Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus

SFS nr
1966:37
Departement/myndighet
Civildepartementet DS
Utfärdad
1966-02-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:889
Upphävd
1993-01-01

1 § Den som inom landet driver rörelse eller äger hus med minst tre
bostadslägenheter (flerfamiljshus) är skyldig att på anmodan av
statistiska centralbyrån lämna uppgifter enligt denna kungörelse för
centralbyråns statistik.

Bestämmelserna i denna kungörelse avse icke jordbruk. Kungörelse
(1969:548).

Uppgifter från rörelseidkare

2 § Rörelseidkare är skyldig att lämna uppgifter om sin rörelse under
viss period eller vid viss tidpunkt i fråga om

1) produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

2) förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

3) lön och sysselsättning m.m. beträffande anställda,

4) lager- och förrådshållning,

5) investeringar,

6) beställningar, köp, försäljningar och leveranser beträffande varor
och tjänster,

7) priser som fordras för pristals- och volymberäkningar.

Rörelseidkare är dessutom skyldig att lämna uppgifter om sin rörelse
under de två senast förflutna räkenskapsåren eller del av denna tid i
fråga om intäkter, kostnader och vinster, omsättning, tillgångar och
skulder samt sådant förhållande som fordras för upprättande av statistik
över inkomstfördelning, sparande samt kapital-, kredit- och
valutaförhållanden. Vidare är rörelseidkare skyldig att lämna sådana nu
nämnda uppgifter om sin rörelse under löpande år som fordras för
upprättande av kvartalsstatistik över likviditet, kvartalsstatistik över
utländska fordringar och skulder samt halvårsstatistik över
rörelseöverskott och omsättning. Kungörelse (1970:543).

3 § Den som driver industriell verksamhet eller bergshantering är
skyldig att lämna uppgifter om den drivkraft som användes i rörelsen.

Den som driver bergshantering är skyldig att dessutom lämna uppgifter om

1) fyndigheters förvärvande och försvar,

2) olika brytningsmetoder,

3) brutna bergarters genomsnittshalt av olika grundämnen.

4 § Redare av fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 registerton och
förhyrare av sådant fartyg är skyldig att lämna de uppgifter om rörelsen
under de två senast förflutna kalenderåren eller del av denna tid som
fordras för upprättande av statistik över sjöfart.

5 § Den som driver hamn, lastageplats eller kanal eller annan
vattentrafikled är skyldig att lämna uppgifter om trafik och uppbörd av
avgifter under de två senast förflutna kalenderåren eller del av denna
tid.

5 a § Den som driver saltsjöfiske i förvärvssyfte (fiskare) är skyldig
att lämna uppgifter om fångst, fångstområden, fiskemetod och fisketid.
Kungörelse (1974:592).

6 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 2–5 a §§ är skyldig att lämna
även de ytterligare statistiska uppgifter som fordras för sådan
specialundersökning som Kungl. Maj:t föreskriver genom särskilt beslut.
Kungörelse (1974:592).

Uppgifter från ägare till flerfamiljshus

7 § Ägare till flerfamiljshus är skyldig att lämna sådana uppgifter om
fastighetens ekonomiska förhållanden under de två senast förflutna
kalenderåren eller del av denna tid som fordras för statistik över
fastigheter.

Allmänna bestämmelser

8 § Fiskare skall lämna uppgift som avses i 5 a § till statistiska
centralbyrån i fråga om fångst som användes i egen rörelse eller till
försäljning direkt till enskilda personer, restauranger o.d. I övrigt
skall sådan uppgift lämnas till uppköpare eller förmedlare i första
handelsledet av fångsten. Denne skall vidarebefordra mottagen uppgift
till statistiska centralbyrån.

Annan uppgift enligt denna kungörelse skall lämnas till statistiska
centralbyrån eller till annan myndighet som centralbyrån bestämmer efter
samråd med myndigheten.

Uppgift skall lämnas inom tid som centralbyrån föreskriver. Kungörelse
(1974:592).

9 § Statistiska centralbyrån skall tillse att uppgiftsskyldig eller den,
som har att medverka vid uppgifternas insamlande eller på annat sätt,
icke betungas onödigt.

10 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med
organisationer eller andra som kan anses företräda de
uppgiftsskyldiga. Sådant samråd behövs inte i fråga om obetydliga
ändringsföreskrifter. Förordning (1986:455).

11 § Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av statistiska
centralbyrån. Lag (1991:291).

12 § Den som hos statistiska centralbyrån eller annan myndighet tagit
befattning med uppgift som avses i denna kungörelse får ej obehörigen
yppa dess innehåll. Förordning (1975:774).

Övergångsbestämmelser

1966:37

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Samtidigt skola följande bestämmelser upphöra att
gälla, nämligen

kungl. skrivelsen den 22 november 1912 (nr 360) till kommerskollegium
angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om
bergshanteringen samt om industri;

kungörelsen den 16 maj 1913 (nr 84) angående skyldighet för vissa
näringsidkare att avgiva statistiska uppgifter;

kungörelsen den 19 september 1913 (nr 228) angående skyldighet att för
vissa hamnar, lastageplatser, kanaler och andra vattentrafikleder avgiva
statistiska uppgifter;

kungörelsen den 21 april 1950 (nr 133) angående avlämnande av vissa
företagsstatistiska uppgifter;

kungörelsen den 20 november 1959 (nr 500) om skyldighet att lämna
uppgifter för sjöfartsstatistik m.m.;

kungörelsen den 6 juni 1962 (nr 420) om överflyttande från
kommerskollegium till statistiska centralbyrån av vissa uppgifter;

kungörelsen den 26 oktober 1962 (nr 535) om skyldighet för
fastighetsägare att lämna vissa uppgifter till statens hyresråd; samt

kungörelserna den 28 november 1952 (nr 706), den 30 december 1953 (nr
741), den 8 oktober 1954 (nr 616), den 12 september 1955 (nr 542), den 6
december 1957 (nr 644), den 30 december 1959 (nr 606), den 26 januari
1962 (nr 10), den 17 januari 1964 (nr 5) och den 11 februari 1965 (nr
16) om skyldighet att lämna uppgifter rörande omkostnaderna för
fastighetsförvaltning.