Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle

SFS nr
1966:472
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-07-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att föreskrift om begränsning
till 1 000 kronor av sådant pensionsbelopp som utgår efter
pensionstagares frånfälle icke skall tillämpas beträffande den som
avlidit efter utgången av juni 1966.