Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

SFS nr
1967:134
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1967-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:184
Upphävd
2006-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1975:79

1 § Färska äpplen och päron får ej saluhållas eller säljas under
benämningen “lyx”, “extra prima” eller “prima” utan att varan vid
kvalitetskontroll som utförts enligt regler vilka fastställts av
lantbruksstyrelsen efter samråd med Svenska Fruktfrämjandet befunnits
ha den kvalitet att den kan åsättas sådan benämning. Förordning
(1975:79).

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § dömes till
böter.

3 § Om förverkande med anledning av brott mot 1 § finns föreskrifter i
2 § lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter
för trädgårdsnäringen. Förordning (1975:79).