillställa överläkaren protokoll rörande de
omständigheter som föranlett undersökning för vårdintyg.

Utfärdas icke vårdintyg eller beslutas ej om intagning, får den
omhändertagne icke längre kvarhållas av polismyndigheten med stöd av
denna lag.

Bestämmelserna i andra – fjärde styckena skall icke tillämpas om den
omhändertagne redan intagits på sjukhus med stöd av denna lag och icke
utskrivits därifrån enligt 16 §. Friges den omhändertagne i sådant fall
icke omedelbart av polismyndigheten, skall han genast föras till
sjukhus. Lag (1982:782).

8 § Överensstämmer vårdintyget med föreskrifterna i 5 – 7 §§ och
föreligger sannolika skäl för att vård kan beredas med stöd av denna
lag, får den som vårdintyget avser tas in på sjukhus.

Vårdintyget får ej godtas som underlag för ett intagningsbeslut om det
är utfärdat mer än fjorton dagar före beslutet.

Om intagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligger, får han
överlåta på annan läkare vid sjukhuset att besluta om intagning.

Beslut enligt denna paragraf får, utom i sådana fall som avses i 6 §
tredje stycket, inte meddelas av samma läkare som har utfärdat
vårdintyget. Utskrivningsnämnden skall genast underrättas om
intagningsbeslutet i fall när det enligt 10 § åvilar nämnden att pröva
behovet av vård. Lag (1982:782).

9 § Sker intagning enligt 8 §, skall överläkaren efter undersökning av
patienten snarast möjligt och senast åttonde dagen efter dagen för
intagningen pröva om vård kan beredas patienten med stöd av denna lag.

Finner överläkaren att vård kan beredas med stöd av denna lag, skall han
besluta att patienten även i fortsättningen skall vara intagen på
sjukhuset. I annat fall skall överläkaren omedelbart skriva ut
patienten. Lag (1982:782).

10 § Beslut enligt 9 § skall i stället fattas av utskrivningsnämnden om

1. intagningen, i fall som avses i 6 § tredje stycket, har grundats på
ett vårdintyg som har utfärdats av överläkaren eller annan läkare vid
den klinik där intagningen har skett eller

2. jäv enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) har förelegat mot den
som utfärdat vårdintyget eller beslutat om intagningen eller om sådant
jäv föreligger mot överläkaren.

Utan hinder av första stycket får överläkaren fatta beslut som ej kan
anstå. Sådant beslut skall ofördröjligen underställas nämndens prövning.
Lag (1986:1154).

11 § Beslut enligt 8, 9 eller 10 § gäller fortfarande, om patienten
överförs till annat sjukhus utan att ha utskrivits enligt 16 §. Lag
(1982:782).

12 § Har någon genom lagakraftvunnen dom överlämnats till sluten
psykiatrisk vård, skall socialstyrelsen föranstalta om att han utan
dröjsmål intages på sjukhus för sådan vård. Är han redan intagen på
sjukhus för sluten psykiatrisk vård, skall han i fortsättningen anses
intagen på grund av domstolens förordnande.

Är den dömde häktad skall vad som sägs i första stycket gälla även om
domen ej har vunnit laga kraft under förutsättning att den dömde och
åklagaren medger att intagning får ske. Lag (1982:782).

Bestämmelser om patienterna

13 § Den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag får hindras att
lämna sjukhuset och får i övrigt underkastas det tvång som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med vården eller för att skydda honom själv
eller omgivningen.

14 § Patient kan få tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst
antal dygn, om det icke medför fara för annans personliga säkerhet eller
hans eget liv. Sådant tillstånd får förbindas med särskilda
föreskrifter.

Om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet beslutar
överläkaren, om annat ej följer av tredje stycket. Om särskilda skäl
föreligga, äger han beträffande viss patient överlåta på annan läkare
vid sjukhuset att besluta om tillstånd.

I fråga om patient som avses i 17 § andra stycket beslutar
utskrivningsnämnden om tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet. Nämnden äger beträffande viss patient överlåta på
överläkaren att besluta om tillstånd.

Överläkaren får återkalla tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet, om förhållandena påkalla det. Om särskilda skäl
föreligga, äger han beträffande viss patient överlåta på annan läkare
vid sjukhuset att återkalla tillstånd.

15 § Om det finns särskilda skäl, får överläkaren eller den han har
bemyndigat ta del av innehållet i brev eller annan handling som kommer
till en patient eller som en patient önskar avsända.

Kan vidarebefordrande av en handling som kommer till en patient medföra
fara för ordningen eller säkerheten på sjukhuset eller vara olämpligt
med hänsyn till syftet med vården eller kan en handling som en patient
önskar avsända föranleda betydande olägenhet för honom eller annan
person, får handlingen kvarhållas. Beslut att kvarhålla en handling
fattas av utskrivningsnämnden efter framställning av överläkaren. I
avvaktan på nämndens beslut får överläkaren ta hand om handlingen.

