Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

SFS nr
1966:400
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1072
Upphävd
1988-01-01

1 § Resande som ankommer från utrikes ort får i den omfattning och på
de villkor som angivas nedan införa reseutrustning och andra varor
utan erläggande av tull eller avgift som avses i 10 §.

Bestämmelserna om resande i denna kungörelse gälla även för den som
utför arbete på transportmedel som ankommer från utrikes ort. Såvitt
avser fartyg och luftfartyg få dock andra varor än reseutrustning
införas tull- och avgiftsfritt endast av den som i samband med inresan
frånträder sin anställning ombord och den som är bosatt här i riket
och vistats utomlands minst 15 dygn. Rätten till tull- och avgiftsfri
införsel gäller endast sådan personal som utför arbete sammanhängande
med transportmedlets gång eller med betjäningen ombord. Till
betjäning ombord på transportmedel hänföras förutom sedvanliga
tjänster som servering, uppassning och städning även sådana tjänster
som lämnas av hårfrisörer, butiksbiträden, underhållningsartister och
annan jämförbar personalgrupp.

2 § Får vara införas tull- eller avgiftsfritt enligt denna kungörelse
är den också fri från skatt, som i annat fall skulle ha erlagts till
tullverket på grund av införseln.

3 § Reseutrustning som är avsedd för personligt bruk får införas tull-
och avgiftsfritt i den mån den kan antas icke överstiga behovet under
resan och omfattar artiklar som vanligen medföras på resor, t.ex.
gångkläder, sängkläder, toalettartiklar, filmkamera med utrustning,
två stillbildskameror med utrustning, cykel, moped, kikare,
skrivmaskin, musikinstrument, grammofon med grammofonskivor,
ljudradiomottagare, televisionsradiomottagare,
ljudupptagningsapparat samt kamping-, sport-, jakt- och
fiskeutrustning. Kungörelse (1967:182).

4 § Resande som är bosatt utomlands åtnjuter tullfrihet för
sällskapsdjur och resesouvenirer, som äro avsedda att återutföras, i
fråga om resesouvenirer dock endast när deras sammanlagda värde icke
överstiger 600 kronor, om han är bosatt i annat europeiskt land, och
2700 kronor, om han är bosatt i utomeuropeiskt land. Kungörelse
(1970:335).

5 § Resande som är bosatt i annat europeiskt land får tullfritt införa
200 cigarretter eller 250 gram andra tobaksvaror, om han kan antas ha
fyllt 15 år. Kan han antas ha fyllt 20 år får han tullfritt införa
även två liter starköl samt antingen en liter vin och en liter
spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent eller, om
spritdryck ej medförs, två liter vin.

Aperitif och liknande alkoholdryck, som till följd av
framställningssättet är att anse som spritdryck, får vid tillämpning
av första stycket inräknas i den myckenhet vin för vilken tullfrihet
gäller, om den har en alkoholhalt av högst 22 volymprocent. Förordning
(1983:896).

6 § Resande som är bosatt i Sverige får tullfritt införa varor enligt
vad som föreskrivs i 5 §, om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig
trafik eller om han kan visa, att utlandsvistelsen har varat mer än 24
timmar.

I andra fall får resande som är bosatt i Sverige och som kan antas ha
fyllt 15 år tullfritt införa 40 cigarretter eller 20 cigarrer eller
cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Därjämte får han
tullfritt införa tobaksvaror och, om han kan antas ha fyllt 20 år,
spritdrycker, vin eller starköl om varorna har beskattats i Danmark,
Finland eller Norge. Införsel enligt detta stycke får dock icke
sammanlagt överstiga vad som får införas tullfritt enligt 5 §.
Förordning (1983:896).

7 § Resande som är bosatt i utomeuropeiskt land får tullfritt införa
varor enligt vad som föreskrivs i 5 §. Därvid gäller dock i fråga om
tobaksvaror att rätten till tullfri införsel omfattar 400 cigaretter
eller 500 gram andra tobaksvaror. Förordning (1978:217).

8 § På kort fartygs- eller flyglinje från Danmark, Finland eller
Norge, som generalltullstyrelsen bestämmer, omfattar rätten till
tullfri införsel av varor som anskaffats under resa ej spritdrycker,
vin eller starköl och ej mer än 40 cigarretter eller 20 cigarrer eller
cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Förordning (1983:896).

9 § Utöver vad som får införas tullfritt enligt 5-8 §§ få där avsedda
varor införas mot erläggande av tull enligt tulltaxan (1977:975) men
utan erläggande av annan avgift. Spritdrycker, vin och starköl får
dock införas endast av den som kan antas ha fyllt 20 år och intill en
myckenhet av högst fem liter starköl och fem liter vin eller
spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent. Förordning
(1977:1087).

10 § Varor av de slag för vilka vid import utgår avgift enligt lagen
(1967:340) om prisreglering på jordbrukets område eller lagen
(1974:226) om prisreglering på fiskets område få införas utan
erläggande av införselavgift, särskild avgift som avses i 14§ andra
stycket lagen om prisreglering på jordbrukets område, fettvaruavgift
eller prisregleringsavgift, om det av varornas mängd och beskaffenhet
framgår att de äro avsedda för omedelbar, icke yrkesmässig
förbrukning. Smör och annat matfett (tulltaxenr 04.03 och 15.13) få
dock icke införas avgiftsfritt i större mängd än sammanlagt fem
kilogram, varav högst två och ett halvt kilogram smör. Förordning
(1977:1087).

11 § Andra varor än sådana som omfattas av bestämmelserna i 3–8 §§
får införas tull- och avgiftsfritt om deras sammanlagda värde inte
överstiger 1 000 kronor. Motorfordon eller karosserier, underreden och
drivmedel till motorfordon får dock inte införas tull- och
avgiftsfritt enligt denna bestämmelse. Förordning (1985:118).

12 § En resande som är bosatt i Sverige åtnjuter inte tull- och
avgiftsfrihet enligt 3, 10 eller 11 § för en vara som anskaffats

1. ombord på fartyg i trafik mellan Sverige och Danmark, Finland eller
Norge eller annat, icke nordiskt land vid Östersjön,

2. i butik för skattefri försäljning i hamn som anlöps av sådant
fartyg eller

3. ombord på luftfartyg i yrkesmässig trafik.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket gäller 11 § i fråga om
slipsar, scarves och andra liknande klädespersedlar, parfymer,
kosmetiska preparat och toalettmedel samt ett kilo choklad- och
konfektyrvaror.

Rätt till tull- och avgiftsfri införsel och till införsel enligt 9 §
åtnjuts, om tullmyndigheten inte medger annat, endast för varor som
medförs av den resande själv och samtidigt framförs till tullklarering
samt är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov
eller som gåva till närstående för personligt bruk. Förordning
(1985:118).

13 § Beräkning enligt 4 och 11 §§ av varas värde grundas, om
detaljhandelspriset i inköpslandet ej styrks, på detaljhandelspriset i
införselorten.

Vid tillämpningen av 5 och 7 §§ anses en cigarr väga 5 gram och en
cigarill 2,5 gram.

Medförs till riket spritdryck, vin eller starköl som ej får införas
eller större kvantitet spritdrycker, vin eller starköl än som anges i
5-7 och 9 §§ och är införseln icke belagd med straff enligt lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling, förfars med den till införsel
ej tillåtna varan enligt 80§ lagen (1977:293) om handel med drycker.
Förordning (1977:1087).

14 § De föreskrifter som finnas erforderliga för tillämpningen av
denna kungörelse utfärdas av generaltullstyrelsen.