Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

SFS nr
1966:414
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1210

Ansökan om tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst

1 § En ansökan om tillstånd till vapenfri tjänst skall ges in till
inskrivningsmyndigheten eller truppregistreringsmyndigheten. Om sökanden
fullgör värnpliktstjänstgöring, skall dock ansökningen i stället ges in
till Försvarsmakten som vidarebefordrar den till
truppregistreringsmyndigheten.

Vapenfristyrelsen får föreskriva att ansökningen skall göras på blankett
enligt formulär som styrelsen fastställer. Förordning (1994:705).

2 § har upphävts genom Förordning (1991:720).

Intyg och andra handlingar som sökanden önskar åberopa skall bifogas
ansökningen. Förordning (1984:73).

3 § Inskrivningsmyndigheten eller truppregistreringsmyndigheten skall
lämna över ansökningshandlingarna till Vapenfristyrelsen. Om den sökande
inte är inskriven som värnpliktig, skall dock först hans tjänstduglighet
bedömas vid inskrivningsförrättningen.

Till ansökningshandlingarna skall fogas inskrivningsmyndighetens eller
truppregistreringsmyndighetens uppgifter om sökandens hälsotillstånd och
övriga personliga förhållanden. Om beslutet om uttagning inte kan
bifogas, skall detta översändas så snart det kan ske. Förordning
(1992:530).

Prövning av ansökan att fullgöra vapenfri tjänst

4 § har upphävts genom Förordning (1991:720).

5 § har upphävts genom Förordning (1991:720).

5 a § har upphävts genom förordning (1987:914).

6 § Den som kallas att lämna uppgifter muntligt i ett ärende om
tillstånd till vapenfri tjänst har rätt till fri resa i Sverige från
bostads- eller vistelseorten till den plats där uppgifterna lämnas och
åter, om kortaste vägen mellan platserna överstiger 20 kilometer. Vid
fri resa betalas ersättning för nattlogi, om det är befogat med hänsyn
till resans längd. Fri resa erhålls genom färdbiljett. Om färdbiljett
inte kan tillhandahållas, betalas resekostnadsersättning. Vid
beräkningen av denna tillämpas de bestämmelser om resekostnadsersättning
som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.
Kostnad för sovplats i enbäddskupé ersätts dock inte.

Beslut om ersättningen fattas av vapenfristyrelsen. Förordning
(1991:720).

7 § har upphävts genom förordning (1989:758).

Registrering m. m. av vapenfria tjänstpliktiga

8 § Vapenfristyrelsen för register över de vapenfria tjänstepliktiga. I
registret införes i fråga om varje tjänstepliktig det slag av
tjänstgöring han skall fullgöra, när han skall tjänstgöra,
tjänstgöringstidens längd, fullgjord tjänstgöring samt de uppgifter i
övrigt som äga samband med tjänsteplikten.

Vapenfri tjänstepliktig skall erhålla tjänstgöringsbok, upprättad enligt
formulär som fastställes av vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758).

9 § Vapenfristyrelsen skall efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen
bestämma vid vilka myndigheter den vapenfria tjänsten skall anordnas.

Vapenfri tjänst får anordnas hos Svenska röda korset, Sveriges
civilförsvarsförbund, Sveriges kristna ungdomsråd eller hos sådana
aktiebolag med uppgifter inom totalförsvaret där staten ensam har ett
bestämmande inflytande.

Den allmänna kurs i u-landskunskap som anordnas av styrelsen för
u-landsutbildning kan ingå som del av den vapenfria tjänsten.

Vapenfristyrelsen får medge att en vapenfri tjänstepliktig, som har
tjänstgjort i biståndsarbete utomlands sedan han har genomgått den i
tredje stycket angivna kursen, skall tillgodoräknas den tjänstgöringen
som fullgjord del av grundutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri
tjänst. Förordning (1991:1388).

10 § Statliga myndigheter är skyldiga att inom sina
verksamhetsområden anordna vapenfri tjänst enligt vad
Vapenfristyrelsen bestämmer.

Vapenfristyrelsen skall innan uttagning sker av de vapenfria
tjänstepliktiga för skilda slag av tjänstgöring samråda med de
myndigheter, föreningar eller bolag som under styrelsen har
ansvaret för de tjänstepliktigas utbildning och tjänstgöring.

