Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;

SFS nr
1966:671
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1966-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § har upphävts genom förordning (1978:462).

2 § har upphävts genom förordning (1978:462).

3 § har upphävts genom förordning (1978:462).

4 § har upphävts genom förordning (1978:462).

5 § har upphävts genom förordning (1978:462).

6 § har upphävts genom förordning (1978:462).

7 § har upphävts genom förordning (1978:462).

8 § Den som hos handelskammare eller tullmyndighet tar befattning med
ärende angående bevis för vinnande av områdesbehandling får ej
obehörigen yppa affärs- eller driftförhållande, varom han sålunda fått
kännedom, och ej heller obehörigen utnyttja sin kännedom om sådant
förhållande. Förordning (1975:775).

9 § har upphävts genom förordning (1978:462).

Övergångsbestämmelser

1966:671

Denna kungörelse träder i kraft den 31 december 1966. Samtidigt skall
kungörelsen den 13 maj 1960 (nr 199) om ursprungsbevis enligt
konventionen angående upprättandet av Europeiska
frihandelssammanslutningen upphöra att gälla.

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.