En handling som är ställd till utskrivningsnämnden, psykiatriska
nämnden, socialstyrelsen, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
förtroendenämnden, justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän
skall vidarebefordras utan granskning. Vad nu har sagts skall också
gälla en handling som är ställd till offentlig försvarare för patienten.

En handling som är ställd till eller avsedd för annan myndighet än dem
som anges i tredje stycket och som rör mål eller ärende, vari patienten
själv får föra talan, får granskas men inte kvarhållas. Detsamma gäller
en handling som är ställd till eller avsedd för en advokat som ej är
offentlig försvarare eller någon som är biträde enligt rättshjälpslagen
(1972:429).

Visar det sig att en handling, som är ställd till annan mottagare än dem
som anges i tredje stycket, är avsedd för någon av dessa, skall den
vidarebefordras. Lag (1982:782).

Utskrivning

16 § Den som beretts vård med stöd av beslut enligt 9 eller 10 § eller
på grund av domstols förordnande skall ofördröjligen utskrivas, om
förutsättningar enligt 1 § för att bereda honom vård icke längre
föreligger. Sådana omständigheter som avses i 1 § första stycket e) får
icke utgöra grund för kvarhållande i annat fall än då patienten beretts
vård på grund av domstols förordnande.

Frågan om utskrivning skall prövas fortlöpande. Lag (1982:782).

17 § Om utskrivning beslutar överläkaren, om annat ej följer av andra
stycket. Han äger hänskjuta frågan om utskrivning till
utskrivningsnämnden.

Utskrivningsnämnden beslutar om utskrivning enligt 16 § av patient som
intagits på grund av domstols förordnande eller som under inflytande av
psykisk sjukdom begått brott mot annans personliga säkerhet, för vilket
åtal icke väckts, eller som varit intagen i kriminalvårdsanstalt för
undergående av påföljd för brott och under tiden för anstaltsvården
eller i samband med att denna upphört intagits för sluten psykiatrisk
vård med stöd av denna lag och icke skall återföras till anstalten.

När anledning föreligger till utskrivning av patient som avses i andra
stycket, skall överläkaren ofördröjligen anmäla detta hos nämnden.

Utskrivningsnämnden får även i andra fall än som förut sagts skriva ut
en patient. Lag (1982:782).

18 § Patienten eller hans make, om makarna sammanbodde vid tiden för
intagningen, eller annan, som då stadigvarande sammanbodde med honom,
eller hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare, gode man eller
förvaltare får göra ansökan om utskrivning.

Ansökan hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient som avses
i 17 § andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på
sjukhuset, skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin
möjlighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att
upprätta erforderliga handlingar.

Utskrivningsnämnden är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning
förrän en månad förflutit från prövningen av tidigare ansökan. Lag
(1988:1274).

18 a § Har beträffande någon som är patient enligt denna lag beslut
meddelats om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1989:529)
eller utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller
lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island
och Norge eller lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling, skall han utskrivas, om det begärs av den myndighet som
skall verkställa beslutet och hans tillstånd tillåter sådan
verkställighet.

Beträffande utskrivning som nu sagts gäller 17 §. Lag (1989:537).

19 § Patient får utskrivas på försök om särskilda skäl föreligga och det
icke medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv.

Utskrivning på försök skall avse viss tid, högst sex månader som kan
förlängas med högst sex månader åt gången. Patienten får åläggas att
iakttaga särskilda föreskrifter och ställas under tillsyn av lämplig
person.

Bestämmelserna i 17 och 18 §§ avse även utskrivning på försök.

20 § Den som utskrivits på försök får återintagas på sjukhuset, om
förhållandena påkalla det.

Om återintagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligga, äger
han beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att
besluta om återintagning.

20 a § Har en patient vårdats på sjukhus under tre månader efter
intagningen med stöd av denna lag och anser överläkaren att patienten
behöver fortsatt sådan vård, skall överläkaren snarast anmäla detta till
utskrivningsnämnden. I anmälan skall läkaren ange skälen för sitt
ställningstagande.

Finner utskrivningsnämnden efter en sådan anmälan beträffande en viss
patient skäl därtill, skall nämnden ta upp fråga om utskrivning enligt
16 § eller om utskrivning på försök.

Efter den i första stycket angivna anmälan skall motsvarande anmälan ske
var sjätte månad så länge patienten vårdas på sjukhuset. Lag (1982:782).

Besvär m.m.