Försvarsmakten skall mot ersättning tillhandahålla viss personlig
utrustning för vapenfria tjänstepliktiga vars tjänstgöring sker inom
verksamhetsområdet elförsörjning. Försvarsmakten får träffa
överenskommelse i detta hänseende också med andra som
anordnar vapenfri tjänst. Förordning (1994:705).

11 § Vapenfri tjänstepliktigs befattning vid tjänstgöring som avses i
5 § andra stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst bestämmes av
vapenfristyrelsen eller, i fråga om tjänstepliktig som har uttagits som
medicinalpersonal för tjänst inom det allmänt civila medicinalväsendet,
av socialstyrelsen. Förordning ( 1989:758).

Vapenfria tjänstpliktigas tjänstgöring m. m.

12 § Vapenfristyrelsen bestämmer närmare om utbildningstidens fördelning
på grundutbildning och repetitionsutbildning inom de ramar som anges i 5
§ lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

I fråga om läkarbefattningar får repetitionsövningar omfatta högst 40
dagar.

Vapenfri tjänstepliktig skall under sin tjänstgöring erhålla en effektiv
och ändamålsenlig utbildning för det slag av tjänstgöring han skall
fullgöra. Förordning (1992:530).

13 § Fråga om anstånd med vapenfri tjänstgöring prövas av
vapenfristyrelsen. Därvid tillämpas samma grunder som gäller i fråga om
anstånd med tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967).

Vapenfristyrelsens beslut i ärende om anstånd överklagas hos
totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Tjänstepliktsnämndens beslut får
inte överklagas. Förordning (1989:758).

14 § Vapenfri tjänstepliktig äger hos inskrivningsmyndighet begära
omprövning av beslut rörande hans tjänstduglighet. Ansökan härom inges,
om han är i tjänst, till den myndighet hos vilken han tjänstgör och i
annat fall till vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758).

15 § In- och utryckningsdagar räknas icke in i de vapenfria
tjänstepliktigas tjänstgöringstid.

Den tid under vilken vapenfri tjänstepliktig skall tjänstgöra enligt 12
§ skall minskas med tid under vilken han fullgjort tjänstgöring enligt
27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967). Tiden för den vapenfria
tjänstgöringen får dock icke bli kortare än 75 dagar.
Förordning (1972:347).

16 § Tid för frånvaro från vapenfri tjänstgöring av annan anledning än
som avses i 7 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst
tillgodoräknas vapenfri tjänstepliktig enligt samma grunder som gälla i
fråga om tillgodoräkning av tid för frånvaro från
värnpliktstjänstgöring.

17 § Ledighet från vapenfri tjänstgöring beviljas av
Vapenfristyrelsen efter samma grunder som gäller i fråga om
ledighet från värnpliktstjänstgöring.

Vapenfristyrelsens beslut överklagas till Totalförsvarets
tjänstepliktsnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Vapenfristyrelsen får överlåta åt en annan myndighet eller ett
bolag, en förening eller en stiftelse där den tjänstepliktige tjänstgör
att bevilja ledighet. Ett sådant beslut om ledighet får överklagas hos
Vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut får inte överklagas.
Förordning (1993:1281).

17 a § En vapenfri tjänstepliktig skall i den mån det kan ske under
tjänstgöringen beredas tillfälle till social, kulturell och andlig
verksamhet. Vapenfristyrelsen beslutar i dessa frågor.
Vapenfristyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1388).

18 § I fråga om förmåner till vapenfria tjänstepliktiga i samband med
tjänstgöring skall värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) tillämpas
i den mån regeringen ej meddelar särskilda bestämmelser.
Befattningspenning utgår dock endast till en vapenfri tjänstepliktig
som tjänstgör inom civilförsvaret. Befattningspenning beräknas därvid
enligt de bestämmelser som gäller för civilförsvarspliktiga. Vapenfria
tjänstepliktiga får för erhållande av tillägg till dagersättningen
tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring enligt värnpliktslagen
(1941:967).

Vid tillämpningen av värnpliktsförmånsförordningens bestämmelser skall
i stället för Försvarsmakten eller Värnpliktsverket avses
Vapenfristyrelsen.

