Lag (1966:314) om kontinentalsockeln

SFS nr
1966:314
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:281

1 § Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess
underlag inom allmänt vattenområde samt inom det havsområde utanför
Sveriges territorialgräns som regeringen bestämmer i enlighet med den
i Genéve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om
kontinentalsockeln.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska
och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess
underlag samt sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då
de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen
eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig
beröring med havsbottnen eller dess underlag.

Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på fångst av
sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning
angående fiske. Lag (1974:891).

2 § Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess
naturtillgångar tillkommer staten.

2 a § Vid utforskning av kontinentalsockeln och vid utvinning
av naturtillgångar från den skall bestämmelserna i 2 kap.
miljöbalken gälla även när verksamheten bedrivs utanför
territorialgränsen. Lag (1998:819).

2 b § Det som sägs i denna lag om att utforska
kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar gäller
även för

1. geologisk lagring av koldioxid, och

2. undersökning inför utläggning och utläggning av
undervattenskablar och rörledningar som

a) dras fram för utforskning av kontinentalsockeln eller
utvinning av dess naturtillgångar,

b) dras fram inom eller fortsätter in på svenskt territorium,
eller

c) dras fram eller används i samband med en verksamhet på en
anläggning, konstruktion eller konstgjord ö på
kontinentalsockeln. Lag (2012:431).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela tillstånd för annan än staten att genom
geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska
kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från
denna.

Ett tillstånd ska avse ett bestämt område och en viss tid.
Ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid behöver
dock inte bestämmas till en viss tid.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett visst slag av
verksamhet som avses i första stycket får bedrivas utan
tillstånd. Lag (2012:431).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela tillstånd för annan än staten att genom
geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska
kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från
denna. Tillstånd får dock inte meddelas till olje- eller
gasverksamhet.

Ett tillstånd ska avse ett bestämt område och en viss tid.
Ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid behöver
dock inte bestämmas till en viss tid.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett visst slag av
verksamhet som det får lämnas tillstånd till enligt första
stycket får bedrivas utan tillstånd. Lag (2015:281).

3 a § Vid prövning av tillstånd att utforska
kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den
tillämpas 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken.
Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter
och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från
kontinentalsockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap.
miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om
tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska
kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från
den. I fråga om förfarandet, kraven på miljö-
konsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag
gäller 6 kap. miljöbalken. Lag (2010:883).

3 b § Vid prövning av tillstånd till täkt på kontinentalsockeln
av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter
skall behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de
skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten
kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt om
det kan befaras att den kommer att försämra livsbetingelserna
för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller
kräver hänsyn av någon annan anledning. Lag (2005:574).

3 c § Giltighetstiden för ett tillstånd att utforska
kontinentalsockeln för geologisk lagring av koldioxid ska
inte vara längre än vad som bedöms nödvändigt för att
genomföra den avsedda undersökningen.

På ansökan av tillståndshavaren får giltighetstiden
förlängas, om en ändamålsenlig undersökning har utförts inom
området och den beviljade tidsperioden är otillräcklig för
att slutföra de nödvändiga undersökningarna. För att få
prövas ska en ansökan om förlängning ha kommit in under
tillståndets giltighetstid.

Om tillståndshavaren har ansökt om förlängning inom den
angivna tiden, fortsätter tillståndet att gälla till dess
ansökan har prövats slutligt. Lag (2012:431).

3 d § Om någon har fått ett tillstånd att utforska
kontinentalsockeln för geologisk lagring av koldioxid, får
inte någon annan ges tillstånd att utforska eller använda
området i samma syfte. Lag (2012:431).

4 § Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för
att skydda allmänna intressen och enskild rätt, såsom att
skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter,
främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och
andra resurser samt trygga säkerheten.

Villkoren kan bland annat avse åtgärder för att förebygga luft-
eller vattenföroreningar, skydda djur- och växtlivet, bevara
fyndigheter eller borrhål eller skydda sjöfarten eller fisket.
De kan avse sättet att leda företaget, utföra arbetet, utforma
anläggningar på kontinentalsockeln för arbetena eller använda
produkterna. Villkoren kan också avse krav på kartor över
arbetena, provtagningar och rapportering av verksamheten.
Lag (1998:819).

