Kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar

SFS nr
1966:702
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1966-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:341
Upphävd
2011-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1971:1064

1 § Om förordnande av förrättningsman skall länsstyrelsen skyndsamt
underrätta byggnadsnämnden.

2 § Finner förrättningsman att jäv föreligger mot honom, skall han
genast underrätta länsstyrelsen.

3 § När beslut meddelas i ärende som hänskjutits till byggnadsnämnden
enligt 17 § första stycket lagen om vissa gemensamhetsanläggningar,
skall avskrift av beslutet skyndsamt tillställas förrättningsmannen.
Denne skall delge sakägarna beslutet.

4 § Förrättningsprotokoll och övriga handlingar, som upprättats eller
ingivits vid förrättningen, eller avskrifter av sådana handlingar
sammanföras till en akt.

5 § Sedan förrättningsmannen meddelat anläggningsbeslut, skall han
skyndsamt sända avskrift av detta till fastighetsdomstolen,
länsstyrelsen och byggnadsnämnden. Vinner beslutet laga kraft, skall
fastighetsdomstolen genast överlämna avskrift av beslutet med
lagakraftbevis till inskrivningsmyndigheten.

Om beslut att inställa förrättning skall förrättningsmannen underrätta
byggnadsnämnden. Kungörelse (1971:1064).

6 § Sedan tid för talan mot förrättningsmannens anläggningsbeslut
eller beslut att inställa förrättningen gått ut, skall
förrättningsmannen hos fastighetsdomstolen inhämta besked, huruvida
talan förts mot beslutet. Har talan ej förts, skall förrättningsmannen
överlämna akten och bevis om att beslutet vunnit laga kraft till
länsstyrelsen eller, om anläggningen eller största delen därav är
belägen inom stad eller samhälle för vilket byggnadslagens
bestämmelser för stad äga tillämpning, till byggnadsnämnden för att
förvaras där. Kungörelse (1971:1064).

7 § När talan föres mot beslut som meddelats av förrättningsman, skall
förrättningsmannen efter anmodan av fastighetsdomstolen skyndsamt till
domstolen sända förrättningsakten i den del akten behöves för målet.
Kungörelse (1971:1064).

8 § Avskrift av domstols avgörande i målet skall skyndsamt sändas till
länsstyrelsen, byggnadsnämnden, förrättningsmannen och den som utsetts
att förvara avskrift av förrättningsakten. När anläggningsbeslut som
meddelats av domstol vinner laga kraft eller domstol förordnar, att
anläggningsbeslut ändå skall lända till efterrättelse, skall domstolen
genast till inskrivningsmyndigheten överlämna avskrift av beslutet med
lagakraftbevis eller bevis om förordnandet. Upphäves sådant
förordnande, skall domstolen genast underrätta
inskrivningsmyndigheten. Kungörelse (1971:1064).

9 § Sedan domstols avgörande vunnit laga kraft, skall
förrättningsakten skyndsamt sändas, om förrättningen ej slutförts
eller återförvisning skett, till förrättningsmannen och i annat fall
till länsstyrelsen eller, om anläggningen eller största delen därav
är belägen inom stad eller samhälle för vilket byggnadslagens
bestämmelser för stad äga tillämpning, till byggnadsnämnden för att
förvaras där. Kungörelse (1971:1064)

10 § Har i fall som avses i 10 § tredje stycket lagen (1966:700) om
vissa gemensamhetsanläggningar till förrättningsman förordnats annan
än den förrättningslantmätare som handlägger fastighetsregleringen,
skall underrättelse enligt 1 § och 5 § andra stycket samt avskrift
enligt 5 § första stycket första punkten och 8 § första punkten
tillställas även den senare. Kungörelse (1971:1064).

11 § Närmare anvisningar för handläggning av förrättning meddelas av
lantmäteristyrelsen. Kungörelse (1971:1064).

Övergångsbestämmelser

2011:341

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om de fall
där lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar
tillämpas enligt 8 § lagen (1973:1151) om införande av
anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter.