Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.

SFS nr
1966:462
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1966-07-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1024
Upphävd
1988-11-01

1 § Denna kungörelse gäller tjänster i befordringsgång för vilka
avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

Beträffande tjänst i befordringsgång för polisman enligt avdelning A
i bilaga 5 till allmänt tjänsteförteckningsavtal den 14 juni 1974
(ATF) och tjänst i befordringsgång enligt avdelningarna B, C, utom
befordingsgång 1 C, D, utom befordringsgång 2 D, och E i samma bilaga
gälla i stället de i kungörelsen (1965:915) om inrättande av vissa
statligt reglerade tjänster m.m. meddelade bestämmelserna om andra
extra ordinarie och extra tjänster än tjänster i befordringsgång.
Förordning (1978:546).

2 § Tjänst inrättas och tillsättes av vederbörande myndighet, om annat
ej följer av beslut eller bestämmelse som regeringen meddelar.
Förordning (1978:546).

3 § Högsta tjänst i befordringsgång har samma tjänstebenämning som
jämförlig ordinarie tjänst inom statsförvaltningen, om sådan tjänst
finnes. Tjänstebenämning för annan tjänst i befordringsgång bestämmes
av statens avtalsverk, om den ej framgår av beslut eller bestämmelser
som regeringen meddelar. Förordning (1978:546).

4 § Tjänst inrättas antingen för heltidstjänstgöring eller för
deltidstjänstgöring. Deltidstjänstgöring skall omfatta minst 40 eller,
såvitt avser tjänst som lärare inom skolväsendet, minst 50 procent av
heltidstjänstgöring.

Medgivande att inrätta tjänst avser tjänst med heltidstjänstgöring, om
annat ej anges särskilt. Inrättar myndighet tjänster med
deltidstjänstgöring, får antalet tjänster ökas inom ramen för den
sammanlagda tjänstgöringstid som medgivandet avser. Förordning
(1978:546).

5 § Tjänst inrättas som extra ordinarie tjänst med beteckningen Te
eller Fe eller som extra tjänst med beteckningen Tg eller Fg.
Kungörelse (1974:588).

6 § Lägsta tjänst i befordringsgång skall vara extra tjänst avsedd för
aspirant. Högre tjänst i befordringsgången skall vara extra ordinarie
eller extra enligt vad som följer av 7 och 8 §§.

Vid statlig myndighet där icke regeringen har medgivit att extra
ordinarie tjänst får finnas får sådan tjänst i befordringsgång
inrättas först efter särskilt medgivande av regeringen. Extra
ordinarie tjänst får icke heller utan särskilt medgivande av
regeringen inrättas för tingsnotarie eller för lärare vid statliga
eller statsunderstödda yrkesutbildningskurser för arbetslösa
(omskolningskurser). Förordning (1978:546).

7 § Extra ordinarie tjänst må erhållas endast av tjänsteman som är
lämplig för sådan anställning och som fyller de behörighetsvillkor som
gälla.

Tjänsteman som innehar extra ordinarie tjänst i befordringsgången må
ej erhålla högre sådan tjänst om myndigheten finner anledning till
uppskov härmed på grund av tjänstemannens förhållande i tjänsten.

Tjänsteman som ej kan erhålla extra ordinarie tjänst må i stället
erhålla extra tjänst.

8 § Anställes tjänsteman i högre tjänst i befordringsgången, äger
myndigheten besluta att han skall erhålla extra ordinarie tjänst först
sedan han under viss tid innehaft extra tjänst. Kungörelse
(1974:588).