Kungörelse (1966:500) angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp

SFS nr
1966:500
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-09-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1968:520

1 § Krigshjälp enligt 2 § första stycket lagen om krigshjälp utgår som
underhållsbidrag, bostadsbidrag, särskilt bidrag och
begravningsbidrag.

2 § Underhållsbidrag utgår för månad räknat med ett belopp motsvarande
en tolftedel av

för person över sexton år nittio procent av det basbelopp enligt 1
kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring som
fastställts för januari det år då 2 — 5 §§ lagen om krigshjälp trätt
i tillämpning,

för person under sexton år fyrtiofem procent av nämnda basbelopp.

Det lägre bidraget utgår till och med den månad då hjälptagaren
fyller sexton år.

3 § Bostadsbidrag utgår med belopp som motsvarar kostnaden för skäligt
bostadsutrymme. Bidraget utgår dock högst med det belopp, varmed
ersättning skulle utgå om bostaden nyttjades efter ianspråktagande med
civilförsvarets förfoganderätt.

4 § Särskilt bidrag utgår vid behov med skäligt belopp till att betala
särskild kostnad, såsom för resa, inventarier, mer omfattande
klädesutrustning eller vårdare.

5 § Begravningsbidrag utgår vid behov med skäligt belopp, dock högst
tio procent av det i 2 § avsedda basbeloppet.

6 § Från underhållsbidrag enligt 2 § och bostadsbidrag enligt 3 §
avdragas

annan kontant social förmån än krigshjälp, som kommer hjälptagaren
till handa,

tillgänglig inkomst av arbete, kapital eller eljest, inkomst av
arbete dock endast i den mån den överstiger 100 kronor för månad,

tillgängliga kontanta medel och banktillgodohavanden eller därmed
jämförliga tillgodohavanden i den mån de överstiga 100 kronor.

Erhåller hjälptagare avgiftsfri utspisning, avdrages även belopp
motsvarande kostnad som inbesparas till följd härav.

Avdrag göres i första hand på underhållsbidrag.

I fråga om makar, föräldrar och barn som tillhöra samma hushåll
avdrages från deras sammanlagda bidrag enligt 2 och 3 §§ summan av vad
som skall avdragas för dem enligt första och andra styckena. Vid
fastställande av varje hushållsmedlems bidrag anses avdraget belöpa på
bidragen i förhållande till deras storlek enligt 2 och 3 §§.

7 § Underhållsbidrag och bostadsbidrag avrundas till närmaste hela
krontal.

8 § Som villkor för krigshjälp för tid efter den månad då den
hjälpsökande fyllt sexton år gäller att denne, om det är möjligt, hos
organ för den offentliga arbetsförmedlingen anmäler sig som
arbetssökande och antar erbjudet arbete som är lämpligt med hänsyn
till hans krafter och färdigheter samt övriga omständigheter. Det
sagda avser dock ej den som är oförmögen att genom arbete bidra till
sin försörjning eller innehar arbete som ger full sysselsättning. Som
sådant arbete anses även vård av minderåriga, åldringar eller sjuka
familjemedlemmar samt pågående utbildning som skäligen ej bör
avbrytas.

Lämnar hjälptagare utan giltig anledning arbetsanställning, kan
krigshjälpen nedsättas eller indragas efter vad som prövas skäligt.

9 § Ansökan om krigshjälp göres skriftligen.

Krigshjälpsnämnden eller den som av nämnden utsetts att mottaga
ansökan om krigshjälp skall vid behov biträda sökanden med att
upprätta ansökan.

10 § Krigshjälp till personer, som tillhöra samma hushåll, utbetalas
till den som förestår hushållet, om särskilda skäl icke föranleda
annat.

11 § Krigshjälp i form av försörjning på anstalt, särskilt inrättat
internat eller kollektiv förläggning skall inbegripa fickpengar med
skäligt belopp för månad. Föreståndare för anstalten, internatet eller
förläggningen utbetalar fickpengarna till hjälptagaren.

12 § Har hjälptagare erhållit annan social förmån än krigshjälp, ny
eller högre inkomst eller kontanta medel eller banktillgodohavande
eller intagits på sjukvårds- eller annan anstalt eller bytt bostad
eller har annan väsentlig förändring skett i förhållande som är av
betydelse för hans rätt till krigshjälp eller för bestämmande av
krigshjälpens storlek, är han skyldig att genast anmäla detta till
krigshjälpsnämnden.

Om hushållsföreståndare uppbär krigshjälp för annan hushållsmedlem,
åligger anmälningsskyldigheten honom även för denne.

13 § Krigshjälpsnämnds beslut med besvärshänvisning skall på begäran
skriftligen meddelas den som beslutet rör.

Besvär kan, utom till länsstyrelsen, inges till krigshjälpsnämnden
eller den som nämnden utsett att mottaga ansökan om krigshjälp.
Nämnden skall genast med eget yttrande insända besvären till
länsstyrelsen.

14 § Socialstyrelsen underrättar för varje år kommunerna och
länsstyrelserna om storleken av bidrag enligt 2 § och av högsta bidrag
enligt 5 §.

15 § Socialstyrelsen meddelar efter samråd med riksnämnden för
kommunal beredskap och övriga berörda myndigheter de ytterligare
föreskrifter som fordras för tillämpningen av lagen om krigshjälp och
fastställer de formulär som behövs. Kungörelse (1968:520).