Riksskattenämndens Kungörelse (1966:98) angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt

SFS nr
1966:98
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-04-12

Med stöd av 4 § Kungl. kungörelsen den 29 januari 1965 (nr 40) om
uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i
Amerikas Förenta Stater fastställer riksskattenämnden härvid såsom
bilaga fogat formulär /n1/ till i nämnda paragraf omförmäld
avräkningsnota.

//n1// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan,
förutom hos riksskattenämnden, erhållas hos kupongskattekontoret.