Förordning (1967:258) med instruktion för vägverket

SFS nr
1967:258
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1967-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1074
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan 1965:600) skall, med undantag av 9 § andra
stycket, 15 § andra stycket och 17 § tillämpas på vägverket.
Förordning (1983:105).

Uppgifter

2 § Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
väghållning. Verket utövar även tillsyn över enskilda järnvägar,
spårvägar och tunnelbanor.

Det åligger vägverket särskilt

att handha den väghållning som ankommer på staten,

att handlägga ärenden om sådan väghållning som ankommer på kommuner
som förordnats till väghållare,

att handlägga ärenden om enskilda vägar,

att såvitt gäller väg- och gatufrågor delta i trafiksäkerhetsarbetet
och i planering och utförande av beredskapsarbeten,

att handlägga ärenden om bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
vid järnvägskorsningar. Förordning (1985:816).

3 § Vägverket skall varje år före den 1 juli till
kommunikationsdepartementet lämna en berättelse om verksamheten under
det senaste kalenderåret. Förordning (1985:687).

4 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som
totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan
tillgodoses. Vägverket skall därvid samråda med överbefälhavaren,
civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och
transportrådet. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall hållas
underrättad om beredskapsplanläggningen på det ekonomiska försvarets
område.

Under beredskapstillstånd och krig skall vägverket främst tillgodose
totalförsvarets krav. Förordning (1983:105).

5 § Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag
för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:432).

6 § Vägverket får sälja respektive avskriva lös egendom som inte
behövs eller inte längre är användbar för sitt ändamål eller som gått
förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på något annat sätt.
Förordning (1983:105).

7 § Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller
förlorats av en anställd under tjänsteutövning eller vid förvaring på
en plats som anvisats av vägverket, får verket ersätta honom.
Förordning (1983:105).

8 § Vägverket får biträda kommuner eller enskilda med utlåtanden,
undersökningar eller andra arbeten, om det är av allmänt intresse för
vägväsendet.

För sådana uppdrag får vägverket ta ut ersättning enligt de grunder
som fastställs av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
av verket. Förordning (1983:105).

9 § Vägverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat
inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1983:105).

9a § Vägverket skall samråda med transportforskningsdelegationen i
frågor om forskning och utveckling som rör transporter, trafik och
trafiksäkerhet. Förordning (1983:105).

Organisation

10 § Vägverket leds av en styrelse som består av sex personer. I
styrelsen ingår verkets generaldirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Kungörelsen 1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på vägverket. Förordning (1983:105).

11 § Generaldirektören är chef för vägverket.

Inom vägverket finns en generaldirektörens stab, tre vägavdelningar
benämnda region norr, region öst och region sydväst, sex
serviceavdelningar, en för ekonomi, en för administration, en för
planering och projektering, en för material- och konstruktionsteknik,
en för drift- och byggproduktion och en för automatisk databehandling
(ADB).

Vägverket beslutar om inrättande av internstyrelser och råd.

Chef för var och en av generaldirektörens stab, vägavdelningarna och
serviceavdelningarna är en direktör. Samtliga serviceavdelningar, utom
serviceavdelningen för ekonomi, förestås gemensamt av en direktör.

En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1985:687).

12 § För den regionala verksamheten finns en vägförvaltning i varje
län samt byggnadsdistrikt till det antal och med de gränser regeringen
bestämmer.

Varje vägförvaltning förestås av en vägdirektör och varje
byggnadsdistrikt förestås av en byggnadsdirektör. Vägdirektörerna och
byggnadsdirektörerna är underställda en direktör för en vägavdelning.

Vidare finns projekteringskontor till det antal och med de gränser
regeringen bestämmer. Förordning (1985:687).

13 § Hos vägverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får vägverket anlita utomstående
för särskilda uppdrag. Förordning (1983:105).

Ärendenas handläggning

14 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om vägverkets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

Styrelsen företräder de aktier som förvaltas av verket. Förordning
(1985:687).

15 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och
minst en av de andra i 10 § första stycket angivna ledamöterna är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, generaldirektören och minst en av de andra
ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till
vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning
(1986:1059).

