Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning

SFS nr
1966:568
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1966-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1038
Upphävd
1991-07-01

1 § Arkiv i en kommun, som läggs samman med en annan kommun enligt
lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner,
landstingskommuner och församlingar, överlämnas till den kommun som
bildas genom sammanläggningen. Arkiv i en kommun, som upplöses genom
delning enligt samma lag, överlämnas till den eller de kommuner som
regeringen bestämmer särskilt. Även i annat fall bestämmer regeringen,
om det behövs, att arkiv i en kommun som berörs av en
indelningsändring till viss del skall överlämnas till en annan kommun.
Förordning (1979:775).

2 § Arkivhandlingar överlämnas med leveransreversal som anger arkivets
serierubriker och årtal samt antalet band, buntar, pärmar, kortlådor,
mappar och lösa handlingar i varje serie.

Leveransreversal lämnas i tre exemplar, av vilka ett behålles av den
mottagande kommunen, ett med påtecknat bevis om mottagandet återställes
till den som överlämnat arkivhandlingarna och ett sändes till
landsarkivet.

3 § Om skyldighet för landsarkiv att lämna kommunala myndigheter råd i
arkivfrågor meddelas föreskrifter i instruktionen den 3 december 1965
(nr 743) för landsarkiven.

Övergångsbestämmelser

1966:568

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Innan arkivhandling enligt kungörelsen överlämnas från kommun som
bildats till följd av lagen den 21 juni 1946 (nr 315) rörande ny
indelning av riket i borgerliga kommuner, skall tillses att
bestämmelserna i kungörelsen den 29 december 1949 (nr 719) angående
överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner
iakttagits.