Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:565) om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m.

SFS nr
1966:565
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1473
Upphävd
1992-01-01

1 § Följande utskrivningsnämnder med nedan angivna verksamhetsområden
skall finnas, nämligen

tre nämnder för Stockholms län: nämnden för nordöstra och nordvästra
sjukvårdsområdena, nämnden för västra sjukvårdsområdet och nämnden för
södra och sydvästra sjukvårdsområdena,

en nämnd för Södermanlands län med undantag av Katrineholms och
Nyköpings kommuner,

en nämnd för Katrineholms kommun,

en nämnd för Nyköpings kommun,

en nämnd för Kristianstads län med undantag av Ängelholms kommun,

en nämnd för Ängelholms kommun,

en nämnd för Malmöhus län med undantag av Helsingborgs, Landskrona och
Svalövs kommuner,

en nämnd för Helsingborgs, Landskrona och Svalövs kommuner,

en nämnd för Skaraborgs län med undantag av Skövde kommun,

en nämnd för Skövde kommun,

en nämnd för Västmanlands län med undantag av Sala kommun,

en nämnd för Sala kommun,

två nämnder för Västernorrlands län: nämnden för Sundsvalls, Timrå och
Ånge kommuner och nämnden för Härnösands, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsviks kommuner,

en nämnd för Norrbottens län med undantag av Gällivare och Kiruna
kommuner,

en nämnd för Gällivare och Kiruna kommuner,

en nämnd för vart och ett av övriga län.

Utskrivningsnämnderna behandlar frågor om patienter som enligt lagen
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall är
intagna på vårdinstitution inom verksamhetsområdet eller utskrivna eller
utskrivna på försök därifrån. För Stockholms län gäller dock att, om en
vårdinstitution eller en vårdavdelning inom ett sjukvårdsområde
organisatoriskt tillhör ett annat sjukvårdsområde, frågor rörande
patienter på den vårdinstitutionen eller vårdavdelningen behandlas av
utskrivningsnämnden för det senare området.

Beslut av utskrivningsnämnd i en fråga som avses i 6 § lagen (1985:569)
om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl. fattas av den nämnd inom vars verksamhetsområde
vårdhemmet eller specialsjukhuset är beläget. Beslut, som enligt vad nu
sagts skall fattas av utskrivningsnämnden för Helsingborgs, Landskrona
och Svalövs kommuner, fattas dock av den utskrivningsnämnd som finns för
övriga delar av Malmöhus län. Om det begärs av den tjänsteman som
utsetts enligt 7 § förstnämnda lag, fattas beslut av den nämnd inom vars
område den psykiskt utvecklingsstörde är bosatt.

Vad som sägs i tredje stycket har motsvarande tillämpning i ärenden som
avses i 22, 24 eller 28 § passlagen (1978:302).

En utskrivningsnämnd får benämnas efter namnet på den ort där nämnden
har sin huvudsakliga verksamhet. Förordning (1987:942).

2 § Kostnaderna för utskrivningsnämnds verksamhet bestridas av den som
inom nämndens verksamhetsområde driver det eller de sjukhus, där vård
beredes med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i
vissa fall. Finnas flera som driva sådana sjukhus inom
verksamhetsområdet, bestrida de gemensamt kostnaderna med den
fördelning som de komma överens om.