Kungl. Maj:ts Förordning (1967:160) om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag;

SFS nr
1967:160
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit
gott förordna, att sådan fond för avgångsbidrag, vars tillgångar den
31 december 1966 lämnats som engångspremie för
avgångsbidragsförsäkring, skall vara frikallad från skattskyldighet
för all inkomst vid 1967 års taxering till statlig och kommunal
inkomstskatt.