Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

SFS nr
1966:320
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03

1 § Om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt
inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren eller Storsjön
i Jämtland beslutar länsstyrelsen.

Upplåtelse skall ske för viss tid, högst tio år, och avse visst
område. Vid upplåtelsen skall bestämmas i vilken omfattning sand, grus
eller sten får tagas. För upplåtelsen skall utgå ersättning, om den
upplåtna rättens ringa omfattning eller annat särskilt skäl ej
föranleder annat.

Avtal skall upprättas skriftligen och upptaga samtliga villkor för
upplåtelsen. I avtalet skall erinras om den prövning av verksamheten
som kan fordras enligt annan lagstiftning.

2 § Ersättning, som avses i 1 § andra stycket, skall erläggas till
länsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1966:320

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1966.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 5 juni 1953 (nr 380)
angående upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt
inom allmänt vattenområde. Den upphävda kungörelsen äger dock
tillämpning i fråga om upplåtelse som skett före den 1 juli 1966.