Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister

SFS nr
1966:735
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1967:6

Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965
dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan
stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller
skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk
domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med
verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter.

Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel
53 i konventionen.