4 a § Ett tillstånd får förenas med ytterligare eller ändrade
villkor, om det genom verksamheten har uppkommit en olägenhet
av någon betydelse som inte förutsågs när tillståndet
meddelades eller om verksamheten med någon betydelse
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs.

Med stöd av denna paragraf får inte meddelas så ingripande
villkor att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att
den avsevärt försvåras. Lag (2010:883).

4 b § När ett tillstånd meddelas, kan det bestämmas vilken
omfattning en undersökning eller utvinning skall få ha för att
den rätt som grundas på tillståndet skall fortsätta att gälla.

Tillstånd kan även förbindas med villkor om att staten skall
delta i verksamheten eller om att avgifter skall betalas till
staten för tillståndet eller med något annat liknande villkor.
Avgifterna skall vara beräknade antingen i förhållande till
mängden eller värdet av de utvunna produkterna eller av andelar
av dessa eller på något annat sätt. Lag (1998:819).

4 c § Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att
den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för
kostnaderna för att ta bort anläggningar och för andra åtgärder
för återställning. Staten, kommuner, landsting och
kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är
tillräcklig, får beslut fattas om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av tillstånds-
myndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län där
verksamheten bedrivs eller som närmaste del av Sveriges
sjöterritorium ligger i. Lag (1998:819).

5 § I samband med tillstånd kan föreskrivas på vilka villkor
tillståndshavaren äger frånträda tillståndet eller avstå från en del
av det område detta omfattar.

Tillstånd får ej överlåtas utan medgivande av den som meddelat
tillståndet.

Tillstånd kan återkallas av regeringen eller den myndighet som
meddelat tillståndet, om föreskrift eller villkor för tillståndet
åsidosättes eller om synnerliga skäl i annat fall föreligga.
Återkallas tillstånd utan att innehavaren åsidosatt föreskrift eller
villkor för tillståndet, är denne berättigad att erhålla ersättning av
staten för förlust till följd av åtgärd som han vidtagit med anledning
av koncessionen. Lag (1974:891).

5 a § Om ett tillstånd upphör att gälla är den som har innehaft
tillståndet skyldig att ta bort anläggningar och vidta andra
åtgärder för återställning, om inte detta är obehövligt från
allmän eller enskild synpunkt.

Om skyldigheten att vidta sådana åtgärder inte har bestämts
genom villkor i tillståndet, skall frågan prövas av
tillståndsmyndigheten i samband med att tillståndet upphör.

Om den som har haft tillståndet inte iakttar sina skyldigheter,
får tillsynsmyndigheten vid vite förelägga honom att fullgöra
dem. Lag (1998:819).

6 § Regeringen eller myndighet som regeringen utser äger bestämma att
till skydd för anläggning för utforskande av kontinentalsockeln eller
utvinning av naturtillgångar från denna skall finnas en säkerhetszon
med en utsträckning av högst 500 meter från anläggningens yttersida
och meddela de föreskrifter som fordras för att trygga zonen. I den
mån annat ej följer av denna lag eller bestämmelse som med stöd av
lagen meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser får
fartyg icke segla in i säkerhetszon utan medgivande av anläggningens
ägare. Lag (1974:891).

7 § Meddelas tillstånd enligt denna lag i fråga om viss naturtillgång på
område som omfattas av förut meddelat tillstånd avseende annan
naturtillgång, får arbete för undersökning eller bearbetning som
verkställes på grund av först uppkommen rättighet inte hindras på grund
av rättighet som tillkommit senare. Uppstår tvist om hur de särskilda
slagen av arbete skall bedrivas, skall tillsynsmyndigheten, med
iakttagande av villkor som enligt 4 § har fogats vid tillståndet,
bestämma hur arbetena skall ordnas för att innehavaren av äldre
rättigheter skall kunna driva sitt arbete ändamålsenligt och med minsta
förfång för den senare rättsinnehavaren.

