Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

SFS nr
1966:585
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1472
Upphävd
1992-01-01

1 § Om ett beslut om intagning har fattats under någon av de
omständigheter som anges i 10 § första stycket lagen (1966:293) om
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, åligger det
överläkaren att se till att utskrivningsnämnden genast underrättas
härom. Överläkaren skall se till att nämnden erhåller medicinskt
underlag för sin prövning. Förordning (1982:1041).

2 § Överläkaren skall föra en särskild förteckning över de patienter
som har tagits in med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall samt se till att sjukjournalen för dessa
innehåller, utöver erforderliga medicinska uppgifter,

1) vårdintyget eller avskrift av det,

2) uppgift om dagen för intagningen på sjukhuset, om denna dag inte
sammanfaller med dagen för intagningsbeslutet, samt särskild uppgift
huruvida intagning skett enligt 12 § nämnda lag,

3) uppgift om beslut enligt 8, 9 eller 10 § nämnda lag,

4) uppgift huruvida patienten eller annan fört talan mot beslut som
avses under 3 och om utskrivningsnämndens och psykiatriska nämndens
beslut i händelse sådan talan förts,

5) uppgift om tvångsåtgärder,

6) uppgift om granskning och kvarhållande av brev eller annan handling
samt om anmälan till utskrivningsnämnden härom och nämndens beslut med
anledning av detta,

7) uppgift om överförande till annat sjukhus,

8) uppgift om tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet och särskilda föreskrifter i samband därmed samt
återkallelse av sådant tillstånd,

9) uppgift om utskrivning på försök och särskilda föreskrifter och
tillsyn i samband därmed samt återintagning under sådan utskrivning,

10) uppgift om utskrivning enligt 16 § eller 18 a § nämnda lag,

11) uppgift om avslag på begäran om tillstånd att vistas på egen hand
utom sjukhusområdet eller på ansökan om utskrivning på försök eller
utskrivning som avses under 10,

12) uppgift huruvida patienten eller annan fört talan mot beslut som
avses under 11 eller mot beslut om särskilda föreskrifter eller
tillsyn eller återkallelse av tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet eller återintagning under utskrivning på försök samt om
utskrivningsnämndens och psykiatriska nämndens beslut i händelse sådan
talan förts,

13) uppgift att anmälan skett enligt 20 a § första och tredje styckena
nämnda lag samt anteckning om utskrivningsnämndens beslut med
anledning av anmälan,

14) uppgift om att underställning begärts enligt 25 § nämnda lag och
om psykiatriska nämndens beslut med anledning av underställningen,

15) uppgift om när patienten erhållit upplysningar enligt 37 §
första stycket nämnda lag. Förordning (1982:1041).

3 § Särskild föreskrift i samband med tillstånd att vistas på egen
hand utom sjukhusområdet eller utskrivning på försök får avse
vistelseort, bostad, utbildning, arbetsanställning, förfogande över
arbetsförtjänst eller andra tillgångar, förbud att använda
alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, förbud att besöka
viss ort eller viss person samt skyldighet att underkasta sig
läkarvård eller annan vård eller behandling.

När omständigheterna föranleda det, får den som meddelat föreskrift
ändra denna eller meddela ny föreskrift. Står patienten under tillsyn
får den som utövar tillsynen vidtaga sådan jämkning i meddelad
föreskrift som är omedelbart påkallad. Jämkningen skall skyndsamt
anmälas till den som meddelat föreskriften.

Överläkaren skall se till att sådan kontakt hålls med en patient som
har fått tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller
utskrivits på försök, att frågan om utskrivning kan prövas
fortlöpande. Överläkaren skall i fråga om patienter som avses i 17 §
andra stycket lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall, i god tid innan tiden för försöksutskrivning går ut
anmäla behovet av ny prövning till utskrivningsnämnden. Förordning
(1982:1041).

4 § För tillämpning av 15 § lagen om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall får överläkaren eller den som han bemyndigar
kvittera försändelse till patient.

5 § Har någon genom dom överlämnats till sluten psykiatrisk
vård, skall socialstyrelsen från åklagaren eller domstolen skaffa
avskrift av handlingarna i målet i den mån de behövs för att ge
upplysning om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga
omständigheterna vid brottet.

Styrelsen skall överlämna avskriften till det sjukhus, där patienten
skall vårdas. Överföres patienten till annat sjukhus, skall
överläkaren överlämna avskriften till det sjukhus dit patienten
överförts. Förordning (1982:1041).

6 § Om medborgare i annan främmande stat än Danmark, Finland, Island
eller Norge intages på sjukhus med stöd av lagen om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall, skall utrikesdepartementet
omedelbart underrättas. Vad nu sagts gäller också, om patienten
utskrives enligt 16 § nämnda lag eller avlider på sjukhuset.

Utöver vad nu sagts skall underrättelse lämnas enligt kungörelsen den
25 september 1952 (nr 644) angående skyldighet för myndighet att i
vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul.

Innan en patient skrivs ut enligt 18 a § lagen (1966:293) om beredande
av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, skall den myndighet som
begärt utskrivningen underrättas och beredas tillfälle att hämta
patienten. Förordning (1982:1041).

7 § På framställning av patient, som är utländsk medborgare, av
anhöriga till denne eller av överläkaren äger socialstyrelsen besluta
om hemsändande av patienten, under förutsättning att han mottages i
sitt hemland och kan antagas få tillfredsställande vård där. Har
framställningen ej gjorts av överläkaren, skall denne höras i ärendet.
I fråga om patient som avses i 17 § andra stycket lagen om beredande
av sluten psykiatrisk vård i vissa fall skall utskrivningsnämnden
höras.

Patient får icke hemsändas annat än på egen framställning, om han kan
anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han varit bosatt
här under längre tid eller har anhöriga här. Patient får ej heller
hemsändas, om annan särskild omständighet talar däremot. Påstår
patient att han är politisk flykting får han hemsändas endast om
statens invandrarverk medgivit det.

Polismyndighet skall på begäran av socialstyrelsen lämna handräckning
för verkställande av hemsändande.

Vid hemsändande av medborgare i stat, med vilken särskild
överenskommelse i ämnet träffats, skall överläkaren på anmodan
tillhandahålla utrikesdepartementet avskrift av journal rörande
patienten. Förordning (1978:365).

8 § Ansökan om tillstånd enligt 2 § första stycket lagen (1966:293) om
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall att använda annan
vårdinstitution än sjukhus för vård, görs av sjukvårdshuvudmannen hos
socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen.

Läkare som fått sådant uppdrag att fullgöra överläkares uppgifter som
anges i 2 § andra stycket lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård
i vissa fall skall fullgöra även uppgifter som enligt andra förordningar
ankommer på den överläkare som ansvarar för vård enligt lagen om
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Förordning
(1991:819).

9 § Vid krig eller krigsfara behöver vårdintyg inte innehålla
redogörelse som avses i 5 § första stycket lagen (1966:293) om
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, om det på grund av
kriget eller krigsfaran är svårt att skaffa uppgifter för en sådan
redogörelse. Förordning (1982:1041).

10 § Med överläkare förstås i denna kungörelse chefsöverläkare eller
annan läkare som avses i 2 § andra stycket lagen (1966:293) om beredande
av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Förordning (1991:819).

11 § Socialstyrelsen äger meddela de ytterligare föreskrifter som
behövas för tillämpningen av lagen om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall och denna kungörelse.

Vårdintyg skall vara avfattat enligt formulär som social
styrelsen fastställer. Förordning (1982:1041).