Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);

SFS nr
1967:226
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1967-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:143
Upphävd
1991-05-01

1 § Denna förordning är tillämplig på programföretag som får sända
radioprogram med stöd av 5 § första stycket radiolagen (1966:755).
Förordning (1978:483).

2 § Programutgivare förordnas av, förutom programföretagets chef,
annan tjänsteman hos företaget som denne bemyndigat. Den som har
sådant bemyndigande får dock icke meddela förordnande för annan än den
som programföretagets chef tidigare förordnat till programutgivare.

Till programutgivare bör förordnas endast person som har sådana
insikter i rättsordningen och sådan erfarenhet av programverksamhet
att han självständigt kan bedöma frågor om missbruk av
yttrandefriheten i radioprogram.

Förordnande för programutgivare skall avse visst program eller en viss
grupp av program.

3 § Programutgivarna bör ej vara flera än som är nödvändigt för att de
skall kunna följa programverksamheten och i mån av behov kontrollera
programmen. Programföretagets styrelse bestämmer hur många
programutgivare som högst får finnas samtidigt hos företaget.

Programföretagets chef skall hålla företagets styrelse underrättad om
vilka personer som anlitas som programutgivare.

4 § Hos programföretaget föres centralt ett register för anteckningar
enligt 3 och 4 §§ radioansvarighetslagen och enligt denna förordning.
Programföretagets chef kan dock bestämma att särskilt register skall
föras för viss del av programverksamheten. Förordning (1976:848).

5 § I register som avses i 4 § skall, utöver vad som följer av 3 och
4 §§ radioansvarighetslagen, för varje särskilt program antecknas
beräknad tidpunkt för sändningens början och formen för sändningen
(direktsändning eller sändning av inspelat program). Har beslut
meddelats enligt 4 § andra stycket radioansvarighetslagen, skall
därjämte antecknas namn, födelsetid och bostadsadress beträffande var
och en som avses med beslutet.

I registret skall även antecknas bemyndigande enligt 2 § första
stycket att förordna programutgivare. Av anteckningen skall tydligt
framgå vilken omfattning bemyndigandet har.

Vid varje anteckning i registret skall anmärkas när anteckningen har
gjorts.

6 § Programföretaget skall ombesörja upptagning av varje program som
sändes.

Upptaget program skall bevaras minst sex månader från sändningen. Om
skyldighet för programföretaget att lämna upptagningen till arkivet
för ljud och bild finnes bestämmelser i lagen (1978:487) om
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar. Förordning
(1978:483).

7 § Justitiekanslern har rätt att taga del av upptagning av
radioprogram och få utskrift av vad som yttrats i programmet.

Programföretaget är skyldigt att låta enskild, som anser att
yttrandefrihetsbrott begåtts mot honom eller att han lidit skada på
grund av sådant brott, hos företaget taga del av det radioprogram, i
vilket brottet uppges ha förekommit, och få utskrift av vad som
yttrats i programmet. Detta gäller dock ej, om det är uppenbart att
den som begär att få taga del av upptagningen eller att få utskrift av
vad som yttrats i programmet icke beröres av detta på sådant sätt att
han kan vara målsägande.

För tjänst som programföretaget är skyldigt att tillhandahålla enligt
denna paragraf får företaget ej betinga sig ersättning.