Kungl. Maj:ts cirkulär (1967:164) till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.

SFS nr
1967:164
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1967-05-12

Antalet våldsbrott mot polisman under tjänsteutövning har under senare
år ökat. Misshandel och annat våld av rå och hänsynslös art har
förekommit. Denna utveckling är ägnad att väcka oro. Det är angeläget
att samhället reagerar snabbt mot våldsbrott av detta slag. I enlighet
härmed har riksåklagaren i cirkuär den 9 mars 1967 uppmanat de allmänna
åklagarna att verka för att mål rörande våld mot polis handläggs med
största möjliga skyndsamhet. Rikspolisstyrelsen har i skrivelse den 13
mars 1967 uppmanat länspolischeferna och polismästarna att verka för en
skyndsam handläggning av ärenden, där polismän eller andra
befattningshavare som satts att fullgöra skydds- eller bevakningstjänst
utsatts för angrepp i tjänsteutövning.

Med anledning av en framställning av rikspolisstyrelsen vill Kungl.
Maj:t anbefalla nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna
underrätterna att – även när detta ej följer av eljest gällande
bestämmelser eller tillämpade grunder i fråga om förtursbehandling av
vissa mål – eftersträva att brottmål rörande våld mot polisman och annan
tjänsteman med skyddsfunktioner handlägges skyndsamt.