Kungörelse (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor

SFS nr
1966:436
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1966-07-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:717
Upphävd
1990-07-01

1 § Inträffar vid svenskt militärt luftfartygs nyttjande inom Sverige
eller inom område som ej är underkastat någon stats höghetsrätt
olyckshändelse som medför att någon avlider eller får allvarlig
kroppsskada eller att betydande skada uppstår på fartyget eller
egendom som icke befordras därmed, skall undersökning om
olyckshändelsen och dess orsaker samt uppkomna skador verkställas av
statens haverikommission. Förordning (1978:554).

2 § har upphävts genom förordning (1978:554).

3 § har upphävts genom förordning (1978:554).

4 § har upphävts genom förordning (1978:554).

5 § har upphävts genom förordning (1978:554).

6 § har upphävts genom förordning (1978:554).

7 § har upphävts genom förordning (1978:554).

8 § Bestämmelserna i 11 kap. 10–12 §§ luftfartslagen (1957:297) samt
118 och 120–125 §§ luftfartsförordningen (1986:171) gäller i
tillämpliga delar vid undersökning av olyckshändelse som avses i 1 §
ovan. Åtgärd som avses i 11 kap. 11 § andra stycket luftfartslagen
eller 125 § andra stycket luftfartsförordningen vidtas av
försvarsgrenschefen. Rapport enligt 121 §, anmälan enligt 123 § andra
stycket eller underrättelse enligt 125 § luftfartsförordningen avges
till försvarsgrenschefen. Denne tillhandahåller statens
haverikommission experter eller sakkunniga i den mån detta ej
äventyrar försvarsmaktens möjligheter att fullgöra andra angelägna
uppgifter. Förordning (1986:176).

9 § Inträffar vid svenskt militärt luftfartygs nyttjande inom Sverige
eller inom område som ej är underkastat någon stats höghetsrätt
olyckshändelse som icke avses i 1 § eller händelse som innebär fara
för olycka, skall försvarsgrenschefen låta verkställa den utredning
som påkallas av omständigheterna. Anser försvarsgrenschefen
olyckshändelsen eller händelsen vara av allvarlig eller svårbedömbar
beskaffenhet, skall dock haverikommissionen verkställa undersökning.

Närmare föreskrifter för utredning som avses i första stycket utfärdas
av chefen för flygvapnet efter samråd med övriga försvarsgrenschefer.

10 § Inträffar olyckshändelse eller händelse som enligt 1 eller 9 §
skall undersökas av haverikommissionen, skall försvarsgrenschefen
genast underrätta kommissionens ordförande.

Inträffar olyckshändelse eller händelse som innebär fara för olycka
vid nyttjande av svenskt militärt luftfartyg inom främmande stats
område, skall förvarsgrenschefen genast underrätta chefen för
försvarsdepartementet.

11 § Berör olyckshändelse eller händelse som innebär fara för olycka
militärt luftfartyg som tillhör armén eller marinen, skall chefen för
den försvarsgrenen samråda med chefen för flygvapnet, innan han vidtar
åtgärd som åligger honom enligt denna kungörelse. Rapport enligt 121
§, anmälan enligt 123 § andra stycket eller underrättelse enligt 125 §
luftfartsförordningen (1986:171) skall delges chefen för flygvapnet av
chefen för armén eller chefen för marinen. Förordning (1986:176).

Övergångsbestämmelser

1966:436

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1966, då kungörelsen den
27 februari 1959 (nr 39) om undersökning av militära luftfartsolyckor
skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser äga alltjämt tillämpning på undersökning
som påbörjats före denna kungörelses ikraftträdande.

1978:554

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. I fråga om
undersökning som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.