Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall

SFS nr
1966:40
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1024
Upphävd
1988-11-01

1 § Denna kungörelse gäller tjänsteman med avlöningsförmåner som
fastställas under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl.
Maj:t bestämmer.

Tjänstetidsbefordran

2 § Om tjänstetidsbefordran beslutar den myndighet som bestämmer om
placering och uppflyttning i löneklass för tjänstemannen.

Tjänstetidsbefordran beslutas utan ansökan.

3 § Vid tjänstetidsbefordran inrättar myndigheten personlig extra
ordinarie tjänst för tjänstemannen. Personlig tjänst har samma
tjänstebenämning som den tjänst från vilken tjänstetidsbefordran
sker.

4 § Tjänsteman som får tjänstetidsbefordran behåller den ordinarie
eller extra ordinarie tjänst från vilken befordran sker.

Personlig placering i lönegrad i vissa fall

5 § Äger tjänsteman enligt tjänsteförteckningsavtal erhålla personlig
placering i lönegrad efter viss tids tjänstgöring, inrättar
vederbörande myndighet personlig tjänst för honom.

Personlig tjänst inrättas som extra ordinarie, om den tjänst från
vilken befordran sker är ordinarie eller extra ordinarie, och annars
som extra.

Tjänstemannen äger förena personlig tjänst med den tjänst från vilken
befordran sker. Kungörelse (1972:323).

6 § Personlig tjänst har samma tjänstebenämning som den tjänst från
vilken befordran sker. Kungörelse (1966:463).

7 § Vid tillämpning av 5 och 6 §§ likställes innehav av
vikariatslöneförordnande med innehav av extra tjänst.

Gemensamma bestämmelser

8 § Av bevis som utfärdas om anställning i personlig tjänst skall
framgå att anställningen avser personlig tjänst.

9 § Statsbidrag till avlöning och fortlöpande pensionsavgifter för
sådan tjänsteman inom statsunderstödd verksamhet som erhållit
personlig tjänst beräknas, efter kostnaderna för den personliga
tjänsten, enligt de grunder som gälla för den tjänst från vilken
befordran sker.

10 § För personlig tjänst gäller samma pensioneringsperiod som för
tjänst från vilken befordran sker.

Bilaga har upphävts genom kungörelse (1966:463).

Övergångsbestämmelser

1966:463

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna skola dock tillämpas från
och med den 1 juli 1966.

Den tjänstebenämning som enligt den upphävda bilagan gällt för
personlig tjänst i lönegrad A 7 får tillämpas även för tjänst i högre
lönegrad, som innehavaren av den personliga tjänsten erhåller efter
den 30 juni 1966.