16 § Vid verket finns en disciplinnämnd, som prövar frågor om
skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande
från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning. Nämnden består av generaldirektören, den direktör
som förestår serviceavdelningen för administration och en annan
direktör som generaldirektören bestämmer. Generaldirektören är
ordförande. Förordning (1986:1059).

17 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 16 §,
avgörs av generaldirektören ensam.

I den mån sådana ärenden som avses i första stycket inte är av det
slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av
annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut. Förordning (1983:105).

18 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden. Förordning (1983:105).

19 § När både generaldirektören och hans ställföreträdare har
förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den direktör som
generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:687).

20 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar. Förordning (1983:105).

21 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 §
andra stycket avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på direktören för det
ansvarsområde dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Generaldirektören få överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

En direktör har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
ansvarsområde föredras av någon annan. Förordning (1985:687).

22 § har upphävts genom förordning (1986:1059).

23 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig. Förordning (1983:105).

24 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Revision

25 § Vägverket skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs
ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med
meddelade riktlinjer. Vidare skall verket låta granska verkets
räkenskapshandlingar. Förordning (1983:105).

26 § Vägverket skall pröva anmärkningar som framställts vid
revisionen.

Vägverket får lämna anmärkning utan vidare åtgärd, om det anmärkta
förfarandet varit till fördel för verket eller rimligt från dess
synpunkt eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning
(1983:105).

Tjänstetillsättning m.m.

27 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Efter anmälan av generaldirektören tillsätter regeringen tjänster som

1. direktör för generaldirektörens stab,

2. direktör för vägavdelning,

3. direktör för serviceavdelningen för ekonomi,

4. gemensam direktör för övriga serviceavdelningar,

5. vägdirektör,

6. byggnadsdirektör.

Andra tjänster tillsätts av vägverket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen
för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:687).

28 § Vägverket får tillsätta även annan icke ordinarie tjänst än som
anges i 9 § anställningsförordningen 1965:601) utan att tjänsten
kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1977:867).

Semester och annan ledighet

29 § Förläggningen av personalens semester bestäms av vägverket.

Annan ledighet än semester beviljas av vägverket. Förordning
(1983:105).

Besvär

30 § Beslut som meddelats av en vägdirektör eller byggnadsdirektör får
överklagas genom besvär hos styrelsen eller överordnad chef som
styrelsen bestämmer. Vad som sagts nu gäller dock inte beslut av
vägdirektör i egenskap av chef för statlig väghållningsmyndighet. I
fråga om talan mot sådana beslut finns särskilda bestämmelser.

I fråga om ett sådant beslut om tjänstetillsättning eller ett sådant
beslut att inte tillsätta en tjänst som tillkännages genom anslag
räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den chef som
meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.
Förordning (1983:105).

Övriga bestämmelser

30 a § Bestämmelserna i 9 § första stycket allmänna verksstadgan
1965:600) om tjänsteresor skall gälla även sådana resor utom landet.
Förordning (1983:105).

31 § Vägverkets registrators- och kassakontor skall hållas öppna
minst fem timmar varje arbetsdag förlagda på det sätt som verket
bestämmer. Är arbetstiden en viss dag kortare än sex timmar eller får
den till en viss dag förlagda arbetstiden arbetas in enligt
föreskrifter i kollektivavtal, får verket bestämma om öppethållande.
Förordning (1982:204).

32 § När det krävs för att undvika fara eller för att upprätthålla
ordning i tjänsten, får tjänsteman försätta den som lyder under honom
ur tjänstgöring. Sådan åtgärd skall ofördröjligen anmälas till
närmaste förman. Förordning (1983:105).

33 § Om medverkan av vägdirektören och annan tjänsteman vid
vägförvaltningen i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som rör
väg- och trafikväsendet finns bestämmelser i förordningen (1986:1122)
med länsstyrelseinstruktion.

Vägdirektören eller annan tjänsteman vid vägförvaltningen som
vägdirektören utser är skyldig att på begäran av länsvägnämnden
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Förordning (1986:1126).