Sameskolförordning (1967:216)

SFS nr
1967:216
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1967-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:205
Upphävd
1995-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelser om sameskolan finns i skollagen (1985:1100).

Denna förordning innehåller vissa ytterligare föreskrifter om
sameskolan.

I 63 a–65 §§ finns föreskrifter om samisk undervisning som integreras
med under visning i grundskolan. Förordning (1992:741).

2 § Sameskolan bedrivs vid de olika enheter som Sameskolstyrelsen
bestämmer. En enhet kallas i denna förordning sameskola.

En sameskola får endast inrättas inom ramen för tillgängliga medel.
Förordning (1994:889).

3 § Till sameskola kan vara knutet ett elevhem.

4 och 5 §§ har upphävts genom förordning (1986:577).

6 § Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård, som enligt skollagen
(1985:11 00) sköts av staten som huvudman för sameskolan, får i stället
fullgöras av en kommun eller ett landsting om sameskolstyrelsen oc h
kommunen eller landstinget är ense om detta. Förordning (1992:741).

6 a § När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen
(1988: 655) skall föreskrifter om styrelsen för utbildningen avse
sameskolstyrelsen. Föreskrifter om rektor skall avse skolchefen.
Förordning (1992:741).

7 § har upphävts genom förordning (1991:1086).

8 § har upphävts genom förordning (1986:577).

Arbetets anordning i sameskolan

9 § Sameskolan omfattar sex årskurser. Förordning (1992:741).

10 § Föreskrifterna om utbildningens organisation och om särskilda
stödinsatser i 4 och 5 kap. grundskoleförordningen (1988:655) gäller i
tillämpliga delar vid sameskola, om inte något annat följer av 10 a–1 2
och 15 a §§ eller andra föreskrifter som regeringen meddelar.

10 a § Samlad skoldag får efter beslut av sameskolstyrelsen och inom
ramen för tillgängliga medel införas vid sameskola.

11 § Vid sameskolan tillämpas 1980 års läroplan för grundskolan varvid
dock

a) undervisningen i de ämnen som Statens skolverk (Skolverket) bestämmer
skall beröra även frågor av betydelse för samernas kultur och
levnadsförhållanden,

b) undervisningen meddelas på svenska och samiska,

c) ämnet samiska förekommer i samtliga årskurser.

För elever som tagits in i sameskolan med stöd av särskilda skäl enligt
8 kap. 3 § skollagen (1985:1100) kan undervisningen på samiska och
undervisningen i ämnet samiska bytas ut mot annan undervisning.

12 § Närmare bestämmelser om läroplan för sameskolan utfärdas av
Statens skolverk (Skolverket). Förordning (1992:741).

13–15 §§ har upphävts genom förordning (1987:711).

15 a § Av 8 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i
sames kolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att dessa utan
kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

I sameskolorna används läromedel med den innebörd som anges i 1 kap. 2 §
grundsk oleförordningen (1988:655). Särskild vikt skall läggas vid att
eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker
väsentliga delar av ett ämne, en ämnesgrupp eller ett kursmoment enligt
läroplanen och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i s tudierna.
Förordning (1992:741).

15 b § har upphävts genom förordning (1991:1086).

Intagning

16 § I 8 kap. 6 § andra stycket skollagen (1985:1100) finns föreskrifter
om intagning av elever i sameskolan.

Ansökan om intagning görs av vårdnadshavarna hos sameskolstyrelsen på
det sätt styrelsen bestämmer.

17 § har upphävts genom förordning (1992:741).

Elever

18 § Föreskrifterna om elever i 6 kap. 3–6 och 22–25 §§
grundskoleförordningen (1988:655) skall tillämpas vid sameskola.

19 § har upphävts genom förordning (1986:577).

Sameskolstyrelsen

Uppgifter

20 § Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill hörande
verksamhet.

Styrelsen skall även genom yttrande och förslag främja och utveckla
samiska und ervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom. Styrelsen skall också främja utveckling och produktion av
läromedel för samisk undervisning.

Styrelsen bör bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet
bland samer samt informera om sameskolan och om samiska
undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Förordning (1993:1040).

21 § Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra
kommunens uppgifter inom förskole- och fritidshemsverksamheten för
samiska barn. Förordning (1993:1040).

22 § Sameskolstyrelsen skall årligen till Skolverket lämna förslag till
anslagsf ramställningar i fråga om sameskolorna och styrelsens kansli.

