Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

SFS nr
1966:36
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-02-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:229
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:290

1 § Den som driver näring inom landet är skyldig att på anmodan av
kommerskollegium lämna de uppgifter som fordras för kollegiets
befattning med landets råvaru- och bränsleförsörjning, nämligen om

1) produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

2) produktionsförmåga,

3) förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

4) lager- och förrådshållning,

5) beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor
och tjänster.

2 § Uppgift skall lämnas till kollegiet eller till annan myndighet som
kollegiet bestämmer efter samråd med myndigheten. Uppgift skall lämnas
inom tid som kollegiet föreskriver.

3 § Kollegiet skall tillse att uppgiftsskyldig eller den, som har att
medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt, icke
betungas onödigt.

4 § Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna
kungörelse meddelas av kollegiet. Innan kollegiet meddelar
föreskrifter eller anvisningar som innebära icke endast obetydliga
förändringar i vad som förut tillämpats, skall kollegiet samråda med
organisation eller annan som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga.

5 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av kollegiet. Lag
(1991:290).

6 § har upphävts genom förordning (1980:875).