Kontinentalsockelförordning (1966:315)

SFS nr
1966:315
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1245

1 § Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln äger utanför
territorialgränsen tillämpning inom de havsområden som anges i
förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon. Förordning
(1992:1223).

2 § Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och villkor
för tillstånd enligt lagen (1996:314) om kontinentalsockeln
utövas av Sveriges geologiska undersökning. Myndigheten ska
vid tillsynen samverka med andra myndigheter, vilkas
verksamhet berörs av tillståndet.

Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten ska på
begäran av Sveriges geologiska undersökning biträda vid
utövningen av tillsynen.

Denna paragraf gäller inte vid tillsyn enligt 15 c § lagen om
kontinentalsockeln. Förordning (2014:1245).

2 a § Tillsynen över efterlevnaden av 15 a § lagen om
kontinentalsockeln och villkor som har meddelats med stöd av den
paragrafen utövas av Kustbevakningen. Förordning (1996:523).

3 § Tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln fordras ej för fångst
av levande organismer.

Sådant tillstånd fordras ej heller för vetenskaplig undersökning som
utföres av svensk vetenskaplig institution, om arbetet kan bedrivas utan
förfång för verksamhet som utövas enligt tillstånd. Detsamma gäller i
fråga om annan undersökning, som bedrives av svensk fysisk eller
juridisk person innanför territorialgränsen, när undersökningen ej avser
letning efter salt, olja eller gas eller innefattar sprängning,
borrning, inrättande av anläggning eller annat ingrepp i naturen av
någon betydelse.

Undersökning som avses i andra stycket skall anmälas skriftligen till
Sveriges geologiska undersökning minst fjorton dagar före arbetets
början. Förordning (1982:585).

4 § Tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna
naturtillgångar från denna meddelas av regeringen, om ej annat
följer av 5 §.

Ansökan ska ges in till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) och ska innehålla

1. uppgift om sökandens hemvist och postadress samt, när
sökanden är utländskt företag, om filial som sökanden har eller
avser att inrätta i Sverige för den tillämnade verksamheten,

2. uppgift om den tillämnade verksamhetens art och omfattning
samt om det område och den tid ansökningen avser,

3. arbetsprogram för verksamheten,

4. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,

5. uppgift om de åtgärder sökanden anser nödvändiga för att
förebygga vattenförorening och intrång på sjöfart, fiske samt
andra allmänna och enskilda intressen,

6. uppgift om sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar
för verksamheten,

7. karta, upprättad enligt Sveriges geologiska undersöknings
anvisningar, jämte beskrivning över det område som avses med
ansökningen,

8. intyg som sökanden vill åberopa för att styrka uppgifter som
avses i 3-6.

Enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska en
ansökan om tillstånd att genom borrning eller sprängning
utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar
från den innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Ansökningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.
Förordning (2007:952).

4 a § Tillstånd enligt 15 a § lagen om kontinentalsockeln
meddelas av regeringen.

Ansökan ska ges in till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) och innehålla

1. uppgift om undervattenskabelns eller rörledningens
sträckning på kontinentalsockeln och

2. uppgift om de åtgärder som sökanden anser behövs för att
förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar från
rörledningen. Förordning (2007:952).

5 § Sveriges geologiska undersökning prövar frågor om
tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt på ett område som i
sin helhet är beläget inom allmänt vattenområde i havet, om
inte regeringen enligt fjärde stycket ska göra detta. Ansökan
ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma hur de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs.

Enligt 3 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ska
ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Ansökningshandlingarna ska ges in i minst sex exemplar.
Sveriges geologiska undersökning ska i ett tillståndsärende
inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, kommunen och andra berörda myndigheter.

Ett beslut om tillstånd ska gälla för viss tid, högst tio år,
och avse ett visst område. I beslutet ska det anges i vilken
omfattning sand, grus eller sten får tas samt de villkor som
behövs för att i skälig omfattning tillgodose andra intressen
såsom sjöfarten, fisket och naturvården eller som annars
föranleds av bestämmelserna i havsrättskonventionen. Beslutet
ska också innehålla en upplysning om den prövning av
verksamheten som kan krävas enligt någon annan författning.

Sveriges geologiska undersökning ska ta ut en avgift för
tillstånd enligt 4 b § andra stycket lagen om
kontinentalsockeln. En avgift behöver dock inte tas ut om
företaget är av ringa omfattning eller om det finns något
annat särskilt skäl mot att ta ut avgiften. Avgifterna bestäms
av Sveriges geologiska undersökning.

Om en täkt som avses med ansökningen är av större omfattning
eller kan medföra betydande skadeverkningar eller om
Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten begär det,
ska Sveriges geologiska undersökning med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringen för prövning.
Förordning (2011:653).

6 § Arbete för utforskande av kontintentalsockeln eller utvinning av
dess naturtillgångar får icke utföras på sådant sätt att
undervattensledningar skadas eller otillbörligt intrång göres på
sjöfarten, fisket eller havets biologiska tillgångar.

Innehavare av tillstånd enligt lagen om kontintentalsockeln är skyldig
tåla att kablar eller rörledningar utläggas eller underhållas inom
tillståndsområdet, i den mån arbetet sker utan att tillståndshavarens
verksamhet otillbörligt hindras.

Tillståndshavare är vidare skyldig tåla att inom tillståndsområdet
bedrives oceanografisk grundforskning eller annan vetenskaplig forskning
vars resultat äro avsedda att offentliggöras.

7 § Avgift som avses i 4 b § andra stycket lagen om
kontinentalsockeln ska betalas till Sveriges geologiska
undersökning. Förordning (2007:952).

8 § Den som underlåter att göra anmälan enligt 3 § tredje stycket dömes
till böter.