Kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

SFS nr
1966:394
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1070
Upphävd
1988-01-01

1 § I den mån Konungen förordnar, äger resande eller den som utför
arbete på transportmedel åtnjuta tullfrihet för vara som icke införes
i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning.

2 § I den mån Konungen förordnar, äger resande eller den som utför
arbete på transportmedel åtnjuta frihet även från sådan skatt eller
avgift som skolat erläggas till tullverket på grund av införsel av
vara som avses i 1 §.