21 § Talan får föras mot läkares beslut enligt denna lag, om läkaren

intagit någon på sjukhus eller enligt 9 § andra stycket beslutat att
patient alltjämt skall vara intagen på sjukhus,

lämnat begäran om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet
helt eller delvis utan bifall eller återkallat sådant tillstånd,

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a § eller
om utskrivning på försök,

i samband med utskrivning på försök ålagt patient att iakttaga särskilda
föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller

återintagit patient under utskrivning på försök.

I övrigt får talan icke föras mot läkares beslut enligt denna lag.

Talan föres hos utskrivningsnämnden genom besvär. Lag (1980:381).

22 § Talan får föras mot utskrivningsnämnds beslut, om nämnden

ogillat besvär över beslut om intagning eller beslut enligt 9 § andra
stycket,

enligt 10 § beslutat att en patient alltjämt skall vara intagen på
sjukhus,

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a § eller
om utskrivning på försök eller ogillat besvär över läkares beslut om
avslag på sådan ansökan,

i samband med utskrivning på försök ålagt patienten att iaktta särskilda
föreskrifter, ställt honom under tillsyn eller lämnat besvär över
läkares beslut i sådana frågor helt eller delvis utan bifall eller

i annat fall beslutat att utskrivning eller utskrivning på försök ej
skall ske.

I övrigt får talan mot utskrivningsnämnds beslut enligt denna lag föras
endast i fall som avses i 26 §.

Talan föres hos psykiatriska nämnden genom besvär. Lag (1982:782).

23 § Mot psykiatriska nämndens beslut enligt denna lag får talan icke
föras. Lag (1979:247).

24 § Talan enligt 21 eller 22 § får föras av den som enligt 18 § får
ansöka om utskrivning. Talan får föras utan inskränkning till viss tid
så länge patienten vårdas med stöd av denna lag. Talan får därutöver
föras under tre veckor från det patienten skrevs ut. I fråga om prövning
av talan enligt 21 § tillämpas bestämmelsen i 18 § tredje stycket. Lag
(1982:782).

25 § På begäran av överläkaren skall utskrivningsnämnds beslut
underställas psykiatriska nämndens prövning, om överläkaren gjort
förbehåll om underställning senast vid det sammanträde då beslutet
fattades och begärt underställning inom tre dagar därefter.

26 § Talan mot beslut, varigenom utskrivningsnämnd utlåtit sig om
ersättning som avses i 32 § eller 33 § tredje stycket, föres hos
psykiatriska nämnden genom besvär. Lag (1973:129).

26 a § En skrivelse med överklagande enligt 21, 22 eller 26 § tillställs
den myndighet som skall pröva överklagandet.

Om rätten att överklaga är inskränkt till viss tid och skrivelsen med
överklagandet kommer in till överinstansen efter utgången av den tiden,
skall överinstansen avvisa skrivelsen. Skrivelsen skall dock inte
avvisas om förseningen beror på att underinstansen har lämnat klaganden
en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Inte heller skall
skrivelsen avvisas, om den har kommit in till underinstansen innan tiden
för att överklaga har gått ut. Lag (1986:1154).

27 § Beslut som meddelas enligt denna lag länder omedelbart till
efterrättelse. Har förbehåll gjorts enligt 25 §, får dock
utskrivningsnämnds beslut, varigenom patient fått tillstånd att vistas
på egen hand utom sjukhusområdet eller utskrivits eller utskrivits på
försök, verkställas först sedan beslutet blivit bestående.

Nämnderna

28 § Utskrivningsnämnd består av lagfaren ordförande som är eller varit
innehavare av ordinarie domartjänst, en läkare som bör ha
specialistkompetens inom gruppen psykiska sjukdomar, en person som är
särskilt insatt i sociala frågor och ytterligare två ledamöter.

Psykiatriska nämnden består av lagfaren ordförande som är eller varit
innehavare av ordinarie domartjänst, två läkare som har
specialistkompetens inom gruppen psykiska sjukdomar, en person som är
särskilt insatt i sociala frågor och ytterligare två ledamöter.

För ledamot av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden finns en
eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gäller även
suppleant. Lag (1982:782).

29 § Ledamot av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden förordnas
av regeringen för högst fyra år i sänder.

Innan ledamot börjar tjänstgöra, skall han ha avlagt domared.

En läkare som tjänstgör inom den slutna psykiatriska vården får icke som
ledamot delta i handläggningen av ärenden rörande patienter på det
sjukhus där han tjänstgör. Om jäv mot ledamot gäller i övrigt
bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare. Lag
(1982:782).

30 § Vid sammanträde med utskrivningsnämnd skola överläkaren och
patienten vara närvarande, om icke särskilda skäl föranleda annat. Föres
talan av annan än patienten, skall den som för talan beredas tillfälle
att närvara, om icke särskilda skäl föranleda annat.

