Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

SFS nr
1966:374
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1023

1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet.
Det begränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av
territorialgränsen.

2 § Till inre vatten räknas

a) insjöar, vattendrag och kanaler;

b) vid kusterna belägna hamnar, bukter och vikar samt vattenområden
innanför och mellan öar, holmar och skär och intill räta linjer som
regeringen bestämmer.

I Öresund mellan Klagshamns fyr och Kullen räknas dock endast hamnar
till inre vatten. Lag (1978:959).

3 § Till territorialhavet räknas det utanför Sveriges landområden
och inre vatten belägna vattenområdet med en bredd av tolv nautiska
mil eller 22 224 meter från de baslinjer som anges i 4 §.

Territorialhavet sträcker sig dock

a) i Skagerack ej utöver den fastställda gränsen mot Norge och ej heller
utöver en rät linje (kompasslinje) mellan punkten 58 53’34,0″ N, 10
38’25,0″ O och punkten 58 45’41,3″ N, 10 35’40,0″ O;

b) i Skagerack och Kattegatt ej utöver räta linjer mellan
punkten 57 59,0′ N, 10 59,8′ O, punkten 57 50,1′ N, 11 09,0′ O,
punkten 57 40,5′ N, 11 12,3′ O, punkten 57 27,2′ N, 11 31,4′ O,
punkten 57 23,0′ N, 11 35,3′ O, punkten 57 10,4′ N, 11 41,2′ O,
punkten 56 58,4′ N, 12 00,5′ O, punkten 56 38,2′ N, 12 18,0′ O,
punkten 56 23,0′ N, 12 07,2′ O och punkten 56 18,1′ N, 12 19,7′ O och
ej heller utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen
och går mellan punkten 56 18,1′ N, 12 19,7′ O och punkten 56 14,4′ N,
12 23,6′ O;

c) i Öresund ej utöver den linje i sundets längdriktning som anges i
deklarationen med Danmark den 30 januari 1932 angående vissa
gränsförhållanden i Öresund och ej heller utöver Öresunds begränsning i
norr mot Kattegatt väster om punkten 56 14,4′ N, 12 23,6′ O och i söder
mot Östersjön väster om punkten 55 20,87′ N, 12 41,32′ O enligt i
deklarationen angivna begränsningslinjer;

d) i södra Östersjön ej utöver en linje som löper fyra nautiska mil från
baslinjen och går mellan punkten 55 20,87′ N, 12 41,32′ O och punkten 55
17,70′ N, 12 43,32′ O och ej heller utöver en rät linje mellan den
sistnämnda punkten och punkten 55 08,9′ N, 12 55,7′ O;

e) i Bornholmsgattet ej utöver en rät linje mellan punkten 55 10,6′ N,
14 10,2′ O och punkten 55 36,4′ N, 14 42,3′ O;

f) i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste delen av
Östersjön ej utöver den fastställda gränsen mot Finland och, i de
områden där sådan gräns saknas, ej utöver någon av de gränslinjer för
kontinentalsockeln och Sveriges ekonomiska zon som överenskommits med
Finland. Lag (1995:1023).

4 § Vid landområden utgörs baslinjen för beräkning av territorialhavet
av strandlinjen vid lågt vattenstånd. Från skär som vid lågt vatten
stånd men ej vid medelvattenstånd höjer sig över vattenytan, beräknas
dock territorialhav endast om skäret ligger på ett avstånd av högst tolv
nautiska mil från närmaste till Sverige hörande landområde som höjer sig
över vattenytan vid medelvattenstånd.

Vid inre vatten utmed kusterna beräknas territorialhavet från dessa
vattenområdens yttergränser (räta baslinjer), såvida inte annat
föranleds av att ett landområde ligger utanför en rät baslinje. Lag
(1979:1140).

5 § Ytterligare bestämmelser om territorialhavets beräkning meddelas av
regeringen. Lag (1978:959).