Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:482); med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök

SFS nr
1966:482
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:102
Upphävd
1991-04-01

När det är påkallat i samband med besök av statschef eller medlem av
främmande makts regering eller annan utländsk person i liknande
ställning, får förare av polisfordon och av fordon som föres under
ledning av polisfordon underlåta att följa bestämmelserna i 40 § 1 mom.
första stycket, 50 § 2 mom. första stycket och 56 § 1 och 2 mom.
vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648) samt bestämmelser
meddelade med stöd av 56 eller 61 § förordningen, om sådan ljussignal
som anges i 41 § 2 mom. vägtrafikförordningen ges från polisfordonet.
Ges från polisfordonet även sådan ljudsignal som anges i samma moment,
får föraren dessutom underlåta att följa bestämmelserna i 41 § 1 mom.,
48 § 1–3 mom. och 48 a § förordningen.

De särskilda förutsättningar för rätt att ge ljus- eller ljudsignal som
föreskrivas i vägtrafikförordningen gälla ej för polisfordon i de fall
som avses i denna kungörelse.

Polismyndigheten skall tillse att de särskilda åtgärder vidtagas som
trafiksäkerheten kräver.