Cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte

SFS nr
1967:123
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:527
Upphävd
1993-07-01

1. Statlig myndighet, som driver byggnads- eller anläggningsverksamhet
i egen regi eller på entreprenad, skall i planeringen av verksamheten
främja säsongutjämning på arbetsmarknaden. Behovet av byggnads- och
anläggningsarbetare skall i detta syfte begränsas under
april–oktober. Igångsättning av nya arbeten och fullföljande av redan
pågående arbeten skall i den utsträckning så kan ske utan avsevärda
olägenheter genomföras på sådant sätt att det genomsnittliga antalet
byggnads- och anläggningsarbetare som sysselsättes i den ifrågavarande
verksamheten under denna tid ej överstiger det genomsnittliga antalet
byggnads- och anläggningsarbetare i sådan verksamhet under de närmast
föregående månaderna november–mars.

Vid planeringen skall myndighet samråda med arbetsmarknadsstyrelsen
angående den tid då byggnads- eller anläggningsarbete bör igångsättas
med hänsyn till säsongutjämningen.

2. Myndighet, som driver byggnads- och anläggningsverksamhet i egen
regi eller på entreprenad, skall för varje län lämna uppgift till
statistiska centralbyrån om antalet byggnads- och anläggningsarbetare
som sysselsättes i verksamheten den 15 varje månad. Uppgifterna skall
inges före månadens utgång. Centralbyrån äger meddela närmare
föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

3. Detta cirkulär träder i kraft dagen efter den, då cirkuläret enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i svensk
författningssamling. Samtidigt skall dels cirkuläret den 9 mars 1962
(nr 65) angående planering av den statliga byggnads- och
anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte, m.m., dels
cirkuläret den 4 mars 1966 (nr 46) om åtgärder i säsongutjämnande och
konjunkturpolitiskt syfte upphöra att gälla. Kungörelse (1968:429).