Förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna

SFS nr
1966:566
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1473
Upphävd
1992-01-01

1 § Utskrivningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna föranleda det eller när någon av nämndens övriga
ledamöter begär det.

2 § Utskrivningsnämnds sammanträden hålls på den vårdinstitution där
patienten är intagen eller varifrån han har utskrivits eller
utskrivits på försök, om särskilda skäl ej föranleder annat.
Förordning (1982:1042).

3 § Utskrivningsnämnd biträds av en eller flera sekreterare som
förordnas av nämnden. Förordning (1986:880).

4 § Vid utskrivningsnämnds sammanträden skall föras protokoll, som
skall justeras av ordföranden.

Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt
att få en avvikande mening antecknad skall inte tillämpas hos
utskrivningsnämnd. Förordning (1986:880).

5 § Utskrivningsnämnds beslut skall utan dröjsmål skriftligen delges
den som beslutet avser och annan som för talan i ärendet. Dessutom
skall underrättelse om beslutet tillställas överläkaren och såvitt
gäller ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
vederbörande tjänsteman hos landstingskommunen. Förordning
(1986:570).

6 § har upphävts genom kungörelse (1972:30).

7 § Ordförande i utskrivningsnämnd skall övervaka att nämndens arbete
bedrives i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

8 § Utskrivningsnämnd skall varje år före den 1 mars avge berättelse
till psykiatriska nämnden om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret. Berättelsen skall avges i två exemplar. I de delar
berättelsen avser ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av
lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda
m.fl. skall berättelsen även avges till socialstyrelsen. Förordning
(1986:570).

9 § har upphävts genom förordning (1980:939).