Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden

SFS nr
1966:567
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1473
Upphävd
1992-01-01

1 § Psykiatriska nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så
ofta omständigheterna föranleda det eller när minst två av nämndens
övriga ledamöter begära det.

2 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av vissa
ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort.

Skall muntlig förhandling hållas sammanträder nämnden på den
vårdinstitution, där den som ärendet avser är intagen eller inskriven
eller varifrån han utskrivits eller utskrivits på försök, om särskilda
skäl ej föranleder annat. Förordning (1982:1043).

3 § Nämnden biträds av en eller flera sekreterare som
förordnas av nämnden. Förordning (1986:881).

4 § Socialstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdesrum,
kanslilokaler och biträdespersonal. Kungörelse (1968:152).

5 § Av andra myndigheter äger nämnden erhålla de upplysningar och det
biträde som fordras för dess verksamhet och kunna lämnas av
myndigheterna.

6 § Nämnden äger låta någon av läkarna i nämnden undersöka patient och
även inhämta utlåtande om denne av läkare som nämnden förordnar
särskilt. Sådant utlåtande skall grundas på personlig undersökning.

7 § Handlingarna i ärende som avgöres av nämnden skola granskas av
ledamöterna.

8 § Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall
justeras av ordföranden.

Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt
att få en avvikande mening antecknad skall inte tillämpas hos nämnden.
Förordning (1986:881)

9 § Nämndens beslut skall utan dröjsmål skriftligen delges den som
beslutet avser och annan som för talan i ärendet. Dessutom skall
underrättelse om beslutet tillställas vederbörande överläkare och
såvitt gäller ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
vederbörande tjänsteman hos landstingskommunen. Innebär beslutet att
patienten inte skall vara intagen på sjukhus eller specialsjukhus
eller vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda, skall sådan
underrättelse meddelas genom telegram eller på annat lika skyndsamt
sätt. Förordning (1986:571).

10 § Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrives i
föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

11 § Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till
chefen för socialdepartementet om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret. Vid berättelsen skall fogas ett exemplar av de
verksamhetsberättelser som utskrivningsnämnderna avgett till
psykiatriska nämnden. Förordning (1986:571).

12 § har upphävts genom förordning (1980:940).