Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;

SFS nr
1967:185
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:585
Upphävd
1993-07-01

För att finna lämpligt medel för födelsekontroll får efter särskilt
tillstånd klinisk prövning företagas av medel som kan hindra
utvecklingen av befruktat ägg hos kvinna.

Tillstånd meddelas av Konungen efter framställning av
medicinalstyrelsen. Verksamhet som bedrives med stöd av tillståndet
står under tillsyn av styrelsen.

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av
Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.