Sammansättning

23 § Sameskolstyrelsen består av fem personer.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

24 § Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en
skolchef.

Skolchefen skall biträda sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast
under s tyrelsen leda sameskolorna. Skolchefen skall särskilt verka för
att utbildningen utvecklas. Förordning (1992:741).

25 § har upphävts genom förordning (1993:552).

26 § Hos sameskolstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Verksförordningens tillämpning

27 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på s ameskolstyrelsen:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om myndighetens beslut.

Sameskolstyrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

28 § Sameskolstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andr a ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

29 § Om ett ärende är så brådskande att sameskolstyrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet i nä rvaro av skolchefen. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen.

30 § Sameskolstyrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till skolchefen att på styrelsens vägnar avgöra ärenden som
är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

31 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 30 §
inte behöver föredras.

32 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

33 § har upphävts genom förordning (1986:992).

34 och 35 §§ har upphävts genom förordning (1988:737).

Tjänstetillsättning m. m.

36 § Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att
Sameskolstyrelsens ledamöter utses av Sametinget. Ledamöterna
utses för en bestämd tid.

Sametinget utser ordförande för en bestämd tid.

Sameskolstyrelsen utser inom sig vice ordförande för en bestämd
tid. Förordning (1993:552).

36 a § Tjänsten som skolchef tillsätts med förordnande tills
vidare av Sametinget efter förslag av Sameskolstyrelsen.

Andra tjänster hos Sameskolstyrelsen tillsätts av styrelsen.
Förordning (1993:552).

37 § Behörig till tjänst som skolchef är den som genom utbildning och
erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

38 § Personal som under skolchefen fullgör uppgifter av pedagogisk
art skall ha erforderlig pedagogisk insikt. Förordning (1993:552).

39 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar,
åtalsanmälan och avskedande, när det gäller skolchefen.
Förordning (1994:889).

40 § har upphävts genom förordning (1993:552).

Samverkansformer

Allmän föreskrift

41 § I 41 a § finns allmänna föreskrifter om samverkan mellan olika
intressegrupper. I 41 b–41 e §§ finns särskilda föreskrifter om
elevvårdskonferens och klassråd.

Samverkan

41 a § Formerna för samverkan mellan olika intressegrupper inom varje
sameskola skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena.
Detta gäller i den mån det inte enligt författning eller kollekti vavtal
gäller särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga.

Elevvårdskonferens

41 b § Det skall finnas en elevvårdskonferens för att behandla
elevvårdsfrågor.

41 c § I elevvårdskonferensen skall som ledamöter ingå

1. skolchefen,

2. företrädare för elevvården,

3. berörd klassföreståndare och annan berörd personal.

Skolchefen beslutar om den närmare sammansättningen av
elevvårdskonferensen. Sko lchefen eller den arbetstagare som skolchefen
utser är ordförande. Skolchefen får sätta någon annan arbetstagare i
sitt ställe.

Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är
närvarande och yttrar sig vid sammanträdena.

41 d § Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av
ledamöterna är nä rvarande.

Vid sammanträde med elevvårdskonferensen förs protokoll.

Klassråd

41 e § För varje klass i sameskolan skall det finnas ett klassråd.

Ledamöter i klassrådet är samtliga elever i klassen och deras
klassföreståndare.

Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för
klassens elever.

Personal vid sameskolorna

Allmänna föreskrifter

42 § Vid anställning av personal gäller följande.

Sameskolstyrelsen bör anmäla den lediga anställningen till den
offentliga arbetsförmedlingen, om det inte framstår som onödigt.
Om en sådan anmälan inte görs skall styrelsen informera om den
lediga anställningen genom anslag hos styrelsen och i vederbörande
skola. Förordning (1994:889).

Skolledning

43 § Sameskolstyrelsen bestämmer hur ledningen av varje sameskola
närmast under skolchefen skall utformas. Den eller de personer som utses
för uppgiften skall genom utbildning och erfarenhet ha förvärvat pedag
ogisk insikt. Förordning (1992:741).

44–46 §§ har upphävts genom förordning (1987:711).

Lärare

47 § Sameskolstyrelsen får inrätta lönetjänster som lärare och
arvodestjänster som timlärare vid sameskolan i den omfattning som
fordras för att uppehålla undervisningen. Förordning (1992:741).

48 § För lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med
ett sådant förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial
skall tillämpas skall tjänstgöringen tills vidare vara förlagd ti ll en
viss sameskola. Förläggningen av tjänstgöringen får ändras om det
fordras på grund av omorganisation av sameskolan eller om det anna rs
finns särskilda skäl till det. Förordning (1992:741).

49 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den
utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som
ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som stämmer överens
med deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar.
Förordning (1992:741).

50 § En lärare är på uppdrag skyldig att

1. vara klassföreståndare enligt 51 §,

2. biträda vid lärarutbildning vid den sameskola där läraren tjänstgör.
Förordning (1992:741).

51 § Klassföreståndaren har det allmänna ansvaret för en klass eller en
särskild undervisningsgrupp. Klassföreståndaren skall särskilt leda
elevvården inom klassen.

Klassföreståndaren skall biträda skolledningen i frågor som rör klassen
eller gruppen. Förordning (1992:741).

52 § Sameskolstyrelsen får föreskriva att insikt i samiska ger företräde
till tjänst som lärare vid sameskolan.

53 § I en lönetjänst som lärare får det som fyllnadstjänstgöring ingå
tjänst göring som lärare vid någon annan skolform inom det offentliga
skolväsendet. I en tjänst som lärare i musik får det även ingå
fyllnadstjänstgöring vid en kommunal musikskola. Förordning (1992:741).

54 § En lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med
ett förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall
tillämpas skall, om det inte finns särskilda skäl till avvikelse, ha
företräde till tjänstgöring vid den sameskola där tjänsten är inrättad
framför

1. i tjänsten yngre sådana lärare,

2. lärare som är förordnade tills vidare eller har tidsbegränsat
förordnande,

3. lärare vid andra skolor eller läroanstalter. Förordning (1992:741).

55 § Vid tillsättning av tjänst som lärare skall föreskrifterna
om anställning av lärare i 2 kap. 3–5 §§ skollagen (1985:1100)
tillämpas, om något annat inte följer av andra stycket.

Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får
förordnas tills vidare längst till en viss tidpunkt under läsåret.
I annat fall skall förordnandet meddelas tills vidare dock längst
till en viss tidpunkt under terminen. Förordning (1993:552).

Annan personal

56 § I 14 kap. 2 § tredje stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att
det för skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska.

Vid sameskolan finns tjänster för annan personal i mån av behov och
tillgång på medel. Förordning (1992:741).

Övriga föreskrifter

57 § En lärare har rätt att på begäran få tjänstgöringsbetyg. För lärare
som under läsåret tjänstgjort högst 60 dagar får i stället intyg
utfärdas om tjänstgöringens art och omfattning. Förordning (1992:741).

58 § har upphävts genom förordning (1992:741).

59–61 §§ har upphävts genom förordning (1991:1086).

Överklagande

62 § Beslut av Sameskolstyrelsen i personalärenden enligt
denna förordning får överklagas hos Skolverket, om beslutet gäller

1. fråga om att tillsätta en tjänst,

2. ändring av tjänstgöringens förläggning för en lärare med stöd av
48 §,

3. en lärares fyllnadstjänstgöring. Förordning (1993:552).

62 a § Beslut av sameskolstyrelsen i andra ärenden enligt denna
förordning än pe rsonalärenden får överklagas hos Skolverket.

63 § Beslut av Skolverket i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.

Integrerad samisk undervisning

63 a § En kommun får anordna samisk undervisning för samiska elever vid
sin grun dskola, om avtal härom träffas mellan kommunen och
sameskolstyrelsen.

Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och
undervisning i ämnet samiska utöver den undervisning som anordnas i
samiska som hemspråk.

63 b § Utbildningen för de samiska eleverna skall integreras med
motsvarande utb ildning för andra elever i grundskolan.

Den samiska undervisningen får även förläggas till icke timplanebunden
tid under skoldagen.

64 § Lärare för den samiska undervisningen anställs av styrelsen för
utbildningen efter samråd med sameskolstyrelsen. Därvid gäller
föreskrifterna om lärare i 2 kap. 3–5 §§ skollagen (1985:1100).

65 § Sameskolstyrelsen skall årligen i samband med förslag till
anslagsframställ ningar redovisa omfattningen och erfarenheterna av
verksamheten med integrerad samisk undervisning.

Övergångsbestämmelser

1993:552

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25, 38, 55 och 62 §§,
den 1 juli 1993, och i övrigt den 1 januari 1994.