Ärende som handlägges i patientens frånvaro får icke avgöras utan att
nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om
patienten. Är denne utskriven på försök, får dock ärendet avgöras, om
minst en av ledamöterna har sådan kännedom.

Från kravet i andra stycket på personlig kännedom om patienten får göras
undantag, om det finns synnerliga skäl. Lag (1982:782).

31 § I ärende hos psykiatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas,
om ärendets beskaffenhet kräver det. Därvid äga bestämmelserna i 30 §
första stycket motsvarande tillämpning.

32 § Patient eller annan som för talan hos utskrivningsnämnd eller
psykiatriska nämnden får tillerkännas ersättning av allmänna medel för
kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse inför nämnden,
i den mån det finnes skäligt. Nämnden får bevilja förskott på
ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas
av regeringen. Lag (1974:581).

33 § I ärende hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden får
förhör anordnas med den som kan antagas ha upplysningar av betydelse att
lämna.

Vid förhöret skall patienten vara närvarande, om icke särskilda skäl
föranleda annat.

I fråga om ersättning till den med vilken förhör anordnas äga
bestämmelserna om ersättning av allmänna medel till vittnen motsvarande
tillämpning. Ersättningen skall stanna på statsverket.

34 § Utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden får avgöra ärende
endast om nämndens samtliga ledamöter äro närvarande. Beslut rörande
förskott på ersättning som avses i 32 § eller 33 § tredje stycket får
dock på nämndens vägnar meddelas av ordföranden. Detsamma gäller beslut
som rör rättshjälp genom offentligt biträde.

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt äga
motsvarande tillämpning på avgörande av utskrivningsnämnd eller
psykiatriska nämnden. Lag (1979:247).

Särskilda bestämmelser

34 a § I ärenden i vilka 20 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas får
skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där, om
ändamålet med vården annars skulle motverkas.

I en läkares beslut enligt 8 eller 9 § eller om avslag på en ansökan om
utskrivning skall anges vilka av förutsättningarna enligt 1 § som
beslutet grundas på. Detsamma gäller sådana beslut av en
utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden. Lag (1986:1154).

35 § Polismyndighet skall lämna handräckning

på begäran av läkare som enligt 6 § första stycket är behörig att
utfärda vårdintyg, om läkaren behöver skydd för sin personliga säkerhet
eller, på begäran av läkare i allmän tjänst, om den som skall undersökas
icke ställer sig till förfogande för undersökningen,

på begäran av läkare i allmän tjänst som har utfärdat vårdintyg eller
överläkaren, om den som med stöd av denna lag skall tas in på sjukhus
icke inställer sig på sjukhuset,

på begäran av överläkaren, om patient avviker från sjukhuset eller icke
återvänder dit, sedan tiden för tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet eller för utskrivning på försök gått ut, eller icke
inställer sig på sjukhuset, sedan tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet återkallats eller beslut meddelats om återintagning under
utskrivning på försök.

Om särskilda skäl föreligga, må överläkaren beträffande viss patient
överlåta på annan läkare vid sjukhuset att begära handräckning. Lag
(1982:782).

36 § Har med stöd av 13 § omhändertagits alkoholhaltiga drycker eller
andra berusningsmedel som påträffats hos eller ankommit till den som är
intagen på sjukhus med stöd av denna lag, skall överläkaren låta
bevisligen förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt
bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som
erhållits vid sådan försäljning tillfaller staten.

Påträffas alkoholhaltiga drycker eller andra berusningmedel inom sjukhus
där patienter som intagits med stöd av denna lag vårdas, får
berusningsmedlen omhändertas av sjukhusdirektören eller styresmannen för
sjukhuset, om det inte finns någon känd ägare till berusningsmedlen.
Första stycket tillämpas också i fråga om sålunda omhändertagen egendom.
Vad som där föreskrivs om överläkaren skall i stället gälla den som
omhändertagit egendomen.

Bestämmelserna i första och andra styckena har motsvarande tillämpning
på injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i
människokroppen. Lag (1982:782).

37 § Den som är intagen för vård med stöd av denna lag skall så snart
hans tillstånd medger det genom överläkarens försorg upplysas om sin
rätt

att få intagningen prövad av utskrivningsnämnden,

att i övrigt överklaga beslut som har fattats med stöd av lagen,

att anlita ombud eller biträde enligt förvaltningslagen (1986:223),

att begära rättshjälp genom offentligt biträde enligt rättshjälpslagen
(1972:429).

Denna lag skall finnas anslagen inom sjukhuset väl synlig för
patienterna. Lag (1986:1154).

38 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen utövas av socialstyrelsen. Lag (1982:782).

39 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av socialstyrelsen.
Lag (1982:782).

Övergångsbestämmelser

1986:1154

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1989:537

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om beslut om avvisning eller utvisning enligt
utlänningslagen (1980:376).