Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel;

SFS nr
1966:71
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-03-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Har mellan kronan och stad som innehar av kronan upplåten donationsjord
träffats avtal om avveckling av donationsjordsförhållandet, skola medel
som härröra från sådan jord och förvaltas av staden överföras till
allmän eller särskild investeringsfond för staden, om annat icke
bestämts i avtalet.