Detsamma gäller förhållandet mellan ett tillstånd som meddelats enligt
denna lag och ett tillstånd avseende samma område som meddelats enligt
lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Lag (1992:1145)

8 § Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för
tillstånd utövas av myndighet som regeringen bestämmer.

Innehavare av tillstånd skall på anfordran lämna tillsynsmyndigheten
de upplysningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande.
Tillsynsmyndigheten äger meddela bestämmelser för att trygga
efterlevnaden av föreskrift eller villkor som gäller för tillståndet.

Den som har att taga befattning med tillsyn äger tillträde till
anläggning, fartyg eller luftfartyg, där verksamhet som omfattas av
tillstånd bedrives, och får göra sig underrättad om förhållande av
betydelse för tillämpningen av föreskrift eller villkor för
tillståndet.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte vid tillsyn enligt
15 c §. Lag (1996:522).

9 § Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som
regeringen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa
tillståndshavarens arbete i geologiskt avseende och taga del av de
geologiska resultaten av arbetet. Lag (1974:891).

10 § Inom anläggning och säkerhetszon utanför
territorialgränsen tillämpas svensk lag med undantag av
bestämmelserna i minerallagen (1991:45) och lagstiftningen
angående jakt och fiske. Därvid anses anläggningen och zonen
belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.

Om annat inte framgår av 10 a §, skall tillståndsprövning
enligt miljöbalken dock inte ske för utforskning och utvinning
inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen, om
verksamheten har tillståndsprövats av regeringen enligt denna
lag. Lag (1998:819).

10 a § Gäller ett tillstånd enligt denna lag en verksamhet som
skall bedrivas utanför territorialgränsen, får regeringen, om
det finns särskilda skäl, som villkor för tillståndet ange att
tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken skall ske hos den
myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller dock endast om
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken behövs för en motsvarande
verksamhet innanför territorialgränsen.

Miljöbalken skall tillämpas på en verksamhet som omfattas av
villkor enligt första stycket. Regeringen skall ange vilken
myndighet som skall utöva tillsyn enligt miljöbalken över
verksamheten. Lag (1998:819).

10 b § Bestämmelserna i 8 b–8 d §§ lagen (1978:160) om vissa
rörledningar ska tillämpas på rörledningar för transport av
koldioxid utanför territorialgränsen, om ledningarna

1. fortsätter in på svenskt territorium, eller

2. avser transport av koldioxid till en lagringsplats på
kontinentalsockeln.

Det som i 8 b–8 d §§ lagen om vissa rörledningar sägs om
koncessionshavaren ska utanför territorialgränsen gälla den
som för rörledningarna har tillstånd enligt denna lag.
Lag (2012:431).

11 § Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller
utvinner naturtillgångar från denna eller vidtager åtgärd för
sådan utforskning eller utvinning dömes till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms den som

1) bryter mot ett villkor som har meddelats med stöd av 4 eller
4 a §,

2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar
eller föreskriver med stöd av 8 § andra eller tredje stycket
eller

3) vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med
tillstånd eller som är föreskriven i eller som ålagts enligt 8 §
andra stycket uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar
oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 6 § att segla in i säkerhetszon
eller föreskrift som utfärdats för tryggande av sådan zon dömes
till böter. Lag (1998:819).

12 § Har en innehavare av ett tillstånd inte följt de villkor
som har meddelats med stöd av 4 eller 4 a § eller vad han
eller hon är skyldig att göra enligt 9 § eller inte följt en
anfordran eller föreskrift som en tillsynsmyndighet har
meddelat med stöd av 8 § andra eller tredje stycket, får
tillsynsmyndigheten förelägga honom eller henne vid vite att
fullgöra sina skyldigheter.

Medför det uppenbar fara för allmänt intresse att ett villkor
inte följs, får tillsynsmyndigheten förbjuda arbetets
fortsatta bedrivande och genom Polismyndighetens försorg låta
vidta rättelse på tillståndshavarens bekostnad.
Lag (2014:715).

13 § Har upphört att gälla genom lag (1980:202).

14 § Den som utom riket har begått brott som avses i 11 §
döms, om han eller hon finns här, efter denna lag och
brottsbalken samt vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller
3 § nämnda balk inte är tillämplig.

Har regeringen föreskrivit att sekretess enligt 30 kap. 23 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska gälla i
verksamhet som består i tillsyn över efterlevnaden av denna
lag, tillämpas första stycket också i fråga om den som röjer
uppgifter vilka han eller hon till följd härav är skyldig att
hemlighålla.

Åtal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena
får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den
myndighet regeringen bemyndigar. Lag (2009:408).

15 § Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärenden som avses i
7 § och i ärenden om återkallelse av tillstånd på grund av att
föreskrifter eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt
tillsynsmyndigheters beslut enligt 12 § och 15 c § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos
regeringen.

Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda
förordnats. Lag (1996:522).

15 a § För utläggande av undervattenskablar och rörledningar på
kontinentalsockeln utanför territorialgränsen krävs tillstånd av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att

1. möjliggöra utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av
dess naturtillgångar,

2. förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar från
rörledningar, och

3. skydda möjligheten att använda och reparera redan befintliga
undervattenskablar och rörledningar.

Om tillståndet avser utläggande av rörledningar, skall i beslutet
anges den sträckning av rörledningen på kontinentalsockeln som
tillståndet avser. Lag (1996:522).

15 b § Bestämmelserna i 15 a § gäller inte vid utläggande av
undervattenskablar och rörledningar

1. i syfte att utforska kontinentalsockeln eller utvinna dess
naturtillgångar,

2. som fortsätter in på svenskt territorium, eller

3. som dras fram eller används i samband med en verksamhet på
en anläggning, konstruktion eller konstgjord ö på
kontinentalsockeln. Lag (2012:431).

15 c § Tillsynen över efterlevnaden av 15 a § och villkor som har
meddelats med stöd av den paragrafen utövas av den myndighet som
regeringen bestämmer. Tillsynsmyndigheten får meddela de
förelägganden som behövs för att 15 a § och villkor som har meddelats
med stöd av den paragrafen skall efterlevas. Lag (1996:522).

16 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen. Lag (1974:891).

Övergångsbestämmelser

1966:314

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

I fråga om dessförinnan skedd upplåtelse från kronan av rätt till sand-,
grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde gälla särskilda
bestämmelser.

Avser tillstånd enligt denna lag område som omfattas av koncession
enligt lagen angående stenkolsfyndigheter m.m. eller uranlagen eller av
undersökningstillstånd enligt sistnämnda lag, äga bestämmelserna i 7 §
för det fall att tillstånd avser område som är inmutat enligt gruvlagen
motsvarande tillämpning.

1971:585

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som
meddelats före den 1 januari 1972.

1974:343

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

I fråga om inmutningsrätt som beviljats inom allmänt vattenområde i
havet efter ansökan som kommit in före lagens ikraftträdande, och om
utmål, som där tillkommit på grund av sådan inmutningsrätt föreskrives i
14 kap. gruvlagen (1974:342). Beträffande arbete inom område vilket
omfattas av såväl inmutningsrätt eller utmål som nyss nämnts som
tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln gäller 7 § i sin äldre
lydelse.

1991:49

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i ärenden som
anhängiggjorts före ikraftträdandet.

1992:1145

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Bestämmelserna i 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd som
meddelas i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat
tillstånd.

1995:18

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:819

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre
bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags
ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i
miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

3. Bestämmelsen i 5 a § skall tillämpas även när tillståndet
har meddelats före denna lags ikraftträdande.

4. Den nya lydelsen av 10 a § skall inte tillämpas i fråga om
tillstånd enligt denna lag som har meddelats i enlighet med ett
före ikraftträdandet av denna lag beviljat tillstånd. Har
tillstånd meddelats i enlighet med ett efter den 31 december
1992 beviljat tillstånd skall i stället äldre lydelse av 10 a §
tillämpas.