Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:552) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen

SFS nr
1966:552
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-21

Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att en överenskommelse
mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO),
som i härvid fogad bilaga återges i svensk text, rörande
tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter
för organisationen länder till efterrättelse från och med den 7 oktober
1966.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och
Organisationen för europeisk rymdforskning rörande tillämpningen
av artikel 20 i protokollet privilegier och immuniteter för
organisationen

Konungariket Sveriges regering (härnedan benämnd >svenska
regeringen>) å ena sidan och Organisationen för europeisk
rymdforskning (härnedan benämnd >organisationen>) å andra sidan

som finna att enligt bestämmelserna i artikel 20 i det den 31
oktober 1963 undertecknade protokollet rörande privilegier och
immuniteter organisationen, dess generaldirektör och personal äro
undantagna från alla obligatoriska avgifter till nationella
socialförsäkringsorgan därest organisationen upprättar ett eget
socialförsäkringssystem,

som finna att enligt bestämmelserna i samma artikel i protokollet
överenskommelser må slutas med medlemsstater i enlighet med
bestämmelserna i protokollets artikel 30 för att säkerställa att
organisationen är verksam på ett effektivt sätt och att dess
intressen tryggas,

som önska tillförsäkra organisationen de bästa lagliga villkor
för ett smidigt utövande av dess eget socialförsäkringssystem,
hava träffat följande överenskommelse:

Artikel 1

I denna överenskommelse skall

med uttrycet >anställd person> förstås varje person som avses
i regel 1 a, c och d i organisationens personalreglemente i
dess lydelse den dag då denna överenskommelse undertecknades;

med uttrycket >svensk socialförsäkringslagstiftning> förstås
lagen om allmän försäkring och lagen om yrkesskadeförsäkring
samt lagar och bestämmelser som har samband med dessa lagar.

Artikel 2

1. Svensk socialförsäkringslagstiftning skall icke äga tillämpning
på anställda personer vilkas löner och ersättningar äro
undantagna från svensk inkomstskatt enligt bestämmelserna i
artikel 18 i protokollet.

2. I punkt 1 i denna artikel avsedda personer äro anslutna till
organisationens eget socialförsäkringssystem.

3. Bestämmelserna i denna artikel skola icke utesluta
tillämpning av svensk lagstiftning rörande tilläggspensioner
på sådana inkomster, som uppbäras av i artikel 1 avsedda personer
och som icke äro undantagna enligt artikel 18 i protokollet.

Artikel 3

Beträffande anställda personer, som äro sysselsatta i Sverige
och som icke omfattas av bestämmelserna i artikel 18 i protokollet,
skall organisationen betala i lagen om allmän försäkring
föreskrivna arbetsgivaravgifter för arbetsersättning som dessa
personer erhålla från organisationen. Sådan ersättning skall
enligt lagen om allmän försäkring anses såsom inkomst av
anställning.

Artikel 4

1. Den svenska lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring skall äga
tillämpning på anställda personer, som är sysselsatta i Sverige
och som icke omfattas av bestämmelserna i artikel 18 i
protokollet.

2. Beträffande personer som avses i punkt 1 i denna artikel
skall organisationen erlägga avgifter enligt lagen om
yrkesskadeförsäkring för arbetsersättning som dessa personer
erhålla från organisationen.

Artikel 5

1. Bestämmelserna i denna överenskommelse skola icke påverka
rättigheter som före eller efter ikraftträdandet av denna
överenskommelse förvärvats enligt den svenska
socialförsäkringslagstiftningen.

2. Hänsyn skall icke tagas till pensioner eller belopp,
utbetalade av organisationen enligt dess socialförsäkringssystem,
vid beräkningen av andra pensioner eller belopp som utbetalats
enligt vederbörlig lagstiftning i Sverige.

Artikel 6

Denna överenskommelse kan revideras på begäran av endera parten
därest avsevärt förändrade förhållanden skulle befinnas
föreligga.

Artikel 7

1. Tvist som härrör från tolkningen eller tillämpningen av
denna överenskommelse och som icke kan biläggs direkt mellan
parterna må av endera parten hänskjutas till en skiljedomstol.
Part som har för avsikt att hänskjuta en tvist till skiljedom
skall därom meddela andra parten.

2. Envar av svenska regeringen och organisationen skall utse
en medlem av skiljedomstolen. De sålunda utsedda ledamöterna
skola själva utse ordförande.

3. Om endera parten underlåter att utse skiljedomare i enlighet
med punkt 2 i denna artikel inom tre månader efter dagen för
det meddelande som avses i punkt 1 i denna artikel, skall
skiljedomare på begäran av den andra parten utses av ordföranden
i Internationella domstolen. Så skall även ske på begäran av
endera parten, om de två första skiljedomarna icke inom en månad
från den dag den andre skiljedomaren utsetts kunnat ena sig
beträffande utseendet av den tredje skiljedomaren.

4. Domstolen skall själv bestämma det föfarande, som den skall
tillämpa.

5. Skiljedom må ej klandras utan skall vara slutgiltig och
bindande för båda parter. Vid tvist rörande skiljedomens
innebörd eller räckvidd skall det åligga skiljedomstolen att
på begäran av endera parten förklara densamma.

Artikel 8

Denna överenskommelse skall efter undertecknande av båda parter
träda i kraft så snart parterna utväxlat skrivelser rörande dess
godkännande.

Till bestyrkande härav hava undertecknade ombud underskrivit denna
överenskommelse.

Som skedde i Paris den 16 juli 1966 på engelska, franska och
svenska språken, vilka texter skola äga samma vitsord, i två
exemplar.

För Konungariket Sveriges För Organisationen för europeisk
regering rymdforskning
C.H. von Platen Albert W. Lines