Vapenfristyrelsen får överlåta åt en annan myndighet eller ett bolag,
en förening eller en stiftelse där den tjänstepliktige tjänstgör att
besluta om förmåner. Ett sådant beslut om förmåner får överklagas hos
Vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut får överklagas
hos Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Förordning (1994:1210).

19 § Vapenfristyrelsen skall samråda med Värnpliktsverket om
tillämpningen av förmånsbestämmelserna inom sitt område.
Förordning (1993:376).

20 § Medel för vapenfrias förmåner, utbildning och administration
regleras i särskild ordning. Förordning (1978:602).

Tillrättavisning av vapenfri tjänstepliktig

21 § Mer än ett slag av tillrättavisning enligt 18 § lagen (1966:413) om
vapenfri tjänst får ej åläggas för samma förseelse eller på en gång för
olika förseelser. Extratjänst får icke användas så att genom
överansträngning eller av annan orsak men uppkommer för den felandes
hälsa eller tjänstbarhet.

22 § Tillrättavisning bringas till verkställighet av den som meddelat
tillrättavisningen.

Varning meddelas den felande muntligt i enrum eller i närvaro av någon
av hans förmän eller jämställda. Varning får meddelas skriftligen om det
finnes anledning antaga att muntlig varning ej behöves.

23 § Har tillrättavisning meddelats i form av förbud att vistas utom
visst område och kan kontroll icke anordnas på annat lämpligt sätt, får
den felande åläggas att anmäla sin närvaro eller att fullgöra annan
sådan förpliktelse varigenom efterlevnaden av tillrättavisningen kan
kontrolleras. Sådant åläggande får dock icke medföra väsentlig olägenhet
för den felande utöver vad tillrättavisningen innebär.

24 § Över meddelade tillrättavisningar föres register. I registret
införes den tillrättavisades namn och registreringsnummer, kortfattad
redogörelse för förseelsen och tiden för dess begående, dag för förhör
med den felande, den som meddelat tillrättavisningen samt tiden för dess
meddelande och verkställande.

Särskilda bestämmelser

25 § Vägrar eller underlåter den som fullgör vapenfri tjänst att
fullgöra vad som åligger honom och åberopar han sådana skäl att det kan
antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen, skall han
omedelbart hemförlovas. Förordning (1978:602).

26 § Om en vapenfri tjänstepliktig hemförlovas enligt 25 §, skall
vapenfristyrelsen genast anmäla förhållandet till åklagare eller
polismyndighet och bifoga den utredning som finns i ärendet. Detsamma
gäller om en vapenfri tjänstepliktig hemförlovas på grund av att han har
olovligen avvikit eller uteblivit från tjänstgöringsstället.

Den domstol som avgör ett mål om ansvar för en gärning som föranlett
anmälan enligt första stycket skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft,
översända en kopia av domen eller beslutet till vapenfristyrelsen.

Om domstolens val av påföljd eller andra omständigheter ger anledning
att anta att den vapenfrie tjänstepliktige inte kommer att fullgöra den
vapenfria tjänsten, skall vapenfristyrelsen överlämna anmälningen och
övriga handlingar i ärendet till regeringen för prövning av frågan om
den tjänstepliktige skall kallas in på nytt. I avvaktan på regeringens
beslut får kallelse till ny tjänstgöring inte utfärdas. I övriga fall
får den tjänstepliktige kallas in igen. Förordning (1989:758).

27 § Om en vapenfri tjänstepliktig hos vapenfristyrelsen har förklarat
att han på grund av att han är medlem i sekten Jehovas vittnen inte
kommer att fullgöra vapenfri tjänst och det med hänsyn till hans
medlemskap finns anledning att anta att han inte kommer att fullgöra
någon form av tjänsteplikt, skall styrelsen besluta att den vapenfrie
tjänstepliktige tills vidare eller för viss tid inte skall åläggas att
fullgöra vapenfri tjänst. Förordning (1989:758).

28 § har upphävts genom förordning (1989:758).

29 § En ansökan om upphävande av ett beslut om tillstånd till vapenfri
tjänst skall vara skriftlig och ges in till vapenfristyrelsen. Styrelsen
skall med eget yttrande lämna över ansökningen till värnpliktsverket.
Förordning (1991:720).

30 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758).

Övergångsbestämmelser

1992:530

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande för den som påbörjat tjänstgöringen före
förordningens ikraftträdande.