Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden;

SFS nr
1966:431
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1038
Upphävd
1988-12-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3 samt
15 och 16 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna
instruktion, tillämpas på vapenfrinämnden.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens
ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli. Kungörelse
(1971:359).

Uppgifter

2 § Nämnden handlägger ärenden som avses i 10 och 13 §§ lagen den 3
juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst.

3 § Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till
chefen för försvarsdepartementet om sin verksamhet under det senaste
året.

Organisation

4 § Om nämndens sammansättning gälla bestämmelserna i 10 § lagen om
vapenfri tjänst.

5 § Hos nämnden finnes ett kansli, som förestås av en chef.

Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång
på medel.

I mån av behov och tillgång på medel äger nämnden anlita experter och
sakkunniga. Kungörelse (1971:359).

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelserna i 11 § lagen om vapenfri tjänst äga tillämpning
även när nämnden avgör annat ärende än sådant som avses i 2 § ovan.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
ordföranden eller tjänsteman hos nämnden att avgöra annat ärende än
sådant som avses i 2 § ovan, om ärendet icke är av sådan beskaffenhet
att det bör avgöras enligt bestämmelserna i 11 § lagen om vapenfri
tjänst.

7 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl icke
föranleda att det hålles på annan ort.

8 § Ärende avgöres efter muntlig förhandling eller efter föredragning
som ankommer på chefen för kansliet eller särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan medges
att ärende som handlägges enligt 6 § andra stycket avgöres utan
föredragning.

Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chefen för kansliet äger närvara när ärende föredrages av annan.
Kungörelse (1971:359).

9 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:892).

10 § Ordföranden eller chefen för kansliet äger infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Kungörelse
(1971:359).

Tjänstetillsättning

11 § Tjänsten som chef för kansliet tillsättes av Kungl. Maj:t efter
anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av nämnden.
Kungörelse (1971:359).

Övriga bestämmelser

12 § har upphävts genom förordning (1980:757).